Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları Kompüter texnologiyaları kafedrası

Əlaqə

Tel:(+99412) 539-11-38
Fax:(+99412) 539-11-38
E-poçt: vaqif.qasimov@aztu.edu.az