İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları

Fakültənin təqdimatı

Fakültə 1961-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda (indiki Azərbaycan Texniki Universitetində) Avtomatika və hesablama texnikası fakültəsi adı ilə yaradılıb. 2007-ci ildə fakültənin adı dəyişdirilərək Avtomatika və kompüter texnikası adlanıb. 2019-cu ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi Şurasının qərarı ilə fakültə İnformasiya və telekommunikasiya texnologiyaları adlandırılıb.
Təhsil azərbaycan, rus və ingilis dillərində aparılır.

Fakültənin nəzdində 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

•  Kibertəhlükəsizlik
•  Kompüter texnologiyaları;
•  Mühəndis riyaziyyatı və süni intellekt;
•  Radiotexnika və telekommunikasiya.

Hazırda fakültənin nəzdində fəaliyyət göstərən 4 kafedrada 5 ixtisas üzrə bakalavr və 3 ixtisas üzrə magistr təhsil səviyyəsində (21 ixtisaslaşma üzrə) kadr hazırlığı həyata keçirilir.

Fakültədə 1 elmi-tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir:
• Optik telekommunikasiya sistemləri və informasiya təhlükəsizliyi.

Fakültənin kafedralarında aşağıdakı istiqamətlərdə elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilir:
• Böyük verilənlər (Big Data) analitikası texnologiyalarının aktual elmi-nəzəri problemləri;
• Korporativ informasiya sistemlərinin yaradılması və təhlükəsizliyi problemləri;
• Süni intellekt texnologiyaları;
• Korporativ kompüter sistem və şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyinin vəziyyətinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi metodologiyasının, informasiyanın effektiv qorunması üsul və vasitələrinin işlənməsi;
• Qlobal informasiya şəbəkələrində qeyri-səlis məntiq (fuzzy logic) əsasında informasiya axtarışı üsullarının işlənməsi və paylanmış strukturlu intellektual informasiya-axtarış sisteminin yaradılması;
• Azərbaycanda elm və təhsil sahələrində plagiat probleminin tədqiqi, digər dillərdə olan mənbələrdən köçürmələrin (plagiatın) aşkarlanması üsul və vasitələrinin işlənməsi;
• Bərk cismin, maye-qaz, riyazi-fizika tənliklərinin, funksiyalar nəzəriyyəsinin problemləri;
• Bəzi qeyri-stasionar proseslərin riyazi modelləşdirilməsi;
• Kvant kriptoqrafiyası vasitəsi ilə tam optik şəbəkələrdə informasiya təhlükəsizliyinin təşkili;
• Proqramla idarə olunan xTbit/s surətli tam optik şəbəkələrin yeni texnologiyalarının tədqiqi və tətbiqi;
• Gələcək Nəsil SDN texnologiyalarının tədqiqi və tətbiqi;
• Müxtəlif təyinatlı yeni radiotexniki və optik (İQ və s.) qurğularının işlənməsi, tətbiqi və tədqiqi;
• Diaqnozların dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə televiziya üsullarının tibbi müayinələrə tətbiqi və tədqiqi;
• Yerüstü regional mobil rabitə və teleyayımda siqnalların, maneəyədayanıqlı verilişi qəbulu və emalı qurğuların işlənilməsi, tətbiqi və tədqiqi;
• Genişzolaqlı daxilolma üsullarının təhlili və abunəçi daxilolma şəbəkələrində xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi.