Maşınqayırma və robototexnika Mexanika kafedrası

Məqalələr
Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri:

 1. Valeh I. Bakhshali. Nanomechanics and its applications: mechanical properties of materials. Proc. of the International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management - ICETM 2020. Institute of Research Engineers and Doctors, USA, 31 May 2020, pp. 77-81
 2. V. Bakhshali, F. Qahramanov, E. Aslanov, I. Ismail, A. Bekirova. Investigation of the tribotechnical properties of the materials for piston machines. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, 2020, N 2 (79), pp. 16-23
 3. Valeh İ. Baxşəli, Nail T. Mərdanov, Aygün A. Bəkirova, Ismayıl A. Ismayıl. Neft və qazın nəqlində istifadə olunan porşenli maşınlarda gərilmə prosesinin analizi. “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika elmi-texniki konfransının materialları, Bakı, 5-6 may 2020-ci il,
 4. Baxşəli V.İ. Nanomexanika fənninin Proqramı, Magistratura pilləsi üçün, Bakı, 2020, 25 s.
 5. Baxşəli V.İ., Qəhrəmanov F.Q. Neft və qaz sənayesində istifadə olunan materialların tribotexniki xassələrinin yüksəldilməsi metodlarının işlənməsinə dair. “Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri” elmi-texniki jurnalı, ADNSU, 2020
 6. Baxşəliyev V.İ, İsmayıl İ.A. Porşenli maşınlarda sürtünmə prosesinin analizi və porşen halqaların materiallarının seçilməsi üsullarının işlənməsi, “Azərbaycan Neft Təsərrüfatı”, 2019, N 10, s. 35-38
 7. Baxşəli V.İ., Qəhrəmanov F.Q. Uzun ölçülü artileriya qurğularında tətbiq olunan istiliyə davamlı materiallar. “Maqnityumşaq ərintilərin informasiya texnologiyalarında və hərbi sənayedə tətbiqi perspektivləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 09-10 oktyabr 2019 – cu il, s. 238-242
 8. Baxşəli V.İ., Qəhrəmanov F.Q., İsmayıl İ.A. Yüksək temperaturda porşen həlqələri materialının sürtünmə prosesinin tədqiqi. “Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya" Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları,18-20 dekabr 2019-cu il, s. 312-315
 9. Бахшалиев В.И., Саламов А.А., Исмаил И.А. К вопросу изнашивания самосмазывающихся наноповерхностей подшипников скольжения. Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Полимерные композиты и трибология» (Policomtrib - 2019), 25-28 июня 2019, Гомель, Беларусь, 25-28 июня 2019, с. 216
 10. Мирсалимов В.М., Ахундова П.Э. Оптимальное проектирование узла трения с равномерным контактным давлением // Трение и износ, 2019, Т. 40, № 6, c. 740-749.
 11. Mirsalimov V.M., Akhundova P.E. The Optimal Design of a Friction Unit with Uniform Contact Pressure // Journal of Friction and Wear, 2019, Vol. 40, Issue 6, pp. 562–568.
 12. Mirsalimov V.M. Minimization of stress state of compound body weakened with cracks // Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2019, Vol. 26, Issue 20, pp. 1683-1689..
 13. Мирсалимов В.М., Гасанов Ш.Г. Минимизация напряженного состояния и параметров разрушения в композите при изгибе // Меxаника композитныx матеpиалов, 2019, Т. 55, № 5, c. 911-924.
 14. Mirsalimov V.M., Hasanov Sh.G. Minimization of the stress state and fracture parameters of a composite in bending // Mechanics of Composite Materials, 2019, Vol. 55, Issue 5, pp. 627–636.
 15. Мирсалимов В.М., Гахраманов О.М. Моделирование зарождения трещины во втулке бурового насоса // Материалы VIII Международной конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов»», Москва, 19-22 ноября 2019, c. 735-737.
 16. Mirsalimov V.M. Minimizing the stressed state of a plate with a hole and cracks // Engineering Optimization, 2020, Vol. 52, Issue 2, pp. 288–302.
 17. Mirsalimov V.M., Akhundova P.E. Optimum problem on wear decrease for a hub of friction pair // Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2020, Vol. 27, Issue 5, pp. 353–363.
 18. Мирсалимов В.М. Моделирование частичного закрытия щели переменной ширины с концевыми зонами в массиве горных пород // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, 2020, Т. 56, № 1, c. 11–22.
 19. Mirsalimov V.M., Hasanov Sh.H. A study of fracture of a fibrous composite // Structural Engineering and Mechanics, 2020, Vol. 73, Number 5, pp. 585–598.
 20. Mirsalimov V.M. Partial closure of the periodic system of variable width bridged slits in an isotropic medium under compression // Int. J. of Damage Mechanics, 2020, Vol. 29, pp. 529–546.
 21. Мирсалимов В.М. Оптимальное проектирование композита, армированного однонаправленными волокнами // Прикладная механика и техническая физика, 2020, Т. 61, № 3, c. 153-170.
 22. Mirsalimov V.M. Modeling Partial Closure of a Variable-Width Slot with Cohesion End Zones in Rock Mass // Journal of Mining Science, 2020, Vol. 56, Issue 1, pp. 9–19.
 23. Aslanov E.A., Məmmədov O.Z. İkifazalı qarışıq mayelərin müstəvi boruda döyünən hərəkəti. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika elmi-texniki konfransının materialları, Bakı, 5-6 may 2020-ci il,
 24. Асланов Э.А. Определение гидравлического сопротивление при движении вязко-пластичных жидкостей. «Tikinti istehsalatlarında texnoloji maşınlarin istifadəsinin müasir problemləri» Respublika Elmi-praktiki konfransı, AzMIU, 20.12.2019,
 25. Aslanov E.A. İkifazalı mayelərin boruda titrəyişli hərəkəti. AzMİU, “Ekologiya və su təsərufatı” jurnalı, 2020, N 2, s. 73-76
 26. Aslanov E.A. Некоторые особенности "основная" теорема кинематики твердого тела. AzMİU, “Ekologiya və su təsərufatı” jurnalı, 2020, N 2, s. 76-79
 27. Aslanov E.A. Riyazi fizika fənninin Proqramı, Magistratura pilləsi üçün, əl yazma hüququnda.
 28. Şirəliyev V.Ə., Şayev Z.Ş. Изучение напряженного состояния круглой составной пластинки соединенных между собой с натягом с учетом действия давления по внешнему контуру. «Tikinti istehsalatlarında texnoloji maşınlarin istifadəsinin müasir problemləri» Respublika Elmi-praktiki konfransı, AzMIU, 20.12.2019,