Maşınqayırma və robototexnika Maşınqayırma texnologiyası kafedrası

E-kitabxana
 

Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan dərslikləri, dərs vəsaitləri, metodiki göstərisləri və s.

 1. Yusubov, N.D. “Maşınqayırma texnologiyası” fənnindən kurs işini yerinə yetirmək üçün metodik göstəriş / N.D. Yusubov, İ.A. Xankişiyev, R.C. Cabbarov; ‒ Bakı: ADDA, ‒ 2020. – 60 s.
 2. N.D. Yusubov, İ.A. Xankişiyev, R.C. Cabbarov. Maşınqayırma texnologiyası. Dərs vəsaiti, Bakı, ADDA, 2020, 210 səh.
 3. H.Ə.Hüseynov., R.İ.Nəbiyev. Kurs və buraxılış işi layihə sənədlərinin tərtibat qaydaları üzrə metodik göstəriş. Bakı, AzTU, 2018, 77 s.
 4. H.Ə.Hüseynov., A.R.Ağayev. KELLER SYMplus proqram metodiki kompleksi üçün metodiki rəhbərlik. Bakı, AzTU, 2018, 120 s.
 5. Əliyev, R., Hentşel, B. Prototiplərin hazırlanmasında additiv texnologiyanın tətbiqi. Bakı: Ecoprint nəşriyyatı, II nəşr, 2017-278 s.
 6. Hüseynova N.R., Abbasova İ.Ə. “Maşınqayırmada keyfiyyətin normalaşdırılması” fənnindən kurs işinin hazırlanması üçün metodiki göstəriş. Baku 2017, 30p
 7. V.Z.Mövla-zadə, Ə.S.Məmmədov.Texnoloji proseslərin optimallaşdırılması. Dərs vəsaiti. Bakı: AzTU, 2016. – 205 s.
 8. Rezo Əliyev. Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası. Elmi layihələrin, diplom və dissertasiya işlərinin uğurlu hazırlanmasına dair vəsait. Bakı: “Alatoran yayınları” nəşriyyatı, 2016.
 9. N.D.Yusubov.«Texnoloji proseslərin ölçü araşdırılması». Dərslik. – Bakı: AzTU, 2015 – 613 s.
 10. N. D. Yusubov, F.Q. Əmirov, M. K. Səmədov, H.M. Abbasova. “Maşnqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi (Maşınqayırmada texniki sistemlərin kompyuter idarə olunması)”. Dərs vəsaiti. – Bakı: AzTU, 2015- 147 s.
 11. N.D.Yusubov.«Texnoloji proseslərin renovasiyası əsasları». Dərs vəsaiti. – Bakı: AzTU, 2014 – 241 s.
 12. N. D. Yusubov, M. K. Səmədov. “Maşnqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi (HAAS dəzgahlarının idarəetmə sistemləri)”. Metodik vəsait. – Bakı: AzTU, 2014- 78 s.
 13. V.Z.Mövla-zadə. Texnoloji proseslərin sistem analizi. Dərs vəsaiti. Bakı,”Təhsil” NPM-2013, 130 s.
 14. H.Ə.Hüseynov. Maşın və cihazqayırmada texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri. Ali texniki məktəblər üçün dərslik. Bakı, “Çaşıoğlu”, 2013, 336s.
 15. 15. Yusubov N.D., Məmmədov A.M. “Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi” fənni üzrə laboratoriya işləri toplusu. Dərs vəsaiti. - Bakı, AzTU, 2012, 288 səh.
 16. 16. Yusubov N.D. “Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi (Elektron kataloqlardan kəsən alətlərin avtomatlaşdırılmış seçilməsi)”. Dərs vəsaiti. – Bakı: AzTU, 2012 – 53 s.
 17. Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Maşınqayırma leksikonu 1-ci hissə. Bakı: İdeal-Print, 2012.- 427 s.
 18. Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Maşınqayırma leksikonu 2-ci hissə. Bakı: APOSTROFF, 2012.- 423 s.
 19. Y.B.Tağıyev., İ.C.İbrahimova. Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi fənni üzrə metodik göstəriş. Bakı, AzTU, 2012, 36 s.
 20. Yusubov N.D., Qasımov Ə.S. «Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renovasiyası» fənni üzrə məşğələ dərsləri. Dərs vəsaiti. - Bakı, AzTU, 2011, 124 səh.
 21. V.Ə.Nərimanov. Cihazqayırma texnologiyası. Ali texniki məktəblər üçün dərslik. Bakı, “Müəllim”, 2011, 454s.
 22. N.M. Rəsulov. Maşın istehsalı texnologiyası. I Hissə. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, «Təhsil»NPM, 2010, 432 səh.
 23. H.Ə.Hüseynov. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərinin əsasları. Ali texniki məktəblər üçün dərslik. Bakı, “Təhsil” NPM, 2010, 408s.
 24. M.Ə.Quliyev. Xüsusi cihazlar. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, “Yeni Poliqrafist” NPM, 2010,95 s.
 25. Y.B.Tağıyev., İ.C.İbrahimova. Avtomatlaşdırılmış proseslərin layihələndirilməsi fənni üzrə metodik göstəriş. Bakı, AzTU, 2010, 29 s.
 26. Mustafayev F.V. Mexaniki emal payının hesablanma-analitik üsülla təyin edilməsi. Metodiki göstəriş. Bakı, 2009. – 58s.
 27. Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Maşınqayırmanın tarixinə dair. Bakı: Təhsil, 2008.- 543 s.
 28. V.Ə.Nərimanov. Cihaz elementlərinin hazırlanma texnologiyası. Ali texniki məktəblər üçün dərslik. Bakı, “Müəllim”, 2008, 402s.
 29. Qasımov Ə.S., Yusubov N.D. «Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renovasiyası». Dərslik.-Bakı, «Təhsil» EİM, 2007, 391s.
 30. Yusubov N.D. «Maşınqayırma texnologiyasında texnoloji proseslərin layihələndirilməsi» fənni üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodiki göstəriş. – Bakı: AzTU, 2006 – 50 s.
 31. Musatafayev F.V. Tərtibatların layihələndirilməsi. Ali Texniki məktəblər üçün dərslik. Bakı, Təhsil, NPM-2006, 212s.
 32. Musatafayev F.V. Tərtibatların layihələndirilməsi. Ali Texniki məktəblər üçün dərslik. Bakı, Təhsil, NPM-2006, 207s. (rus dilində)
 33. V.Ə.Nərimanov. Cihazqayırma texnologiyasının əsasları. Ali texniki məktəblər üçün dərslik. Bakı, “Müəllim”, 2006, 456s.
 34. N.M. Rəsulov. Texnoloji proseslərin ölçü araşdırılması. Dərslik. Bakı, ELM, 2005, 223s.
 35. T.R.imanova. Cihazqayırmada elektrofiziki və elektrokimyəvi emal üsulları. Metodik göstəriş. Bakı, AzTU, 2005, 41 s.
 36. T.R.imanova. Tərtibatların layihələndirilməsində AutoCAD sisteminin tətbiqi. Metodik göstəriş. Bakı, AzTU, 2005, 22 s.
 37. Yusubov N.D., Məmmədov A.M. Maşınqayırma texnoloji proseslərinin layihələndirilməsi (Rəqəmli proqramla idarəolunan dəzgahlarda texnoloji əməliyyatların layihələndirilməsi). Dərs vəsaiti-Bakı: AzTU, 2005, 156 s.
 38. Əliyev Rezo Rəhim oğlu. Sürətli hazırlanma texnologiyasının mütərəqqi üsulları. Bakı: Elm, 2005.- 206 s.
 39. S.A.Bağırov. Cihazqayırma texnologiyası üzrə məşğələlər. Dərs vəsaiti. Bakı, “Təhsil” NPM, 2004, 100s.
 40. V.Z. Mövlazadə. T.06.01.00 – “Maşınqayırma texnologiyası” ixtisası üzrə bakalavr pilləsində buraxılış işləri”. Dərs vəsaiti. Bakı, Çaşıoğlu-Təhil-1999, 79 səh.
 41. V.Z. Mövlazadə, N.M. Rəsulov, N.R. Hüseynova, B.Y.Bayramov, Y.M.Ümid, N.D. Yusubov. Maşınqayırma texnologiyası. I Hissə «Maşınqayırma texnologiyasının əsasları», dərslik. Bakı.