Xüsusi texnika və texnologiya Xüsusi texnologiyalar və avadanlıqlar kafedrası

E-kitabxana
Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

 1. M.İ. Rüstəmov, E.D. Rzayev, R.Ə. Hüseynov, R.Ə.Veysov. “Müasir maşın istehsalı avadanlığı”. Dərs vəsaiti. Bakı, AzTU, 2017. 282 s.
 2. V.A. Abbasov, R.C. Bəşirov. “Metalkəsən dəzgahların istehsal texnologiyası”. Dərslik. Bakı. AzTU, 2018. 380 s.
 3. Ə.G. Hüseynov. “Maşınların etibarlığı”. Dərslik. Bakı. AzTU, 2017. 344 s.
 4. Ə.G. Hüseynov. “Səth mühəndisliyi. Rus-ingilis-azərbaycanca terminoloji lüğət-sorğu kitabı”. Bakı. ”Elm və təhsil”, 2010. 418 s.
 5. Ə.G. Hüseynov, Ş.N. Əsədov. “Maşınların təmir texnologiyası”. Dərs vəsaiti. Bakı, AzTU, 2017. 191s.
 6. Ə.G. Hüseynov, F.Q. Əmirov. “Maşınların texnoloji etibarlığının əsasları”. Metodik vəsait. Bakı. 2017. 86 s.
 7. F.Q. Əmirov. “İşçi səthlərin vəziyyətinə nəzarətin müasir üsulları”. Dərs vəsaiti. “Təhsil” NPM. 2009, 294 s.
 8. P.A. Məmmədov, Ə.M. Hacıyev, F.Q. Əmirov, N.P. Məmmədov. “Tribotexniki səthlər almaq üçün avadanlıqlar və texniki vasitələr” Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Çaşıoğlu. Bakı-2001, 124 s.
 9. Ə.H. Sadıxov, A.N.Tağızadə, Y.B. Musayev, Ş.N.Əsədov. “Səth üzərinə əritmə metodları ilə maşın detallarının bərpa olunması və yeyilməyə davamlığının artırılması”. Metodiki göstəriş. AzTU, 2001. 62 s.
 10. Садыхов А.И., Тагизаде А.Н., Мусаев Я.Б., Астанова Э.Р. «Восстановление и повышение износостойкости деталей машин методами наплавки». АзТУ. 2001. 62 стр.
 11. Qasımov Ə. S., Həmidov M.M., Mövlazadə P.Z., Əsədov Ş.N. Səthlərin bərkliyi və onun yeyilməyə təsiri. Metodiki vəsait. Bakı 2000. 51 s
 12. Sadıxov Ə.H., Tağızadə A.N., Musayev Y.B., Əsədov Ş.N. Səth üzərinə əritmə metodları ilə maşın detallarının bərpa olunması və yeyilməyə davamlığının artırılması. Metodiki vəsait. Bakı 2001. 62 s.
 13. Мазаев Ю.А. Гусейнов А.Г. Ремонт топливной аппаратуры Методическое пособие. М. 1995, 37 с.
 14. Гусейнов А.Г. Восстановление и упрочнение прецизионных деталей, машин и аппаратуры диффузионной металлизацией. Монография. Издательство «Союз». Москва, 1999, 194 с.
 15. Гусейнов А.Г. Механическая обработка прецизионных деталей, восстановленных и упрочненных диффузионной металлизацией. Монография. Издательство «Союз». Москва, 2000, 148 с.
 16. Hüseynov Ə. G. Maşın hissələrinin müasir üsullarla presizion detallarının möhkəmliyinin artırılması və bərpası. Metodik vəsait. Bakı, MEA nəşriyyatı, 2003, 29 səh.
 17. Гусейнов А.Г. Оборудование и оснастка по ремонту машин и аппаратуры. Издательство «Елм», Баку, 2005 г. 231 стр.
 18. Гусейнов А. Г., М. И. Алиев. Инженерная экология. Издательство «Нафта-Пресс», Баку, 2007 г. 424 стр.
 19. Гусейнов А.Г.Технология обработки упрочненных и восстановленных поверхностей в машиностроении. Баку, Издательства, «Нафта-Пресс», 2007 г. 256 стр.
 20. Əmirov F. Q. Təmirdə tətbiq edilən termiki və kimyəvi-termiki emallar Çaşıoğlu, Bakı-2002. 40 səh.
 21. M.İ.Rüstəmov, V.A.Abbasov. “Dəzgah və dəzgah komplekslərinin hesabatı və layihələndirilməsi”. Dərs vəsaiti. Bakı, “Təhsil”NPM, 2007, 304səh.
 22. V.A.Abbasov, M.İ.Rüstəmov, İsmayılov F.N. “Kəsmə prosesinin dinamikası və istilik hadisələri”. Dərslik. Bakı. –Çaşıoğlu.1999, 127s.
 23. V.A.Abbasov, Ç.E.Cəfərov, A.İ. Mənsurov. “Rəqəmli proqramla idarə olunan dəzgahlar”.Dərs vəsaiti. Bakı, “Təhsil”NPM, 2005, 130səh.
 24. A.C. Cəfərov, V.A.Abbasov, N.S. Kərimova. “Texnoloji sistemlərdə istilik proseslərinin öyrənilməsi” Dərs vəsaiti. Bakı,AzTU. 65səh.
 25. В.А.Абасов. «Повышение эффективности профильного шлифования». Монография.-Баку, «Элм», 1996,220 стр.
 26. В.А.Абасов, В.В.Гафаров. «Восстановление и шлифование деталей задвижек фонтанной арматуры». Монография.-Баку, «Элм», 2002, 170 стр.