Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Beynəlxalq ticarət, logistika və marketinq kafedrası

E-kitabxana

 1. Prof. Р.A.Кулиев « Инвестиционные проблемы в условиях в рыночных трансформаций экономики Азербайждана». Kitab. Bakı. Elm. 2004.
 2. Prof. R.A.Кулиев «Региональные регулирование инвестиционной деятельности». Dərs vəsaiti. Bakı. 2008.
 3. Prof. R.A.Kuliev «Глобализация мировой экономики в Азербайджане». Kitab. Bakı. 2011.
 4. Prof. R.İ.Quliyev «Böyük transformasiya: Azərbaycan təşəbbüsləri». Kitab.Bakı. Nurlar. 2002.
 5. Prof. R.İ.Quliyev «Sahibkarlıq təhsili». Kitab. Bakı. 2011.
 6. Prof. R.İ.Quliyev «Postsosialist iqtisadiyyatlarında rəqabət siyasəti: qeyri- müəyyənliklərdə çabalamalar». Kitab. Bakı. Nurlar. 2007.
 7. Prof. R.İ.Quliyev, T. Quliyev, T. Quliyev «Формирование механизма отношений ТНК-МСП: вопросы компьютерии и лучшего опыта для внедрения в Азербайджанской экономике ». Kitab. Bakı. Nurlar. 2013.
 8. B/m. H.B.Məmmədov «İqtisadi psixologiya». Dərs vəsaiti. Bakı. 2008.
 9. Dos. S.Ə.Əbdürəhmanova «İqtisadi nəzəriyyə: suallar və cavablar». Metodik vəsaiti. I hissə. Bakı. 2008.
 10. Dos. S.Ə.Əbdürəhmanova «Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşəkkülü və qanunauygunluqları». Kitab. Bakı. 2005
 11. Dos. S.D.Allahverdiyev «Sığorta işi». Metodik vəsait. Bakı. 2008.
 12. Dos. S.D.Allahverdiyev «Sığorta işinin izahlı lügəti». Suallar və cavablar. Bakı. 2010
 13. Prof. S.Q.Cümşüdov «Проблемы совершенствования работы автотранспортных предприятий и транспортных узлов». Kitab. Bakı. AzTU nəşr. 1995.
 14. Prof. S.Q.Cümşüdov «Avtomobil nəqliyyatının iqtisadiyyatı». Dərslik. Bakı. Maarif. 2000.
 15. Prof. S.Q.Cümşüdov «Telekommunikasiyanın iqtisadiyyatı, biznesi və menecment». Dərs vəsaiti. Bakı. Maarif. 2003.
 16. Prof. S.Q.Cümşüdov, i.e.n. A.M. Əsədov «Nəqliyyat infrastrukturunun inkişaf istiqamətləri». Dərs vəsaiti. Bakı. 2008.
 17. Prof. S.Q.Cümşüdov «Müəssisə iqtisadiyyatı». Dərslik. Bakı. 2009.
 18. AzTU-nun «İqtisadi nəzəriyyə və XSİ» kafedrasının fənn proqramları.
 19. «İqtisadi nəzəriyyə», AzTU-nun «İqtisadi nəzəriyyə və XSİ» kafedrasının əməkdaşları, Bakı 2006
 20. «İqtisadiyyat».
 21. «Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq biznes» Qulu Əhməd oğlu Bədəlov AzTU-nun «İqtisadi nəzəriyyə və XSİ» kafedrasının dosenti, i.e.n., Bakı 2006, «Nurlan» nəşriyyatı
 22. «İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi» Bakı 2006,
 23. «Qosudarstvennoe requlirovanie gkonomiki», Baku-2008, V sostavlenii proqrammı prinimali uçastie: doü. Abduraxmanova S.G., st.pr. Alieva N.A., st. pr. Mamedov Q.B.
 24. «İqtisadi psixologiya», Bakı 2006.
 25. «İqtisadi təlimlər tarixi», Bakı 2001, tərtib edən: b/m Talıbov A.H.
 26. «Əməyin iqtisadiyyatı»
 27. «Sahə bazarları iqtisadiyyatı», Bakı 2006.
 28. «Beynəlxalq biznes» Bakı 2008.
 29. «Əməyin iqtisadiyyatı» .
 30. «Makroiqtisadiyyat», Bakı 2006. Tərtib edən: AzTU-nun «İqtisadi nəzəriyyə və XSİ» kafedrasının dosenti, i.e.n. Qulu Əhməd oğlu Bədəlov
 31. «Statistika» Bakı 2009, Tərtib edən: i.e.n. Panaliyev Ə.V.
 32. «Makro və mikroiqtisadiyyatın problemləri», Bakı 2006.
 33. «İqtisad elminin müasir problemləri», Bakı 2000
 34. «İqtisad elminin tarixi və metodologiyası», Bakı 2000, Tərtib edən: i.e.n. dos. Əlləzov Q.S., i.e.n. dos. Əhmədov M.A., i.e.n. dos. Yusifov O.C