Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Beynəlxalq ticarət, logistika və marketinq kafedrası

Məqalələr

Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri və tədris proqramları:

2021

Dos. S..Ə.Əhmədova, Camalzadə M.A.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Tətbiqi Riyaziyyatın müasir problemləri ” Respublika elmi konfransının materialları XXI (18 may 2021-ci il). “Aqrar sektorda nəqliyyat üzrə iqtisadi göstəricilərin statistik təhlili”. Bakı – 2021, səh. 58.

 

Dos. Ə.V.Panaliyev

1. “Nəqliyyatın iqtisadiyyatı” fənn proqramı. 050623 - “Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi” ixtisasının bakalavr pilləsi üçün. 2021. 17 səhifə.

2. “Nəqliyyatın iqtisadiyyatı” fənn proqramı. 050811 - “Nəqliyyat servisi” ixtisasının bakalavr pilləsi üçün. 17 səhifə.

3. “Statistika” fənn proqramı. 050806 - "Nəqliyyatda servis" ixtisasının bakalavr pilləsi üçün. 2021.13 səhifə.

4. “Statistika” fənn proqramı. 050658 - "Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi" ixtisasının bakalavr pilləsi üçün. 2021. 13 səhifə. Bütün fənn proqramlarına kənardan və daxili rəylər alınmış, kafedrada müzakirə olunmuş, bəyənilmiş və “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakultəsinin elmi şurasına müzakirə və təsdiq edilməsi üçün təqdim olunmuşdur.

5. Logistika fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. Magistrant M.R.İsmayılzadə ilə həmmüəllif. “Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” Elmi-praktiki jurnal, № 2 – 2021.

6. “Nəqliyyatın iqtisadiyyatıt” fənnindən dərs vəsaitini əlyazma formada işləyib.

 

T.Ş. Salıfova

2. Calculation Method of Innovation Index of Azerbaijan, Информация и инновации, 2021 Москва,DOI:10.31432/1994-2443-2021-16-2-42-50,Т.16,№2,РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46294438.

3. “Инновации как одно из главных условий экономического развития”, XXII Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития», 21-22 октября 2021, http://niei.by/uploads/files/Konferenc-2021/Programma-2021.pdf

 

N.V.Namazova

1. The Role of Education in Raising the Efficiency of Human Resources Use in Azerbaijan, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol. 12 No. 6, 2021, səh. 1869-1880, (Dergipark, Scopus)

2. Problems of Effectıve Use of Economıc Resources in Islamıc Countrıes, 3 rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRES Ankara, Turkey, 2021, p.p. 125-127

3. İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik Sorunlar, Euro Asia 9th. Internatıonal Congress on Applied Science. Erzurum, Turkey, 2021, pp. 171-173.

 

E.E.Ələkbərov

1. Calculation Method of Innovation Index of Azerbaijan, Information and Innovation, 2021, vol.16, No. 2. Pp.42-50, həmmüəllif: A.Hüseynova, T. Salıfova

2. The Interconnection between labor productivity and real wages in Azerbaijan, Science, Technologies, Innovations, 2021, Vol. 3, No.19, pp. 29-35, həmmüəllif: A.Suleymanova.

 

2020

Dos. R.Ə.Əliyeva

1. Qərbi Kaspi Universitetində 10 may 2020 tarixində Ümumimilli liderHeydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunan “Təhsil millətin gələcəyidir” mövzusunda Respublika elmi veb – konfransında “Azərbaycanda innovativ turizm” məruzə ilə çıxış etmişəm və çıxışım “Yotube” kanalında yerləşdirilmişdir. Bu çıxışa görə mənə sertifikat təqdim olunub.

2. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “İdarəetmədə: multikultural dəyərlər” mövzusunda Beynəlxalq konfransında “Azərbaycanda turizm bazarinin inkişaf istiqamətləri.” məruzə ilə çıxış edəcəyəm. Bakı – 2020.

3. Baki Biznes Universitetinin keçirilmiş Respublika elmi konfransında “Azərbaycan iqtisadiyyatin rəqəmsallaşmasi” məruzə ilə çıxış etmişəm. Bakı – 2020.

4. Sumqayit Dövlət Universitetində “Azərbaycanda iqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi” mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi konfransında “Təhsil və biznesdə informatsiya texnologiyalari” məruzə ilə çıxış etmişəm. Sumqayıt – 2020.

5. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində “İnklüzivtəhsil: reallıqlar, çağırışlar, perspektivlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi konfransında “Inklüziv təhsilin perspektivləri” məruzə ilə çıxış etmişəm. Bakı – 2020.

6. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin “XXI əsrdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin prioritet istiqamətləri” mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq konfransında “Azərbaycanda sosial sahədə innovasiyalar.” məruzə ilə çıxış etmişəm. Bakı – 2020.

7. Mingəçevir Dövlət Universitetində “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar” mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi konfransında “Müasir iqtisadi sistemlərdə idarəetmə yenilikləri” məruzə ilə çıxış etmişəm. Mingəçevir – 2020.

 

Dos. S.Ə.Əbdürəhmanova

1. Müstəqil Dövlətlər birliyinin parlamentlərarası assambleyasının iştirakçısı olan dövlətlərdə demokratiyanın, parlamentarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasının monitorinqi beynəlxalq institututnun Bakı filialı.

2. Müstəqil Dövlətlər birliyinin parlamentlərarası assambleyasının iştirakçısı olan dövlətlərdə demokratiyanın, parlamentarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasının monitorinqi beynəlxalq institututnun Bakı filialı.

3. Azərbaycanda rəqəmsal iqtisadiyyatın nəqliyyat sisteminin inkişafına təsiri. -əsrdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin prioritet istiqamətləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi - Praktik Konfransı. Bakı. 22 may 2020.

4. Qərbi Kaspi Universitetində 10 may 2020 tarixində Ümumimilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş “ Təhsil millətin gələcəyidir” mövzusunda Respublika elmi veb - konfransında məruzə ilə çıxış etmişəm və çıxışım “Yotube” kanalında yerləşdirilmişdir. Bu çıxışa görə mənə sertifikat təqdim olunmuşdur.

5. Dəniz ticarət limanlarında nəqliyyat proseslərinin idarə edilməsində innovasiyanın əsas istiqamətləri. Ümumimilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunan “ Su nəqliyyatının problemləri” Beynəlxalq Elmi- Texniki Konfransı. Bakı - 2020.

6. Nəqliyyat sahəsində innovasiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi meyarları və göstəriciləri. “İdarəetmədə multikultural dəyərlər” Beynəlxalq Elmi- Texniki Konfrans. Bakı-2020.

 

B/m. L.T.Neymətova

1.Влияние четвертой промышленной революции на перспективы развития экономики Азербайджана. Azərbaycan Universitetinin Elmi Jurnalı İPƏK YOLU.

2.Вопросы формирования альтернативных механизмов финансирования инновационного развития экономики. “İqtisadi təhlükəsizlik: mövcud vəziyyət və perspektivlər ” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans Sumqayıt Dövlət Universiteti 10–11 aprel 2020.

 

B/m. X.O.Kərimova

1. “Qeyri-neft sektorunun innovativ inkişafında sənaye parklarının rolu” adlı məqalə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda elmi-texniki konfrans materialları çapdadır. Bakı-2020.

 

Müəl. G.V.Məmmədova

1. G.V. Məmmədova. Telekommunikasiya sistemində təsərrüfatların resursları və onların səmərəli istifadəsinin qimətləndirilməsi. Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı, №2, may, 2020-ci il, səh. 79-81.

 

Ass. T.Ş.Salıyeva

1. Pandemiya dövründə real sektorun monitorinqinin nəticələrinin təhlilinə dair arayış (2020-ci ilin I və II rübü üzrə). “Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri” Elmi Əsərlər Toplusu, Xüsusi buraxılış (COVİD-19), Bakı-2020. Səh. 62-77, Həmmüəlliflər A. Hüseynova, E. Ələkbərov.

 

Ass. N.V.Namazova

1. Features of Regulating the Use of Financial Resources in Azerbaijan (WoS). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, məqalə, 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Beynəlxalq elmi konfrans. 2020, Vol. 4/4 17097 iş. səh. 213-218. CPCI (WoS), EconLit, ABI Inform (by ProQuest), EBSCO and EconBIZ.

https://www.researchgate.net/profile/Natavan_Namazova/publication/342746373_Features_of_Regulating_the_Use_of_Financial_Resources_in_Azerbaijan/links/5f08209ca6fdcc4ca45bbd3c/Features-of-Regulating-the-Use-of-Financial-Resources-in-Azerbaijan.pdf

2.Analysis of Cyclicality in the Azerbaijan Economy: Results of the Chi-Square Test. məqalə, Academic Journal of Economic Studies. 2020 Vol. 6, No. 2, 46785 iş səh. 122–134. Index Copernicus, INSPEC, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Worldcat, EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Google Scholar http://www.ajes.ro/wp-content/uploads/AJES_article_1_337.pdf

 

2019

Prof. Quliyev R.A.

1. Лютый И.А., д.э.н., профессор Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Кулиев Руфат Атакиши оглы, д.э.н., профессор Азербайджанский Технический Университет, «Финансовая безопасность Украины и Азербайджана: современное состояние и пути обеспечения». Статья, Университет BODO - Норвегия, журнал, 2019 года.

2.Oktyabrın 10-da Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində MDB Parlament Assambleyasının Siyasi məsələlər və beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə Daimi Komissiyasının növbəti iclası. ”MDB PA iclasında erməni təxribati - qarşisi belə alindi”. Məqalə, Sayt. –AZƏRTAC Oktyabr 11, 2019.

3. «Эксперт: Все реформы нацелены на улучшение благостостояния народа» Məqalə. 17 октября 2019. Сайт: Новости-Азербайджан.

4. “Azərbaycan iqtisadiyatını neft amilindən yzaqlaşdırmalıyıq”.Məqalə. 24 oktyabr 2019. Sayt. – Sherq.az/xəbər.

5. “Azərbaycanda aparılan köklü islahatlar iqtisadi dayanıqlı inkişaf modelini təmin edib” Məqalə. 23 oktyabr 2019. Sayt. –az.trend.

 

Dos.Əbdürəhmanova S.Ə.

1. Müstəqil Dövlətlər birliyinin parlamentlərarası assambleyasının iştirakçısı olan dövlətlərdə demokratiyanın, parlamentarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasının monitorinqi beynəlxalq institututnun Bakı filialı.

“Qeyri –Hökümət Təşkilatlarının qadınların iqtisadi və ictimai-siyasi həyatında rolu” məqalə. “Qeyri-Hökümət Təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatına rolu” Seminar materialları toplusu Bakı, 16 may 2019-cu il, səh. 63-70.

 

2. Müstəqil Dövlətlər birliyinin parlamentlərarası assambleyasının iştirakçısı olan dövlətlərdə demokratiyanın, parlamentarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasının monitorinqi beynəlxalq institututnun Bakı filialı.

«Yerli özünüidarəetmələrin maliyyə resursları» məqalə, «Vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğunda yerli idarəetmə orqanlarının rolu” mövzusunda Seminar materialları toplusu Bakı,24 oktyabr 2019-cu il.

 

3. “Regionlarda qeyri-neft sektorunda sahibkarlığın inkişaf potensialı və ondan istifadə səviyyəsinin təhlili”6-7 dekabr 2019-cu il tarixlərində Mingəçevir Dövlət Universitetində “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda respublika səviyyəli Elmi konfrans.

 

Dos.Panaliyev Ə.V.

1. Azərbaycanda nəqliyyat sisteminin logistik prinsiplərlə təşkili və idarə edilməsinin səmərəliliyi. «Azərbaycan Beynəlxalq nəqliyyat sistemində: hədəflər və perspektivlər» Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı -2019.

2. Nəqliyyat müəssisələrinin material ehtiyyatları və onların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi. “Azərbaycanın nəqliyyatı: nailiyyətlər, problemlər və perspektivlər” mövzusunda Respublika Elmi konfransı. (çapdadır) Bakı-2019.

3. Nəqliyyatda innovasiya və onun səmərəliliyi. “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika Elmi-texniki konfransın materialları. Bakı -2019.

4. Nəqliyyat sisteminə investisiya qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyi. “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika Elmi-texniki konfransın materialları. Bakı -2019.

5. “Azərbaycanın nəqliyyat sisteminində innovasiya proseslərinin mövcud vəziyyəti və strategiyası” mövzusunda elmi konfransı.

6. “Nəqliyyat sahəsində innovasiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda Minğeçevir Dövlət Universitetində elmi konfransı.

 

Dos. Əliyeva R.Ə.

1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat Nazirliyi. Az. Memerlıq və İnşaat Universiteti Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı “Sənayeninmüasir vəziyyəti və inkişaf problemləri: texnoparkların və sənaye məhəllələrinin ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri” mövzusunda Respublika Elmi-Praktiki konfransın materialları , “Texnoparkların Azərbaycan İqtisadiyyatına təsiri” Bakı-2019.

2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Texniki Universiteti. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı xidməti. “Az. Nəqliyyatı: nailiyyətlər, problemlər və perspektivlər”. Azərbaycanda nəqliyyat və logistika menecmenti: problemlər və perspektivlər. Bakı-2019.

3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi. Azərbaycan Turizm və menecment Universiteti. «Анализ развития туризма в Азербайджане», Bakı-2019.

4. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Azərbaycanın Qeyri-Neft sektorunun inkişaf perspektivləri. “Turizm sektorunun Azərbaycan iqtisadiyyatına töhfəsi” Bakı-2019.

5. IV İnternational Scientific and Practical conference. Turizm və Rekreasiya XXI əsrdə: Problemlər və Perspektivlər. “Azərbaycan iqtisadiyyatında turizmin rolu” Bakı-2019.

6. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Memerlıq və İnşaat Universiteti, “Elektron hökümət – idarəetmənin yeni səviyyəsi”. Bakı-2019.

 

B/m Talıbov A.H.

1.2019-cu ildə prof.A.Rüstəmov və dos.H.Əliyevlə birlikdə “Bazar iqtisadiyyatı və telekomunikasiya” adlı dərs vəsaiti çap olunmuşdır. Dərs vəsaiti Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi şurasının 25 yanvar 2019 -cu il qərarı ilə çap olunmuşdur. 300 səh.

2. Azərbaycan turizm və Menecment Universitetində 16-17 may 2019 -cu il tarixində keçirilmiş 4-cü respublika elmi kanfransının materiallarına “Azərbaycan Respublikasında turizm sahəsinin müasir inkişaf perspektivləri” mövzusunda məqalə daxil edilmişdir.

3. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində 23-24 may tarixlərində keçirilmiş elmi konfransın materiallarında “Müasir iqtisadi şəraitdə bazar infrastrukturunun əhəmiyyəti” mövzusunda məqalə çap olunmuşdur. 2019. Səh 95-98.

4. “Azərbaycan qeyri-neft sektorunun təhlükəsizliyi məsələləri”. Azərbaycan Dillər universiteti 25 oktyabr 2019.

 

i.ü.f.d., müəl. Rüstəmov O.M.

1. Some aspects of the organization of managing the activity of the enterprise in the global markets / L. Striy, L. Zakharchenko, H. Mohammad, O. Rustamov // Innovation and Entrepreneurship: Collection of scientific articles. – Ajax Publishing, Montreal, Canada, 2019. – 124 p. – P. 48-53. (0,37 д. а.). URL: http://conferencii.com/files/archive/2019-01.pdf. Elmi məqalə indeksləsdirilmiş, çap olunmuş və dünya məlumat bazalarında yerləşdirilib: THOMSON REUTERS: Conference Proceedigs Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH); Science Index: RSCI / РИНЦ.

2. New types of activity of enterprises of lecommunications / L. Striy, I. Stankevich, A. Hikmet, R. Babayev, O. Rustamov // Education, Law, Business: Collection of scientific articles. – Cartero Pablishing House, Madrid, Spain, 2019. – 200 p. – P. 47-51. (0,31 д. а.). URL: http://conferencii.com/files/archive/2019-04.pdf. Elmi məqalə indeksləsdirilmiş, çap olunmuş və dünya məlumat bazalarında yerləşdirilib: THOMSON REUTERS: Conference Proceedigs Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH); Science Index: RSCI / РИНЦ.

 

B/m. Kərimova X.O.

1. AzTU-da Azərbaycan xalqının Ümunmilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiylar” mövzusunda Respublika Elmi-texniki konfransının materialları, “Azərbaycanda müəssisələr səviyyəsində innovasiyalara mane olan amillər” Bakı, 3-5 may 2019.

 

Müəll.Məmmədova G.V.

1.“Proqressiv texnoloji metodların tətbiqi əsasında nəqliyyat və rabitə xidmətlərinin səmərəli təşkili məsələləri” adlı məqalə Ekologiya və su təsərrüfatı №1, Elmi-texniki və istehsalat jurnalı-2019-cu ildə dərc olunmuşdur.

 

2018

Prof. Quliyev R.A.

1.“Социально-экономические реформы азербайджана в постнефтяной период” статья İqtisadiyyat qəzeti, № 08 (1003) 22-28 fevral 2018-ci il, 5 səh.

2. Социально-экономические реформы Азербайджана в постнефтяной период статья. Журнал об экономике, финансах и бизнесе № 2 (34) – 2018, 16-18 səh.

3. Совершенствование системы национального бизнеса: разноуровневый подход. статья Азербайджанский Государственный Экономический Университет Русская Экономическая Школа (UNEC RESH). Научно- практическая конференция. Научно-практическая конференция Русской Экономической Школы UNEC посвященная 100-летию образования Азербайджанской Демократической Республики. Тема: «Корпоративныйбизнес в странах с развивающейся экономикой», 25 апреля 2018 г. 2 səh.

4. Глобализация и ее влияние на национальные финансовые системы Учебник« Финансы», Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2018. 15 səh.

5. Gender probleminin xüsusiyyətləri və onların həlli yolları. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlamentlərarası Assambleyasının İşrakçısı Olan Dövlətlərdə. Demokratiyanın, parlamentlarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasının monitorinqi beynəlxalq İnstitutunun Bakı filial. Seminar materialları toplusu Bakı 11 oktyabr 2018-ci il.

 

Dos.Əbdürəhmanova S.Ə.

1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsində lizinq xidmətinin təşəkkulu.Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Texniki Universiteti. Rusiya Federasiyası Metroloği Xidmət. Elmi-Tədqiqat İnstitutu. “Ölçmə və keyfiyyət:problemlər, perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-texniki konfransının materialları 2018. səh.399-400

2. Ölkədə sahibkarlıq sektorunun davamlı inkişafında dövlət tənzimləmə tədbirləri (regional və sahəvi aspektlər əhatə olunmaqla. İnşaat universiteti . 2018.

3. Azərbaycanın iqtisadi əlaqələr sistemində beynəlxalq turizm. Turizm Universiteti. 2018.

3. Sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsində lizinq xidmətinin təşəkkülü. Azərbaycanda islahatların həyata keçirilməsinin aktual problemləri mövzusunda elmi-praktoki konfransı.Memarlıq və İnşaat Universiteti. 2018

4. Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında qadınların rolu. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlamentlərarası Assambleyasının İşrakçısı Olan Dövlətlərdə. Demokratiyanın, parlamentlarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasının monitorinqi beynəlxalq İnstitutunun Bakı filial. Seminar materialları toplusu Bakı 11 oktyabr 2018-ci il.

5. “Azərbaycan Respublikasında İnsan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlqrının müdafiəsi sahəsində dövlət dəstəyi”.Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Parlamentlərarası Assambleyasının İşrakçısı Olan Dövlətlərdə. Demokratiyanın, parlamentlarizmin inkişafının və vətəndaşların seçki hüquqlarına riayət olunmasının monitorinqi beynəlxalq İnstitutunun Bakı filial. Seminar materialları toplusu Bakı 11 oktyabr 2018-ci il.

 

Dos.Panaliyev Ə.V.

1. Azərbaycanda nəqliyyat sisteminin inkişafı amilləri və istiqamətləri. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubleyinə həsr olunan 04-05 aprel 2018 – ci il tarixlərində Azərbaycan Texniki Universitetində “Təhsil-tədqiqat-istehsalat mexanizminin qurulması” mövzusunda keçirilən respublika Elmi-texniki konfransının materialları. Bakı-2018. 0,5 ç.v.

2. Şəhərətrafı sərnişin daşımalarında rəqabət və rəqabətqabiliyyətliliyin qiymətləndirilməsi problemləri. “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. ІV hissə.Gəncə - 2018.

3. İqtisadi inteqrasiya şəraitində dəniz nəqliyyatının idarə edilməsi sisteminin səciyyəvi xüsusiətləri və nəzəri - metodoloji əsasları. Ümumimilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunan “ Su nəqliyyatının problemləri” VІІІ Beynəlxalq elmi- texniki konfransın materialları. Bakı – 2018. 0,75 ç.v.

4. Azərbaycanda nəqliyyat sisteminin logistik prinsiplərlə təşkili və idarə edilməsinin səmərəliliyi. «Azərbaycan Beynəlxalq nəqliyyat sistemində: hədəflər və perspektivlər» Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı -2018. 0,75 ç.v.

5. Bazar münasibətləri şəraitində nəqliyyat müəssisələrinin fəaliyyətinin strateji planlaşdırılması və onun böhran vəziyyətlərinin aradan qaldırılmasında rolu. «İqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişaf: problemlər və perspektivlər» Beinəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı -2018. 0,75 ç.v.

6. Tariflər sistemi. Dərslik. AzTU-nun mətbəəsi. İqtisad universitetinin əməkdaşları ilə həmmüəllif. Bakı - 2018. s.521 Həmmüəlliflər Kazımlı X.H., Bayramov Q.S., SadıqovB.C., Mehdiyeva İ.Ş., Quliyev İ.Q.

7. Nəqliyyat xidmətinin keyfiyyəti və onun idarə edilməsi. Azərbaycan Texniki Universiteti. Rusiya Federasiyası Metroloği Xidmət. Elmi-Tədqiqat İnstitutu. “Ölçmə və keyfiyyət:problemlər, perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-texniki konfransının materialları 2018. səh.425-42.8

8. Nəqliyyat xərclərinin idarə edilməsi. Azərbaycanda islahatların həyata keçirilməsinin aktual problemləri mövzusunda elmi-praktoki konfransı.Memarlıq və İnşaat Universiteti. 2018.

 

i.ü.f.d., müəl. Rüstəmov O.M.

1.Факторы, которые влияют на результативность деятельности предприятий на глобальных рынках. Azərbaycanda islahatların həyata keçirilməsinin aktual problemləri mövzusunda elmi-praktoki konfransı.Memarlıq və İnşaat Universiteti. 2018.

2. Structure of modern markets of economics of infocommunication services. Strategic research directions. Problems of modern science.fadette editions. Namur, Belgium 2018. Agenda Publishing Hous Coventry, United Kingdom 2018. Səh.30-34.

 

B/m. Kərimova X.O.

1. AzTU-da Azərbaycan xalqının Ümunmilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiylar” mövzusunda Respublika Elmi-texniki konfransının materialları, “İnnovasiya siyasəti”, Bakı, 3-5 may 2018. səh 289-290.

2. Ümunmilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq konfransın materialları, “Strateji yol xəritəsinin icrası dövründə sənaye parklarının qeyri-neft sektorunun innovativ inkişafında əhəmiyyəti”, Bakı, 2018. səh 512-513.

3. “Qlobal iqtisadi çağırışlar kontekstində qeyri-neft sektorunun innovativ inkişafına nəzəri-metodoloji yanaşmalar və onların xüsusiyyətləri”, Audit jurnalı № 2, Bakı 2018. 8 səh

4. International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science “важность усиления роли промышленных парков в инновативном развитии ненефтяного сектора азербайджана в современных условиях”, Philadelphia, USA, 30.03.2018. səh 263-267

5. International Scientific Journal. Theoretical & Applied Science, “методологические особенности инновативного развития ненефтяного сектора экономики азербайджана в нынешних условиях”, Philadelphia, USA, 30.07.2018. səh 185-191

6. AMEA. İqtisadiyyat İnstitutu. “Elmi əsəsrlər” № 1, “Sənaye parklarından səmərəli istifadənin dünya təcrübəsi və tətbiqi məsələləri” səh 59-65, Bakı 2018.

7. AMEA. İqtisadiyyat İnstitutu. “Elmi əsəsrlər” № 2, “İqtisadiyyatın innovativ inkişafında sənaye parkları şəbəkəsinin rolunun iymətləndirilməsi”,Bakı 2018. səh 69-74

 

Müəll.Məmmədova G.V.

1.“Sənaye istehsal birliklərində nəqliyyat xidmətinin ekoloji aspektləri” adlı məqalə (həm müəllif S.Q.Cümşüdov) Ekologiya və su təsərrüfatı №1, Elmi-texniki və istehsalat jurnalı-2018-ci ildə dərc olunmuşdur.

 

 

Diss. Qasımova M.N.

1. Maşınqayırma sənayesində innovasiyanın inkişafı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, AzTU-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans. 4-5 aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan Texniki Universitetində “Təhsil-tədqiqat-istehsalat mexanizminin qurulması” mövzusunda keçirilən Respublika Elmi-texniki konfransı, 2018-ci il, səh.138-140.

2. Rəqabətqabiliyyətliliyin artırılmasında və istehsalın inkişafında innovasiyanın rolu. AzTU-da Ümümi Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiylar” mövzusunda Respublika Elmi-texniki konfransı, 2018-ci il, səh.262-263.

3. Maşınqayırma sənayesində innovasiya fəaliyyətinə tələb və təklifin qiymətləndirilməsi. Memarlıq və İnşaat Universiteti. 2018.