Maşınqayırma və robototexnika Maşınqayırma texnologiyası kafedrası ?>

Magistratura
Magistr səviyyəsində 5 ixtisas üzrə (13 ixtisaslaşma) təhsil tədris olunur.


İxtisas: 060612 – Maşın mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: -Maşınqayırma texnologiyası

                           -Maşınqayırmada kompyuter texnologiyaları
                           -Maşınqayırmada istehsal vasitələrinin renovasiyası
                           -Yüksək səmərəli emal proseslərinin texnologiyası və maşınları
                           -Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi
                           -İxtisas üzrə təhsil proqramı
                          -Tədris planı

İxtisas: 060610 – Enerji maşınqayırması mühəndisliyi

İxtisaslaşmalar: -Enerji maşınlarının istehsalı
                           -İxtisas üzrə təhsil proqramı
                           -Tədris planı

İxtisas: 060624-Cihаzqаyırmа mühəndisliyi
İxtisaslaşma:  -Cihаzqаyırmа tехnоlоgiyаsı


İxtisas: 060625-Tехnоlоji mаşınlаr və аvаdаnlıqlаr mühəndisliyi

İxtisaslaşma: - Plаstiк кütlə və rеzin еmаlı mаşın və аvаdаnlıqlаrıİxtisas: 060647 - Metrologiya,standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
İxtisaslaşma: - Metrologiya və metroloji təminat