2022-ci il - Nömrə -1

Məqalələr

Əliyeva Y.N., Abbasova S.M. – Manipulyasiya robotunun kinematik sxeminin riyazi təsviri

Səfərli A.C. – Azərbaycanın əlvan metallurgiya sənayesində maliyyə vəziyyətinin risk yönümlü diaqnostikası və proqnozlaşdırılması mexanizminin təkmilləşdirilməsi yolları

Səmədova Ş.İ. – Ürək aritmiyalarının analizi sistemi

Məmmədov Ç.M., Mehdiyeva S.İ. – Polimer istehsalı avadanlıqlarının iş rejiminin əsas spesifik xüsusiyyətləri

Həmzəyeva Q.R. – Səthi möhkəmləndirmə üsulu ilə inşaat poladlarının istismar xassələrinin artırılması

Агаев М.Н., Гасанов М.Г., Абдуллаева Л.К. – Влияния геометрии контактной сетки на фотоэнергетические параметры кремниевых солнечных элементов

Hacıyeva İ.B. – N,N-oksidimetilen və metilenbisalk ilksantogenatoasetamidlərin alınması üsulları

Ramazanzadə N.C., Məhərrəmov A.M., Quliyev Ə.N., Qurbanova M.M. – 6-(4-metoksifenil)-4-fenil-1,2-dihidropirimidin-2-onun sintezi və quruluşu

Məmmədova S.H. Prozeоdium-selen sisteminin tədqiqi

Shiraliyeva H.N. – Method for cleaning soil contaminated with nuclear waste


2022-ci il - Nömrə -2

Məqalələr

İsmayılova A.E., Ağayeva A.R., Tağızadə A.S., Əlizadə K.R. – Naqilli rabitə kabellərinin hazırlanmasında polimerizolyasiya çəkilişi prosesinin avtomatlaşdırıl­masının kabelin istismar keyfiyyət göstəricilərinə təsirinin analizi

Bəşirov M.M.,  Nəbiyev N.D. – Azərbaycanın Xaçmaz rayonunun “Sabir-oba” termal suyunun (p, ρ, t) xassələrinin tədqiqi

Namazova N.V. Azərbaycanda yanacaq-enerji resurslarından səmərəli istifadənin dövlət tənzimlənməsinin mexanizmləri

G.V.Məmmədova G.V. – Sənaye istehsal birliklərində əmək resurslarının səmərəli istifadə göstəriciləri

Ağayev F.T., Bahadurzadə N.İ. – Təhsildə data mining metodlarının tətbiqi

Hüseynov O.R. – Ali təhsil müəssisəsində akademik məlumat portalının və diferen­sial əmək haqqının rəqəmsallaşdırılması

Əzizov Ə.A., Rüstəmov N.M., Hüseynova N.R. – Şokolad kütləsini kolloid üyütmə maşınının soyutma sisteminin hesabatı və tərtibi

Cəfərova A.A. – Ovuntu şixtəsinin presləmə prosesinin fenomenoloji modeli

Cəfərova V.N. – Soba-çalov qurğusunda maye poladın azotla üfürülməsinin texnoloji və iqtisadi cəhətləri

İlhamqızı Şəmsiyyə – Ferrosilisium istehsalı üçün silisiumun alınmasının nəzəri və praktiki əsaslandırılması

Hasanov E.G. – Non-stationary heat transfer during convective heat transfer