Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat logistikası və hərəkətin təhlükəsizliyi kafedrası

Məqalələr
Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan metodiki işləri və elmi məqalələri.

 

Metodik işlər:

Əliyev Ə.H. “Avtomobil yollarının nəqliyyat istismar keyfiyyəti” -Dərs vəsaiti.

Daşdəmirov F.S., Əliyev Ə.H. Şərifov A.C. “Yükləmə-boşaltma vasitələri” fənnindən kurs işinin yerinə yetiririlməsi üçün metodiki göstərişlər.

Məqalələr:

Tağızadə Ə.H., Heydərov Ş.H., Tağızadə E.C. “Dəyişən qalınlıqlı lövhələrin sərhəd məsələlərinin dekompozisiya üsulu ilə həlli”. “Nəzəri və tətbiqi mexanika” jurnalı, H.VIII, №2 (30), 2013, səh.3...10.

Джагангиров А.А. “Предельная нагрузка для трехслойной композитной кольцевой пластинки свободно опертой по внутренней и защемленной по внешней кромкам”. “Nəzəri və tətbiqi mexanika” jurnalı, H.VIII, №2 (30), 2013 səh.78...88.

Tağızadə Ə.H., Heydərov Ş.H., Tağızadə E.C. “Avtombilin tormoz barabanında çatların düzxətli formadan meyllənməsinin həddi-gərgin vəziyyətinə təsiri”. AzTU, “Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili”, Respublika Elmi-Konfransının materialları, Bakı, 2013, səh.315...318.

Əliyev Ə.H.“Avtombilin sürüşməyə qarşı dəyanətliliyinin dönmə radiusundan asılılığı”. AzTU, “Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili”, Respublika Elmi-Konfransının materialları, Bakı, 2013, səh.385...387.

Daşdəmirov F.S. “Nəqliyyat axınının sürətinin avtobusların xətdə işinə təsiri”. AzTU, “Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili”, Respublika Elmi-Konfransının materialları, Bakı, 2013, səh.300...302.

Tağızadə Ə.H., Məmmədov R.H. “Sürtünmə əmsalının və araboşluğunun birgə dəyişməsinin tormoz mexanizmlərinin friksion cütlərinin qeyri-bərabər işlənməsinə təsiri”. AzTU, “Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili”, Respublika Elmi-Konfransının materialları, Bakı, 2013, səh.344...346.

Y.M.Piriyev, R.P.Bayramov “Bakı şəhərində nəqliyyat tıxacları və küçə-yol şəbəkəsi”. “Avtomobil yolları” jurnalı, №14 (62), mart 2013.

R.P.Bayramov, Ş.H.Həsənov, F.F.Həsənov “Təkərlə yol arasında ilişmə əmsalı və yolun uzununa mailliyinin avtotexniki ekspertizada texniki hesablamaların nəticələrinə təsiri”. “AzTU-nun elmi əsərləri”, №1, 2013, 7 səh.

Şərifov A.C. “Avtomobillər arasındakı təhlükəsiz vaxt intervalına yolun uzununa mailliyinin, ilişmə əmsalının və hərəkət sürətinin təsiri”. “Nəzəri və tətbiqi mexanika” jurnalı, H.VIII, №2 (30), 2013, səh.22...25.

Гасанов Ш.Г. Решение задачи механики хрупкого разрушения для дорожного покрытия. Международная научная конференция «Современные проблемы математики, механики, информатики». Тула 2013. с. 225-228

Гасанов Ш.Г. Решение задачи механики разрушения дорожного покрытия с учетом дефектов типа трещин. Механика машин, механизмов и материалов. №2. Минск 2013. с. 46-52

Гасанов Ш.Г. “Исследование улучшения при натуральной почве из ракушечного печка с помощью просачивания водой (известковой мукой-смесью)”. “Nəzəri və tətbiqi mexanika” jurnalı, H.VIII, №1 (29), 2013, səh.85...91.

Ş.H.Həsənov, A.F.Həsənov “Avtomobillərdə aşınmanın növləri və onların təyin olunma metodları”. ADAU, “Elmi əsərlər”, №1, 2013, səh. 160...165.

Гасанов Ш.Г. “Решение задачи механики хрупкого разрушения для дорожного покрытия”. Международная научная конференция. “Современные проблемы математики, механики, информатики”, 2013, стр.225…228.

Dashdamirov F.S. Coordinatoonofthe üorkofbusesincityroutes. Transport Problems. V International conference. The Silesian University of Technology/ June/ 2013.