2023-cü il - Nömrə -1

Məqalələr

Год­ж­аев Е.М., Зей­на­лов Ш.А., Кер­и­мов Ф.Ш., Мам­ед­ова С.И., Сад­ыг­ова С.Г. Исс­ледова­ние вли­я­ние фен­олоформальдегид­ной смо­лы на эле­ктричес­кую про­ч­но­сть пол­иэтил­ена низ­к­ой пло­тно­сти

Rə­hi­mov R.M., Məm­mə­do­va S.İ., Meh­di­ye­va Ş.M., Cə­fə­ro­va G.S. – Aşağı ener­ge­tik tə­sir­li (aşağı in­ten­siv­lik­li) inf­raqırmızı la­zer­li elekt­ron qur­ğu­su

Sadı­qo­va S.H. (Ni3Sn2)1-xBix bərk məh­lul ərin­ti­lə­ri­nin alın­ması və ter­moe­lekt­rik xas­sə­lə­ri

Əmə­nov Y.A. – Ab­ra­zi­vin me­tal­la kon­takt zo­nasın­da ya­ra­nan gər­gin­lik­lə­rin tə­yi­ni və on­ların ab­ra­ziv ye­yil­mə in­ten­siv­li­yi­nə və me­xa­niz­mi­nə tə­si­ri­nin ana­li­zi

Məm­mə­dov Ç.M., Əli­yev K.R. – Po­li­mer maşın his­sə­lə­ri­nin emalı üçün tex­no­lo­ji ava­danlıq­lar

Əh­mə­dov H.M., Ma­na­fov E.K., Hüsey­nov F.H. – Peyk tex­no­lo­gi­ya­larının Azər­bay­can Də­mir Yol­ların­da tət­biq olun­ma pers­pek­tiv­lə­ri

Bay­ra­mov R.P., Əli­yev Ə.H., Məm­mə­dov F.Q., Tağı­yev X.F. – Azər­bay­can­da elekt­ro­mo­bil­lə­rin bər­pa olu­nan ener­ji fo­nun­da pers­pek­tiv­lə­ri

Daş­də­mi­rov F.S. – Av­to­bus marş­rut şə­bə­kə­si­nin ef­fek­tiv­li­yi­nin qiy­mət­lən­di­ril­mə­si me­to­di­kası

Bağı­rov S.A. – İşıqlandır­ma ava­danlıq­ların­da elekt­rik ener­ji­si­nə qə­na­ət edil­mə­si kon­sep­si­yasının iş­lə­nil­mə­si

Eminov A.N., Mirzəyev A.F. – Ölkə üzrə ümumi daxili məhsulun dəyişmə dinamikasının pensiyanın orta məbləğinə təsirinin ekonometrik təhlili

Safarli A.J., Abdullayev R.Sh. – Exploring the root causes of youth unemployment from the perspectives of third country nationals

Əli­yev A.M., Kə­ri­mov Ə.İ., Sə­fə­rov A.R., Yarı­yev V.M., Əli­ye­va Х.А. Me­tilt­sik­lo­hek­sanın me­tilt­sik­lo­hek­sa­die­nə ok­sid­ləş­di­ri­ci de­hid­ro­gen­­ləş­mə­si pro­se­si­nin ri­ya­zi mo­de­li­nin ya­radıl­ması və prin­si­pi­al tex­no­lo­ji sxe­min tər­ti­batı

Rus­ta­mov M.A., Ey­va­zo­va Sh.M., Vey­so­va N.A., Mir­za­ye­va G.A. Elect­rophy­lic re­ac­ti­ons of chlo­ro­car­boxy­lic anhyd­ri­de of 1-methyl-cyclo­hex-3-ene with 3-oxin­do­le and n-pheny­la­ce­tic acid

Sal­ma­no­va K.A., Məm­mə­do­va P.Ş., Və­li­ye­va S.M., Gülə­li­yev İ.D., Sə­dir­za­də İ.Ə. – Mo­tor yağ­ları­na sul­fo­nat aş­qar­ları

Фар­зал­иев М.Г., Али­рза­ева Л.Я. Ана­л­из кон­струк­ций тов­ар­ных рег­улято­ров

 

Мамедов А.Т. – Наследие профессора Ю.Г.Дорофеева