Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Maşınqayırma və robototexnika Mexatronika və maşın dizaynı kafedrası

Məqalələr

Kafedra əməkdaşlarının yerli və beynəlxalq jurnallarda nəşr etdirdiyi elmi məqalələri:

2020

 1. Abdullayev A. I., Chalabi I.G. Estimation of the Reliability of the Gear–Motor System Using a Markov Model//Journal of Machinery Manufacture and Reliability. – 2020. Vol. 49, No. 2, pp. 54-63.
 2. Tschalabi I. G. Zuverlässigkeitsanalyse für technische Systeme unter Berücksichtigung der behebbaren und nicht behebbaren Ausfälle// Forschung im İngenieurwesen. – 2020. Volume 84, Nr. 1, S. 47-54.
 3. Chalabi I. G. Comparative service life analysis for gears according to different failure criteria. Journal of Failure Analysis and Prevention. - 2020. DOI : 10.1007/s11668-020-01029-y.     https://rd.springer.com/article/10.1007/s10010-019-00388-9
 4. Chalabi İ.G. A new lifetime distribution for reliability evaluation of modern machines and human-machine systems. //“Maşınşünaslıq” jurnalı, Bakı: 2020. № 1.
 5. Ahmedov B.B., Hajiyev A.B. Assessment of dynamic forces in new construction design for beamless sucker-rod pumping units. İnstytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Nafta-Gaz, no.5, p.299–310, Kraków, Poland, 2020
 6. Абдуллаев А.И., Расулов Г.Н., Исмаилов О.Ф., Математическое моделирование разницы углов направления зубьев в зоне зацепления и полнота контакта в зубчатых передачах. "Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики" Санкт-Петербург, 2020, Том 20, № 1, стр. 110-117
 7. Qaloyeva G.Ə., İsmayılova Ş.V. Ofset çap maşınlarında silindirlər arasında çap təzyiqi yaradan basqı mexanizmin sintezinə dair. Peşə təhsili və insan kapitalı, , 4 səh. Bakı, Azərbaycan 2020.
 8. Aliyev E.A., Agabalayeva Kh.Ch. “The study of the normalization of the distribution of resources of the printing enterprise, taking into account the application of the definition of determining the complexity of products”. //“Maşınşünaslıq” jurnalı, Bakı: 2020. № 1.
 9. Khalilov I.A., Aliyev E.A., Huseynzade E.M. The effect of surface roughness of a printing plate on the mechanics of a friction printing pair. SYLWAN, Vol. 164, p.13-32. (ISSN: 0039-7660). Poland, 2020.
 10. Расулов Н.М., Надиров У.М., Алекберов М.З. Обобщенная система технологических связей при механической обработке и ее применени. Технический журнал «Вестник машиностроения». №7, 5 стр., Москва, 2020.
 11. Расулов Н.М., Надиров У.М., Алекберов М.З. Generalized Assessment of Machined Surface Quality. Generalized Assessment of Machined Surface Quality. Russian Engineering Research. №10, 4 стр., Москва, 2020.

 

2019

 

 1. Əmənov Y.A., Ə.A.Cəfərov Sürtünmə düyümü elementlərinin abraziv yeyilməyədavamlığının proqnozlaşdırılması. “Maşınşünaslıq”, №1, 2019.
 2. Çələbi İ.Q., Yusubov Ş.T. Tırtıllı maşınların ötürmə sisteminin etibarlılığının qiymətləndirilməsi. Bakı Mühəndislik Universitetinin elmi əsərləri: «Mexanika və Sənaye mühəndisliyi» seriyası. 2019, №2.
 3. Əhmədov B.B., Hacıyev A.B. Yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının elementlərində yaranan elastik yerdəyişmələrin qiymətləndirilməsi. “Azərbaycan neft təsərrüfatı” jurnalı, №2, Bakı, 2019, s. 33-37.
 4. Əhmədov B.B. Yeni konstruktiv icralı mancanaq dəzgahının ştanqının asqı nöqtəsinin gedişlərinin sayının quyunun faktiki məhuldarlığından asılı olaraq qiymətləndirilməsi. Maşınşünaslıq jurnalı. №1,s.9-12. Bakı, 2019
 5. Əhmədov B.B., Çərkəsov Ş.B., Adgözəlova S.A. Yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahının ştanqının asqı nöqtəsinin yerdəyişməsinin analitik üsulla qiymətləndirilməsi. Maşınşünaslıq jurnalı. №1,s.18-22. Bakı, 2019
 6. Ahmedov B.B., A.Najafov, A.Abdullayev. Balancing of cyclically changing load with newly designed mechanical drive for sucker-rod pumps. European oil & gas magazine, Issue №4, p.112-115, Oil-Gas Publisher, Germany, 2019
 7. Ahmedov B.B. Assessment of dynamic efforts taking into account of inertial and vibrating loads in deaxial pumping units. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, p.1401-1409, Springer, Germany, 2020.
 8. Алекберов А.М. Зевообразовательные механизмы роботизированного станка ручноо коврокачества. Peşə təhsili və insan kapitalı jurnalı, Azərbaycan Bakı, 2019.
 9. Əliyev A.M. İyonlu mayelərin metanol qarışıqlarının sıxlığı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri. Səh. 82 – 89, Azərbaycan, Bakı, 2019.
 10. Əhmədov B.C. Geniş hal parametrlərində butanol-1 və dizel B0 yanacaği qarişiğinin istilik tutumu. Azərbaycan mühəndislər akademiyası xəbərləri. İSSN 2076-0515. Cild 11 No2 s. 61-69.Bakı, 2019.
 11. İmanov Ə.S., Zeynallı Ə. AutoCAD mühitində parametrik silindrik açılışının tərtibi. AzTU-nun Elmi-texniki konfrans materialı. AzTU-nun nəşri. səh.2, Bakı, 2019.
 12. Nadirov U.M. Rasulov N.M. Новый подход к оценке качеств изготовления деталей в машиностроении. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. Т. № 4. с. 747–755. doi: 10.17586/2226-1494-2019-19-4-747-755. стр.747-755. Москва, 2019.
 13. Nadirov U.M., Rasulov N.M. Особенности технологи-ческих размерных цепей, форми-рующие при вихревом нарезании канавки на боковых поверхностях вращения. Вестник машиностроения, ISSN 0042-4633, 2019, №8. стр.51-55, Москва, 2019.
 14. Nadirov U.M., Rasulov N.M. Analysis and mathematical model of the circumferential accuracy of the groove cut on the surface of rotation. journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2019) 41:384, Brasilia, 2019.
 15. JAVID SAFAROV, ULKAR ASHUROVA, BAHRUZ AHMADOV and EGON HASSEL. Vapour pressure of 1-butanol and Diesel B0 binary fuel blends. Journal of the Serbian Chemical Society. S. 599-607, Serbia, 2019.

 

2018

 

 1. Чалаби И. Г., Гасанов Ш. Г. Оценка надежности системы мотор-редуктор с учетом невосстанавливаемых отказов//“Maşınşünaslıq” jurnalı, - Bakı: - 2018. №1, s. 5 – 9.
 2. Ahmedov B.B., A.Najafov, A.Abdullayev, I.Chalabi, F.Veliev. Calculation of toothed gear mechanisms in machines and assemblies considering the effect of lubricants. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/7 (95) 2018, Ukraine, p.43-54.
 3. Əhmədov B.B. Yeni konstruktiv icralı balansirsiz mancanaq dəzgahının kinematik parametrləri-nə cəm konstruktiv və texnoloji xətaların təsirinin qiymətləndirilməsi. Journal of Baku Engineering University, 2018, Baku, Azerbaijan. Volume 2/1, p. 26-32.
 4. Ahmedov B.B., A.M. Najafov, A.I. Abdullayev. Determination of the kinematic parameters of the new constructive solution of the beamless sucker-rod pump. Journal of Structural Engineering & Applied Mechanics 2018, Trabzon Turkey, Volume 1 Issue 3, p.128-135.
 5. Abdullayev A.H., Rəsulov Q.N. Dişli çarx ötürmələrində işgil birləşməsinin bucaq vəziyyətinin ilişən dişlərin təmas xarakterinə təsiri. Maşınşünaslıq, 2018, Vol. 7, № 1, s. 17-26
 6. Çərkəsov Ş.B., H.İ.Mirzəyev, O.Hüseynov. İkipilləli silindrik dişli çarx reduktorlarının minimal kütlə meyarina görə optimallaşdırılması. Journal of Baku Engineering University. Mechanical and Industrial Engineering. Baku-2018. Volume 2. Number 1.
 7. Əliyev C.C., Məmmədov N.M., Zeynalova N.S. Paskal xəttinin köməyilə 2-ci tərtib əyrilərin qrafiki qurulması. AzTU-nun Elmi əsərlər jurnalı №1, səh. 3, Bakı, 2018.
 8. Nadirov U.M. On the regularity of the service life scatering of a batch of engineering products. İnternational journal of engineering sciences research technology. S.8, İndia, 2018.

 

2017

 

 1. Чалаби И.Г., Гашимов Р.Д., Юсубов Ш.Т. Оценка надежности системы муфта-редуктор с помощью марковской модели// «Маşınşünaslıq» jurnalı, - Bakı: - 2017. Cild 6, № 1, - s. 35-38.
 2. Наджафов А.М., Абдуллаев А.И., Ахмедов Б.Б. Влияние суммарных конструкционных и тех-нологических погреш-ностей на кинематические показатели механического привода новой конструк-ции штанговых насосов. Научно-технический и производственный журнал «Вестник машиностроения»№1, с.3-6, Россия, Москва, 2017
 3. Kərimov S.X., Əliyev E.A., Ismayılova Ş.V. The effect of bending of the blanket cylinder on the quality of sheet-fed offset prints. Scientific journal European Research, № 1(24), UK, London, 2017.
 4. Халилов И.А. Экспериментальное исследование статической жесткости при кручении двухмассовой-колесательной системы с фрикционной муфтой. Вестник машиностроения, №2,Россия, Москва, 2017.
 5. Həmidova R.Ə., Allahverdiyeva A.M. AutoCAD paketində konusun açılışı üsulunun təkmin-ləşdirilməsi. AzTU-nun Elmi əsərləri jürnalı №4, səh. 1., Bakı, 2017.
 6. Nadirov U.M. Firlanma yan səthlərində novlarin burulğan üsulu ilə emal texnologiyasının istehsalatda sınaqdan keçirilməsi və tətbiqi. Azərbaycan Texniki Universiteti. Maşınşünaslıq. səh.7., Bakı, 2017.
 7. Nadirov U.M. Yapi elemanlarinin üretim kalitesi ve güvenilirliği. Nigde Universitesi - Çapdadır. səh.9., Turkiye, 2017. Maşınşünaslıq.
 8. Курбанов Н.А. Оценки надежности машин, имеющих недолговечные элементы. Труды ЦНИИМЭСХ, Том 7, 7 стр. Минск, 2017.
 9. Надиров У.М. Апробирование и внедрение процесса нарезания канавки на детали «Вкладыш» вихревым методом. «Известия высших учебных заведений. Машино¬стро-ение» «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана». стр.7, Московa, 2017.
 10. Надиров У.М. Определение закономерности рассеяния сроков службы партии маши-ностроительных изделий. Proceedings of the Institute of Applied matematics. Baku state University. Стр. 6, Баку, 2017.
 11. Надиров У.М. О вихревом методе нарезания фасонных профилей на боковых по-верхностях вращения. Современные методы и технологии создания и обработки материалов. Сб. науч. тр.Кн.2. Технология и оборудование мех.ифиз-тех. обработки. Минск: ФТИ НАН, стр.9, Беларуси, 2017.
 12. Иманов А.С., Халилов И.А. Моделирование кулачкового механизма с учетом критериев качества. Вестник Xерсонского нач. тех. университета 4(63), стр. 126-133. Украина, 2017
 13. Ahmadov B., Safarov J., Ashurova U., Shahverdiyev A., Hassel E. Viscosity of 1-butanol and diesel fuel blends. Journal of Processes of Petrochemistry and Oil Refining. s. 12, 2017.
 14. Ahmadov B., Safarov J., Ashurova U., Shahverdiyev A., Hassel E. Thermophysical properties of Diesel fuel over a wide range of temperatures and pressures. Fuel, s.10, 2017.