Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Energetika və avtomatika Elektrotexnika kafedrası

E-kitabxana

 1. Güc elektronikası və intiqalın idarə edilməsi - Mühazirə
 2. Elektrik maşınlarının əsasları
 3. Güc elektronikası və elektrik intiqalının idarə olunması - kaf
 4. Güc elektronikası və elektrik intiqalının idarə olunması - Laboratoriya işləri - 1
 5. Güc elektronikası və elektrik intiqalının idarə olunması - Laboratoriya işləri - 2
 6. Web sayt - kitablar
 7. Kondensator texnikasi
 8. AEI
 9. AVTOMOBİL VƏ TRAKTORLARIN ELEKTRİK AVADANLIĞI
 10. ELEKTRİK İNTİQALI ƏSASLARININ ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ
 11. ELEKTROTEXNİKA
 12. ELEKTRİK DARTISININ ƏSASLARI
 13. ELEKTRİK NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİNİN İSTİSMARI VƏ TEXNİKİ XİDMƏTİN TƏŞKİLİ
 14. Metro Şəbəkələrinin Təhlükəsizliyinin Təmini
 15. Əliyev H.S.__Elektroenergetikada ölçmə texnikası__dərs vəsaiti
 16. Əliyev H.S.__Elektrotexniki materiallar__ dərs vəsaiti
 17. Əliyev H.S.__Kabel və naqillərin istehsalında texnoloji proseslərin hesablanmasına aid metodik göstəriş
 18. Orucov A.O., Niftiyev S.N., İbrahimov B.Q. __Elektrotexniki materiallar__dərslik
 19. Orucov A.O., Niftiyev S.N., İmanov S.V.__Kabel texnikası fənnindən kurs layihəsi (işi) və buraxılış işlərinə id__dərs vəsaiti
 20. Orucov A.O., Niftiyev S.N.__Kabel texnikası_dərslik
 21. Orucov A.O., Seyidov F.İ., Niftiyev S.N.__Dielektriklər fizikası_ dərslik
 22. Orucov N.İ.__Elektrik şəbəkə və sistemləri__Magistral paylayıcı şəbəkələrin elektrik hesabı
 23. Orucov N.İ.__Elektrik şəbəkə və sistemləri__Sadə qapalı şəbəkələrin elektrik hesabı
 24. Orucov N.İ.__Elektrik təchizatı sistemlərinin optimallaşdırılması__dərs vəsaiti
 25. Kurs işi
 26. İmtahan sualları DN qrup 656a1, 656a2, 656a3
 27. İmtahan sualları DN qrup 656r
 28. İmtahan sualları EDNƏ-2 qrup 316a1, 316a2, 316a3, 316a4, 316a5
 29. İmtahan sualları EDNƏ-2 qrup 316r
 30. İmtahan sualları Elektrotexnika-2 qrup 226a1, 226a2, 226a3
 31. İmtahan sualları Elektrotexnika qrup 106a1, 106a2, 106a3, 106a4
 32. İmtahan sualları Elektrotexnika qrup 366a1, 366a2
 33. İmtahan sualları Elektrotexnika qrup 516a1, 516a2, 516a3, 526a
 34. İmtahan sualları Elektrotexnika qrup 726a
 35. İmtahan sualları Elektrotexnika qrup 736a
 36. İmtahan sualları Elektrotexnikanın əsasları-1 qrup 676a1, 676a2
 37. İmtahan sualları Elektrotexnikanın əsasları-1 qrup 676r
 38. İmtahan sualları qrup 236a1, 236a2
 39. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsinin əsasları
 40. Periodik qeyri sinusoidal dəyişən cərəyan dövrələrinin və eliktrik dövrələrində keçid proseslərinin hesablanmasına aid metodik göstəriş
 41. Sabit və Sinusoidal cərəyan dövrələrinin həllinə aid metodik göstəriş
 42. Конспект лекций по ОТЭЦ
 43. ENƏ laboratoriya işləri
 44. ENƏ test sualları 1 hissə
 45. ENƏ məsələlər
 46. EDNƏ fənninin proqramı
 47. «ELEKTROTEXNİKA VƏ ELEKTRONİKA» FƏNNİNİN PROQRAMI
 48. SƏRBƏST İŞLƏR