Maşınqayırma və robototexnika

   Fakültənin təqdimatı

Maşınqayırma və robototexnika fakültəsi 1982-ci ilin noyabr ayında Mexanika fakültəsinin bazasında Maşınqayırma fakültəsi adı ilə yaradılıb. 2019-cu ilin oktyabr ayından fakültə Maşınqayırma və robototexnika adlandırılıb.

Təhsil azərbaycan, rus və alman dillərində aparılır.

Fakültənin nəzdində 3 kafedra fəaliyyət göstərir:

• Maşınqayırma texnologiyası kafedrası;
• Mexatronika və maşın dizaynı kafedrası;
• Mexanika kafedrası.

Hazırda fakültənin nəzdində fəaliyyət göstərən 3 kafedrada 6 ixtisas üzrə bakalavriat və magistratura səviyyəsində isə 7 ixtisas üzrə (20 ixtisaslaşma üzrə) kadr hazırlığı həyata keçirilir.

Fakültənin kafedralarında aşağıdakı istiqamətlərdə elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilir:

• Neft maşınqayırma texnoloji proseslərinin optimallaşdırılması;
• Maşın istehsalında innovativ texnologiyaların işlənməsi;
• Maşınqayırma məmullarının istehsal və istismar keyfiyyətlərinin idarə edliməsi;
• Cihazqayırmada inteqrasiya olunmuş texnoloji sistemlər;
• Optik səthlərin mexaniki emal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi;
• Almaz-abraziv alətlərin səmərəli tətbiqi üsulları və sahələrinin təhlili və işlənməsi;
• Mürəkkəb profilli fırlanma səthlərinin emal səmərəsinin yüksəldilməsi;
• Pardaqlama prosesinin səmərəliliyinin artırılması;
• Tiyəli və abraziv alətlərlə polad və bərk xəlitələrin müxtəlif şəraitdə emalının səmərəliliyinin artırılması;
• Texnoloji qalıq gərginliklərinin və sərtliyin emal dəqiqliyinə təsiri;
• İnteqrasiya olunmuş layihə texnoloji komplekslərin yaradılması;
• Maşın intiqallarının istismar parametrlərinə görə etibarlığının analizi, yeni icralı texnoloji avadanlıqların yaradılması;
• Məsafədən idarə olunan xüsusi təyinatlı mobil robotun şassisinin yeni konstruksiyasının yaradılması;
• Mexatron sistemlərin işgörmə qabiliyyətinin texnoloji və istismar xətalarına görə qiymətləndirilməsi, istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması;
• Manipulyatorların lahiyələndirilməsində dual kvaternion riyazi aparatının tətbiqi;
• Profilləşdirilmiş səthlərin əyrilik əsasında proqram paketlərinin tətbiqi ilə dizaynı;
• Mühəndis qrafikası fənninin müasir kompüter texnologiyaları əsasında tədrisinin elmi-metodiki əsaslarının işlənməsi;
• Tırtıllı maşın və aqreqatların transmissiyalarının təhlili və yeni icralı transmissiyanın kinematik sxeminin işlənməsi;
• Ştanqlı quyu nasoslarının yeni içralı mexaniki intiqallarının sınaq nümunəsinin layihələndirilməsi;
• Əl ilə xalça toxuma üsuluna əsaslanan mexatronik dəzgahın yaradılması;
• Sənaye ölçülü taxıl təmizləmə seperatorunun yaradılması;
• Ardıcıl və paralel strukturlu robot-manipulyatorların kinematik sintezi;
• Poliqrafiya maşınqayırmasında innovativ texnologiyaların tətbiqi ilə çap keyfiyyətinin tətbiq olunması;
• Mütərəqqi texnoloji üsullarla maşın hissələrinin yeyilməyə davamlılığının artırılması və bərpası;
• Uzunömürlü plunjer cütlərinin yeyilməyə davamlılığının texnoloji təminatının əsasları;
• Müxtəlif yağlama materiallarının maşınların etibarlıq və uzun ömürlülüyünə təsiri;
• Maşın hissələrinin dəqiqləşdirilmiş hesablama üsulu;
• Maşın və mexanizmlərin sistemli ehtimal hesabı;
• Yastı lingli-dişli mexanizmlərin analizi və sintezi;
• Lingli mexanizmlərin kinematik və dinamik analizi;
• Poliqrafiya maşın və avtomatlarının konstruktiv, texnoloji parametrlərinin tədqiqi;
• Neft avadanlıqlarının etibarlığının artırılmasının texnoloji metodları;
• Neft və qazın nəqli avadanlıqları və alternativ enerji qurğularının mexaniki xassələrinin tədqiqi;
• Dağılma mexanikasının prinsipləri əsasında maşın və mexanizmlərin keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi metodlarının işlənməsi;
• Hidroenergetik qurğuların elementləri, onların istismarının elektron nəzarət sistemlərinin iqtisadi və ekoloji məsələlərinin həlli.