İxtisas: 060601- Materialşünaslıq mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar: - Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası
                 - Maşınqayırma materialşünaslığı

İxtisas: 060612 - Maşın mühəndisliyi
İxtisaslaşma: - Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və avadanlıqları

İxtisas: 060611- Metallurgiya mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar: - Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı
                 - Metalşünaslıq və metalların termiki emalı
                 - Qaynaq istehsalı metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı
                - Metalların təzyiq altında emalı

İxtisas: 060605 - Dağ-mədən mühəndisliyi
İxtisaslaşma: - Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

İxtisas: 060646 - Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi
İxtisaslaşma: - Metallurji tullantıların təkrar emal texnologiyaları

İxtisas: 060649 - Ekologiya mühəndisliyi
İxtisaslaşmalar: - Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli
                   istifadə olunması
                - Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı
                - Nəqliyyat ekologiyası

İxtisas: 060651 - Fövqəladə hallar və HFT mühəndisliyi
İxtisaslaşma: Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi