Yeni Materiallar və Nanotexnologiyalar İnstitutu

 İnstitutun missiyası və vizyonu:

Elmi və texnoloji prinsiplərə əsaslanan yeni materiallar və nanotexnologiyaların müxtəlif istiqamətlərində, universitet-sənaye işbirliyi çərçivəsində, Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyətli elmi-tədqiqat, texnoloji, layihə-konstruktor işləmələri həyata keçirmək;

Sınaq prototiplərinin hazirlanması işlərini təşkil etmek, yüksək səviyyəli peşəkar kadr hazırlığına yardımçı olmaqbu sahələrdə texnoloji inkişafı dəstəkləmək. 

İnstitutun əsas fəaliyyətləri:

Yüksək texnoloji materialların, proseslərin və cihazların dizaynı və inkişaf etdirilməsi, yüksək fiziki, kimyəvi və mexaniki xassələrə malik yeni materialların dizayn edilməsi üçün işləmələr həyata keçirmək;

Dövlət və özəl sənaye təşkilatlarının ehtiyaclarına yönəlmiş ikili və/və ya çoxtərəfli hərbi, müdafiə və mülki xarakterli yerli və Beynəlxalq qrant layihələrin formalaşmasını, hazırlanmasını və icrasını təşkil etmək

AzTU-nun İnstitut, kafedra və laboratoryalarında, həmçinin digər elmi təşkilatlarda çalışan mütəxəssislərin, yerli və beynəlxalq layihələrə cəlb edilməsi işlərini təşkil etmək; 

Sınaqdan keçirilmiş hərbi, müdafiə və mülki xarakterli strateji əhəmiyyət kəsb edən material, avadanlıq və cihazların patentlerinin alınması və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada realizə edilməsini təşkil etmək

Müxtəlif dövlət və özəl sənaye təşkilatları, beynəlxalq elmi qurumlarla əlaqələr yaratmaq;  

Web of Science (WoS) və Scopus bazalarına daxil olan jurnallarında elmi məqalələrin dərc edilməsinə dəstək vermək;

Mərkəzin fəaliyyətinə uyğun tədqiqat və layihə qrupları formalaşdırmaq və onlara dəstək vermək. 

Tədqiqatlar

Planlaşdırılan tədqiqatlar:

Sudan hidrogen və oksigen qazlarının alınması və toplanaraq saxlanılması üçün yeni Günəş elektroliz qurğusunun layihələndirilməsi və prototip qurğunun yaradılması

Tələbatın Proqnozlaşdırılması və Yükə Nəzarət Diqqətə Alınaraq Yerli Günəş-Külək Hibrid Enerji Sisteminin Layihələndirilməsi və Tətbiqi

CdTe- və CdS-yarımaqnit yarımkeçiricilərə əsaslanan nazik təbəqəli heterokeçidlər əsasında yeni nəsil Günəş fotoçeviricilərinin dizaynı, inkişafı və onların istifadə potensialının tədqiqi

Cd(TM)Te əsaslı nazik təbəqələrin struktur xassələrini optimallaşdıraraq onların əsasında yeni nəsil qamma və rentgen detektorlarının yaradılması

Sənaye Tətbiqləri üçün Yanğına Qarşı Yüksək Performanslı Epoksi-Rezin ve Qeyri-üzvi Nano Hissəcikli Kompozitlərin Dizaynı və Sintezi

Hərbi və Mülkü avadanlıqların GHz tezlik diapazonunda elektromaqnit şüalarından qorunması məqsədiylə Epoxi-Rezin ve Fe-əsaslı maqnit nano hissəcikli nazik təbəqəli kompozitlərin dizaynı və hazırlanması

Yüksək temperatur və struktur tətbiqləri üçün aluminit esaslı çox-komponentli intermetaliklərin modelləşməsi, dizaynı, sintezi və xarakterizə edilməsi: M(Fe,Ni və ya Ti)-Al-X  çox-komponentli ərintilər

Transformatorlar ve avtomobil elektronikası sahələrində istifadə olunmak üçün iri və həcimli metallik şüşə/nano-strukturlu materialların dizaynı, sıntezi və inkişaf etdirilmesi

Mülki və hərbi məqsədlər üçün yüksək texnoloji magnetik materialların dizaynı, sintezi və inkişaf etdirilməsi: magnetik soyuducular

İntermetallik və metallik şüşə nano-ərintilərin struktur-xassə əlaqələrinin modelləşməsi, kimyavi və mexaniki nano-ərintiləmə metodu ile sintezi və xarakterizə edilməsi

Dəniz suyu və kükürdlü ortamlarda yüksək karroziya muqavimətine sahib amorf polad örtük materialların dizayni və sintezi

Ballistik qoruma tətbiqləri üçün yüksək mexaniki xassələrə malik amorf polad örtük materialların dizaynı və sintezi. 

Aparılan tədqiqatlar:

Yüksək temperatur və struktur tətbiqləri üçün aluminit esaslı çox-komponentli intermetaliklərin modelləşməsi, dizaynı, sintezi və xarakterizə edilməsi: M(Fe,Ni və ya Ti)-Al-X  çox-komponentli ərintilər

İntermetallik və metallik şüşə nano-ərintilərin struktur-xassə əlaqələrinin modelləşməsi, kimyavi və mexaniki nano-ərintiləmə metodu ile sintezi və xarakterizə edilməsi

Dəniz suyu və kükürdlü ortamlarda yüksək karroziya muqavimətine sahib amorf polad örtük materialların dizayni və sintezi

Hərbi və Mülkü avadanlıqların GHz tezlik diapazonunda elektromaqnit şüalarından qorunması məqsədiylə Epoxi-Rezin ve Fe-əsaslı maqnit nano hissəcikli nazik təbəqəli kompozitlərin dizaynı və hazırlanması

Sudan hidrogen və oksigen qazlarının alınması və toplanaraq saxlanılması üçün yeni Günəş elektroliz qurğusunun layihələndirilməsi və prototip qurğunun yaradılması

CdTe- və CdS-yarımaqnit yarımkeçiricilərə əsaslanan nazik təbəqəli heterokeçidlər əsasında yeni nəsil Günəş fotoçeviricilərinin dizaynı, inkişafı və onların istifadə potensialının tədqiqi

Cd(TM)Te əsaslı nazik təbəqələrin struktur xassələrini optimallaşdıraraq onların əsasında yeni nəsil qamma və rentgen detektorlarının yaradılması.