Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat logistikası və hərəkətin təhlükəsizliyi kafedrası

Məqalələr

Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan dərslik və elmi məqalələri.

 

Metodik işlər:

Əliyev Ə.H. “Avtomobil yollarının nəqliyyat istismar keyfiyyəti” -Dərs vəsaiti.

Daşdəmirov F.S., Əliyev Ə.H. Şərifov A.C. “Yükləmə-boşaltma vasitələri” fənnindən kurs işinin yerinə yetiririlməsi üçün metodiki göstərişlər.

Məqalələr:

Tağızadə Ə.H., Heydərov Ş.H., Tağızadə E.C. “Dəyişən qalınlıqlı lövhələrin sərhəd məsələlərinin dekompozisiya üsulu ilə həlli”. “Nəzəri və tətbiqi mexanika” jurnalı, H.VIII, №2 (30), 2013, səh.3...10.

Джагангиров А.А. “Предельная нагрузка для трехслойной композитной кольцевой пластинки свободно опертой по внутренней и защемленной по внешней кромкам”. “Nəzəri və tətbiqi mexanika” jurnalı, H.VIII, №2 (30), 2013 səh.78...88.

Tağızadə Ə.H., Heydərov Ş.H., Tağızadə E.C. “Avtombilin tormoz barabanında çatların düzxətli formadan meyllənməsinin həddi-gərgin vəziyyətinə təsiri”. AzTU, “Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili”, Respublika Elmi-Konfransının materialları, Bakı, 2013, səh.315...318.

Əliyev Ə.H.“Avtombilin sürüşməyə qarşı dəyanətliliyinin dönmə radiusundan asılılığı”. AzTU, “Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili”, Respublika Elmi-Konfransının materialları, Bakı, 2013, səh.385...387.

Daşdəmirov F.S. “Nəqliyyat axınının sürətinin avtobusların xətdə işinə təsiri”. AzTU, “Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili”, Respublika Elmi-Konfransının materialları, Bakı, 2013, səh.300...302.

Tağızadə Ə.H., Məmmədov R.H. “Sürtünmə əmsalının və araboşluğunun birgə dəyişməsinin tormoz mexanizmlərinin friksion cütlərinin qeyri-bərabər işlənməsinə təsiri”. AzTU, “Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili”, Respublika Elmi-Konfransının materialları, Bakı, 2013, səh.344...346.

Y.M.Piriyev, R.P.Bayramov “Bakı şəhərində nəqliyyat tıxacları və küçə-yol şəbəkəsi”. “Avtomobil yolları” jurnalı, №14 (62), mart 2013.

R.P.Bayramov, Ş.H.Həsənov, F.F.Həsənov “Təkərlə yol arasında ilişmə əmsalı və yolun uzununa mailliyinin avtotexniki ekspertizada texniki hesablamaların nəticələrinə təsiri”. “AzTU-nun elmi əsərləri”, №1, 2013, 7 səh.

Şərifov A.C. “Avtomobillər arasındakı təhlükəsiz vaxt intervalına yolun uzununa mailliyinin, ilişmə əmsalının və hərəkət sürətinin təsiri”. “Nəzəri və tətbiqi mexanika” jurnalı, H.VIII, №2 (30), 2013, səh.22...25.

Гасанов Ш.Г. Решение задачи механики хрупкого разрушения для дорожного покрытия. Международная научная конференция «Современные проблемы математики, механики, информатики». Тула 2013. с. 225-228

Гасанов Ш.Г. Решение задачи механики разрушения дорожного покрытия с учетом дефектов типа трещин. Механика машин, механизмов и материалов. №2. Минск 2013. с. 46-52

Гасанов Ш.Г. “Исследование улучшения при натуральной почве из ракушечного печка с помощью просачивания водой (известковой мукой-смесью)”. “Nəzəri və tətbiqi mexanika” jurnalı, H.VIII, №1 (29), 2013, səh.85...91.

Ş.H.Həsənov, A.F.Həsənov “Avtomobillərdə aşınmanın növləri və onların təyin olunma metodları”. ADAU, “Elmi əsərlər”, №1, 2013, səh. 160...165.

Гасанов Ш.Г. “Решение задачи механики хрупкого разрушения для дорожного покрытия”. Международная научная конференция. “Современные проблемы математики, механики, информатики”, 2013, стр.225…228.

Dashdamirov F.S. Coordinatoonofthe üorkofbusesincityroutes. Transport Problems. V International conference. The Silesian University of Technology/ June/ 2013.