Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Humanitar fənlər kafedrası

Məqalələr

Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri:

2020

 1. Həbib Mirzəyev. Аллитерация в поэтической системе речи (на основе языка поэзии Г.Арифа) III Международная научная конференция «Социальные и культурные трансформации в контексте глобализма»посвященная 80-летию заслуженного деятеля науки Российской Федерации Туркаева Хасана Вахитовича. 28февраля - 1 марта 2020 года, Чечня, Грозный https://doi.org/10.15405/epsbs(2357-1330). 2020.xx.13. Web of Science.
 2. Həbib Mirzəyev. Звуковая гармония и повторы в поэзии азербайджанского поэта Г. Арифа"Гуманитарные и общственные науки в Европе: достижения и перспективы", Premier Publishing, Vienna, 25.07.2020
  Çexiya. DOI: https://doi.org/10.29013/VI-Symposium-PP-6-42-45
 3. Həbib Mirzəyev. Синтаксические параллели в произведени-ях азербайджанского поэта Г. Арифа. IV международная научно-практическая конференция НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Richland College (Даллас, США), Саратовский государственный технический университет, Институт управления и социально-экономического развития, Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса", Москва. 28 мая, 2020. cт. 121-124
 4. Həbib Mirzəyev. Анафорический повтор в современном азербайджанском языке (на материале поэтической прозы Г. Арифа) «Мировая тюркология и Казанский университет» (23-26 апреля) переносится на октябрь 2020 года.
 5. Həbib Mirzəyev. Эпифора как средство образного восприятия в лирическом жанре Научный журнал «Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева», 2020.
 6. Ş.M.Qasımov-Vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğunda yerli özünüidarəetmə orqanlarının rolu. Hüquqi müstəvi, elmi-nəzəri, təcrübi jurnal, №01, Bakı. 2020 s.163- 168
 7. Ş.M.Qasımov-Suyun çirklənməsinin qarşısını almaq və ondan səmərəli istifadə etmək hamının borcudur. Yasmal-İh.qov.az 2020.07.256s.
 8. Ş.M.Qasımov-“İpək yolu”nun bərpası Türk birliyinin inkişafında yeni mərhələdir. 6. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu. Ankara, 1 Ekim 2020. (onlayn) s.650-658.
 9. Ə.S.Kərimov-Исторические предпосылки Азербайджанского мультикуль-турализма (до XIX века ) Bulletın of Naberezhnye Chelnystate pedagogical University №1 (26) • Май • 2020. Mинистерство Просвещения Российской Федераци и фгбоу во «набережночелнинский государственный педагогический университет» Набережные Челны, Набережные Челны – 2020, c.38-42.
 10. Ə.S.Kərimov -“Ways of forming the optimal model of pedagogical cooperation between the teacher and students in the lesson” Вестник Набережночелнинского государственного педагогического университета Вulletin of Naberezhnye Chelny state pedagogical University №2 (27) • Май • 2020 №2 (27) • May • 2020, c.35-40.
 11. Ə.S.Kərimov Экологическая безопасность в контексте международной безопасности II Международная научно-практическая конференция г. Уфа, 2020, c149-154
 12. Ə.S.Kərimov Formation of the optimal model of pedagogical collaboration between teachers and students in the teaching process in higher educational institutions. The 7 international Conference on Control and Optimization wizh Indistrial Aplications, 26-28 August 2020, Vol 2, p. 206-209. Baku, Azerbaijan
 13. Ə.S.Kərimov- Fövqəladə hallar zamanı gedən psixoloji proseslər və onların analizi peşə təhsili və insan kapitalı elmi praktiki, metodiki jurnal, səh 68-70., bakı, 2020.
 14. İsrail Məhərrəmov. Azərbaycan ərazisində qədim dövlətlər mövzusunun tədrisinə dair metodiki tövsiyələr. Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası Tarix İnstitutu, Metodiki iş Elmi xəbərlər № 79, Bakı 2020 Səh. 180-195.
 15. Nərminə İsayeva. The role of information technology in the development of linguistics. I Международная научно-практическая конференция "Современные тренды управления и цифровая экономика: от регионального развития к глобальному экономическому росту" (MTDE 2020), Екатеринбург, Россия. 16-17 апреля 2020 г.
 16. Nərminə İsayeva. İnformasiya texnologiyalarının dilçilik elminin inkişafında rolu. BDU. “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №2, Bakı, 2020.

 

2019

 

 1. Həbib Mirzəyev. Poeziya dilində təkrarların yaratdığı ekspressiya Azərbaycan Texniki Universiteti. “Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya" I Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, I hissə, 18-20 dekabr 2019-cu il. səh. 141-144/
 2. Həbib Mirzəyev. Стилистические рамки поэтической речи Abay Kazakh National Pedagogical University, Материалы научно-практической конференции «Kоммуникативная лингвистика и интерпретация художественного слова» посвященной к 70-летию члена-корреспонден-та НАН РК, доктора педагогических наук, профессора Oразбаевой Фаузии Шамсиевны, Алматы, 29 ноября 2019 года. II том. стр. 269-272
 3. Həbib Mirzəyev. Ədəbiyyat Azərbaycan multikulturalizm və tolerantlığın mərkəzinə çevrilməsinin əsas mənbələrindən biri kimi MDB PAA DİMBİ Bakı filialı. “Azərbaycan multikultrazim və tolerantlığın mərkəzidir”. Seminar materialları toplusu. “Avropa” nəşr-ME, Bakı, 29 mart 2019-cu il. səh. 40 – 48/
 4. Həbib Mirzəyev. Özünəməxsus tarixi olan insan... Məşhur məktəbin fenomen rəhbəri (Şövkət Kərimovun avtobioqrafiyası), Bakı, 2019, 231 s. 136-141 səh.
 5. Həbib Mirzəyev. La unidad del lenguaje artístico con la sabiduría de la gente. // Xalqın müdrikliyi ilə bədii dilin vəhdəti https://doi.org/10.46377/dilemas.v28i1.1637 Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.seriya 7, cild 1, məqalə nömrə 92, 2019, sentyabr, Meksika. 20 səh. Web of Science.
  https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com.
 6. Həbib Mirzəyev. Consonance as an Expression of Artistic Expression in the Modern Lyrical Genre // Müasir lirik janrda səs ahəngi bədii ifadənin vasitəsi kimi First International Volga Region Conference on Economics, Humanities and Sports (FICEHS 2019) // Advances in Economics, Business and Management Research. Paris, Atlantis Press. DOI: https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200114.089 s. 374-378
 7. Ş.M.Qasımov-Azərbaycan kültürünün və biliminin gelişmesinde İsmayıllı aydınlarının yeri I Uluslararası dergi Karadeniz sosyal bilimler sempozyumu. 24-26 ocak 2019. Tiflis. s.192.
 8. Ş.M.Qasımov-Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini təmin etmişdir Elmi iş, lurnalı. Bakı, 2019 s.67-71
 9. Ş.M.Qasımov-Azerbaycan kültürünün gelişiminde müstesna hizmetleri bulunan İsmayilli aydinlari. XII Uluslararası Türk sanatları tarihi ve folkloru kongresi. Türkiyə-Konya. 26-27 nisan 2019. s.75-81
 10. Ş.M.Qasımov-Heydər Əliyev siyasi kursu və Azərbaycan təhsili. Qori müəllimlər Seminariyasının 100 illiyi ilə əlaqədar Qazax konfr. mater. 25- 26 may, 2019 s.35-41
 11. Ş.M.Qasımov-Azərbaycanda verilən təminat, yaradılan şərait QHT-ləri dövlət idarəçiliyi və qanun yaradıcılığı prosesinin iştirakçısına çeviribdir MDB Parlametlərarası İnstitutun Bakı flialının Materalları. Bakı, 16 may, 2019. s.47- 58.
 12. Ş.M.Qasımov- 31 mart soyqırımı- “Böyük ermənistan ” qurmaq siyasətinin açıq təzahürü. 27-29 iyun 2019-cu il İstanbil konfransınin tezisləri.
 13. Ş.M.Qasımov-Vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğunda bələdiyələrin rolu. MDB Parlametlərarası İnstitutun Bakı flialının Materalları. Bakı, 24 oktyabr, 2019. Azərb. Və Rus dillərində; s.51- 62. s.55-67.
 14. Ə.S.Kərimov- “Azadlıq” anlayışı sosial-fəlsəfi təhlil kontekstində III International scientific conference of young researchers, Baku Engineering University, 29-30, April 2019, Baku, Azerbaycan p.884-887.
 15. Ə.S.Kərimov- Azərbaycan multikulturalizmi milli-etnik münasibətlər kontekstində Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası, II Beynəlıxalq Elmi konfransMəruzələrin tezisləri 6-5 may 2019-ci il, s. 94-96.
 16. Ə.S.Kərimov- Философия жизны в горных регионах“ Dağlar: Mədəniyyətlər, Landşaftlar və Biomüxtəliflik” Qərbi Kaspi Universiteti10-12 may 2019-cu il, Beynəlxalq konfransın materialları
 17. Ə.S.Kərimov- Общечеловеческие ценности в поэме алишера навои «Фархад и ширин» материалы ii традитицонный международный научно-практической конференции на тему Место творческого наследия Алишера Навои в развитии духовности и просвещения человечество (4февраля 2019 г. Новаи, Узбекистан) с. 380-385.
 18. Ə.S.Kərimov- 20 Yanvar qırğını xalqımızın müstəqillik tarixində ən mühüm hadisə idi “Milli İrs” ədəbi-bədii, elmi-nəzəri jurnal(022)2019, YANVAR s. 23-27.
 19. Ə.S.Kərimov- Milli təhsilimiz davamlı insan inkişafı kontekstində:problemlər, perspektivlər Davamli inkişafin sosial və fəlsəfi problemləri.Bakı, "Elm və təhsil", 2019, səh.54-66.
 20. Ə.S.Kərimov- Роль преподавания дисциплин «Азербайджанский мультикультурализм» и «введение в мультикультурализм» в вузах Азербайджана в воспитании студентов в духе общечеловеческих ценностей«образование и спорт в эпоху могущества и счастья» Материалы международной научной конференции (14-15 ноября 2019 года) Aşgabat•Ylym•2019 с.19-22.
 21. İsrail Məhərrəmov. Признание независимости Азербайджанской Демократической Республики на Парижской Мирной Конференции Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası Tarix İnstitutu, Elmi xəbərlər № 78, Bakı 2019 Səh. 182-194.
 22. Pərvanə Məmmədova. Анализ творчества двух великих поэтов в сравнительном плане(Вагиф и Ажинияз). Материалы научно-практической конференции.»Коммуникативная лингвистика и интерпретация художественного слова»посвященной к 70-летию члена- корреспондента НАНРК,доктора педагогических наук,профессора Оразбаевой Фаузии Шамсиевны.29 ноября 2019 года Алматы, 2019, 2 том.
 23. Şəfiqə Məhərrəmova. Multikulturalizm xalqlarda mədəni və dini tolerantlılığı yaradan amil kimi. “Azərbaycan multikulturalizm və tolerantlığın mərkəzidir” Seminar materialları toplusu, Bakı, 29 mart 2019-cu il.
 24. Şəfiqə Məhərrəmova. Qeyri-hökümət təşkilatlarının fəaliyyətinə dair. “Qeyri-Hökümət Təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında rolu, Bakı, 16 may 2019.
 25. Aynur Fərəcova. “Kitabi-Dədə Qorqud”da qəhrəman və cəmiyyət münasibətlərinin təzahür tipləri: qəhrəman dost və yoldaş kimi. Azərbaycan respublikası təhsil nazirliyi Bakı slavyan universiteti Ümummilli lider heydər əliyevin anadan olmasının 96-ci ildönümünə həsr olunmuş «azərbaycanşünaslığın aktual problemləri» x beynəlxalq elmi konfransının materialları, 7 may 2019-cu il. Səh. 171-173.
 26. Aynur Fərəcova. “Kitabi-Dədə Qorqud”da qəhrəman dövlət başçısı kimi: xanlar xanı.
  Azərbaycan respublikası təhsil nazirliyi Bakı dövlət universiteti filologiya fakültəsiÜmummilli lider heydər əliyevin anadan olmasının 96-ci İldönümünə həsr olunmuş azərbaycan filologiyasının aktual problemləri Mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı, 15 may 2019-cu il. Səh. 61-67.
 27. Aynur Fərəcova. Nitqin aydınlığı və onun əsas xüsusiyyətləri. “Dil və Ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, BDU, 2(110), Bakı-2019. Səh.367-369.
 28. Aynur Fərəcova. Nitq mədəniyyəti milli mədəniyyətin tərkib hissəsidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnistitutu, Tədqiqlər 2 Bakı-2019. Səh. 50-54
 29. Aynur Fərəcova. Nitqin təmizliyi və onun əsas xüsusiyyətləri. “Dil və Ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, BDU, 4(112),Bakı-2019. Səh.123-126.
 30. Aynur Fərəcova. Oğuz cəmiyyətində qəhrəman ər-ailə başçısı kimi. “Gender problemi və müasir Azərbaycan” Beynəlxalq konfrans 28 noyabr 2019-cu il, Azərbaycan Universiteti,Bakı-2019. Səh.53-56.
 31. Aynur Fərəcova. “Kitabi-Dədə Qorqud”un poetik strukturuna yeni elmi paradiqmada baxış. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti, 18-20 dekabr 2019-cu il, “Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya" I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Səh. 89-94.
 32. Aynur Fərəcova. Kitabi-Dədə Qorqud»da Qazan xan qəhrəman sərkərdə kimi: bəylər bəyi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti filologiya fakültəsi Görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı dil, üslub, ideya problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı. 6 Dekabr 2019. Səh. 62-65.
 33. Pərvin Abdullabəyova. Bədii dildə göy rəngin semantikası. AMEA, Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər, İctimai və humanitar elmlər seriyası. №1, Naxçıvan, “Tusi”-2019, cild 15. səh.138-141.
 34. Pərvin Abdullabəyova. Bədii dildə rənglərin üslub imkanları. Труды Сатпаевских чтений. Инновационные технологии – ключ в успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК, том II, Алматы 2019, стр.677-681.
 35. Pərvin Abdullabəyova. Rəsul Rzanın “Rənglər” əsərinin dilində ağ və boz rəngin üslub imkanları. Azərbaycan Texniki Universiteti. “Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya" I Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları I hissə, Bakı, 18-20 dekabr 2019. səh.190-192.
 36. Pərvin Abdullabəyova. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının dilində rənglərin üslub imkanları. AMEA. Folklor İnstitutu. Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, II (60), Bakı – 2019, səh. 33-37.
 37. Pərvin Abdullabəyova. Naxçıvan folklorunun dilində rənglərin üslub keyfiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları, Naxçıvan -2019, səh.221-223.

 

2018

 

 1. Həbib Mirzəyev. Sinonim frazeoloji fahidlərin üslubi çalarları BSU, Ulu öndərin anadan olmasını 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda IX Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, 3-4 may 2018-cı il, Bakı 2018. səh. 371-373.
 2. Həbib Mirzəyev. İnsan və vətəndaş hüquq və vəzifələri MDB PAA DİMBİ Bakı filialı. “Azərbaycan Respublikasında insan və vətəndaş-ların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət dəstəyi”. Seminar materialları toplusu. “Avropa” nəşr-ME, Bakı, 11 oktyabr 2018-ci il. səh. 51-59 Sinonim frazeoloji fahidlərin obraz və məna çalarları AMEA, Terminolo¬gi¬ya komissiyası, Termi¬no¬logiya məsələləri, № , Bakı, Elm, 2018səh. 88-92.
 3. Həbib Mirzəyev. Müstəqillik illərində bədii üslubun inkişafı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu “Müstəqillik illərində üslubların inkişafı və dilin lüğət tərkibinin zənginləşmə istiqamətləri” mövzusunda respublika elmi konfransı. Bakı şəhəri, 25-26 dekabr 2018-ci il. 5 səh.
 4. Ş.M.Qasımov-Türk xalqının azadlıq müca diləsinə azərbaycanlıların iqtisadi, siyasi və hərbi köməyi. IV Beynəlxalq Mir Nigari Həmzə Simpoziumunun materialları. Türkiyə- Amasya, 2018-ci il.
 5. Ş.M.Qasımov-AXC-nin yaranması ilə xal-qımız itirilmiş dövlətçiliyini bərpa etdi. Azərb. Xalq Cümhuriyyəti: Təşəkkülü, fəaliyyəti, tarixi əhəmiyyəti. Respublika elmi konf.Materialları. Sumqayıt, 2018-ci il. Aprel s.26-27.
 6. Ş.M.Qasımov-Azərbaycanda insan və vətəndaş hüququnin dövlət dəstəyi. (iki dildə). MDB Parlametlər arası İnstitutun Bakı flialı. 2018-ci il. Oktyabr, s.13-29.rus. c.16-36
 7. Ş.M.Qasımov- Fəaliyyəti ilə nümunə olan – Azərbaycan qadını MDB Parlametlər arası İnstitutun Bakı flialı. Materal. Bakı,2018. s.57-64; rus.d s.66-75.
 8. Q.İ.Hüseynli Sivilizasiyalararası qarşıdurma və toqquşmaların etno-siyasi və qlobal proseslərə təsiri. H.Əliyev adına AAHM-in Elmi əsərlər məcmuəsi. №6(33) B.,2018, səh.15-21.
 9. Ə.S.Kərimov-Azərbaycançılıq ideologiyası və onun fəlsəfi əsasları Heydər Əliyev: Multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası, I Beynəlıxalq Elmi konfrans Məruzələrin tezisləri l-5 may 2018-ci il, s. 251 -253
 10. Ə.S.Kərimov Tolerantlıq müasir Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi kontekstində AMEA Fəlsəfə institutu. ELMİ ƏSƏRLƏR, №1(30), Bakı 2018, s.23-30
 11. Ə.S.Kərimov Формирование «позиции личности» во взаимоотношениях между преподавателем и студентомОбразование и спорт в эпоху могущества и счастья. Материалы международной научной конференции (13-14 ноября 2018 года) Ашгабад -2018, с.191-193.
 12. Ə.S.Kərimov Tolerantlıq demokratik cəmiyyətin əsas dəyəri kimi. İdentiklik, multikulturalizm, dialoq fəlsəfəsi AMEA-nın Fəsəfə institunun elmi məqalələr toplusu. Bakı, Elm və təhsil, 2018, s.163-176.
 13. Ə.S.Kərimov Современный взгляд на понятие менталитет и особенности национального менталитета чеченского народа Академия Наук Чеченской Республики Министерство Культуры Чеченской Республикифгбоу во «Чеченский Государственный Университет» этногенези этническая история народов Кавказа Материалы I Международного нахского научного конгрессаг. Грозный. 11–12 сентября 2018 г.Грозный – 2018, c.565.
 14. Ə.S.Kərimov Теория об идеальном государстве Абу Наср аль-Фараби AMEA Fəlsəfə institutu. ELMİ ƏSƏRLƏR, №1(30), Bakı 2018, s.23-30-575.
 15. İsrail Məhərrəmov. XX əsrin 40-50-ci illərində Azərbaycan SSR-də sənədli filmlərin ekranlaşdırılması məsələlərinə dair Azərbaycan Milli Elmər AkademiyasıTarix İnstitutu, Elmi xəbərlər 9-cu cild, Bakı 2018, səh.90-103.
 16. İsrail Məhərrəmov. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Azərbaycanda sənədli film yaradıcılığına dövlət yardımı. Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası Tarix İnstitutu, Elmi xəbərlər 77-ci cild, Bakı 2018, səh.122-127.
 17. İsrail Məhərrəmov. Azərbaycan SSR-də filmlərin çəkiliş tarixindən (1939-1945-ci illər) Elmi əsərlər Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti № 25, 2018, səh.86-94.
 18. İsrail Məhərrəmov. Политическая деятельность и достижения Азербайджанского представительского корпуса под руководством А. Топчубашева Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Mədəniyyət dünyası jurnalı № 36, Bakı, 2018, səh.14-22.
 19. İsrail Məhərrəmov. Участи Азербайджанской делегации на Парижской Мирной Конференции. Tarix, İnsan və Cəmiyyət jurnalı, №23, Bakı 2018 Səh. 30-39.
 20. Nərminə İsayeva. Azərbaycan - multikulturalizm və tolerantlıq mərkəzi BDU. “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2018, №4 (108) s.348-351.
 21. Gülşən Rzayeva. Эволюция семантики наречий в русском литературном языке XVIII-XIX вв. “Elmi xəbərlər”, sosial və humanitar elmlər bölməsi. X cild 14, № 4. Sumqayıt, 2018. 12-14 s.
 22. Afaq Əsgərova. “XVI əsr Azərbaycan ədəbi dilində Ş.İ.Xətai mənzərəsi” AMEA.Nəsimi sdına Dilçilik İnstitutu “Tədqiqlər” №1- 2018.
 23. Afaq Əsgərova. Mədəni nitqin əsas tələbləri və onların tədrisi məsələləri.” AMEA. “Filologiya məslələri” №10, Bakı, 2018. Səh.36-42
 24. Afaq Əsgərova. Ədəbi tələffüz mədəni nitqin əsas göstəricisidir. “Elm və Təhsil global Transformasiya şəraitində” Beynəlxalq konfrans. Ukrayna Təhsil Nazirliyi Elmlər Akademiyası,Ukrayna Kiyev, 26-27 oktyabr 2018-ci il. Səh.266-267.
 25. Rəfiq Cəfərov. “Dil və mədə-niyyət” AzTU Respublika Elmi – Texniki konfransı “Təhsil” nəşriyyatı, 2018. Səh. 303-305.
 26. Rauf İsmayılov, Rəfiq Cəfərov. Mürəkkəb cümlə daxilində köməkçi nitq hissələrinin rolu və əhəmiyyəti. Bakı Dövlət Universiteti H.Əliyevin 95 illiyi münasibətilə Respublika Elmi Praktik Konfransı, 2018. Səh 166-168.
 27. Rəfiq Cəfərov. Ümumi dilçilik sistemində frazeologizmlərin öyrənilməsi və dilçi alimlərin bu sahədə fikirləri və mülahizələri Bakı Dövlət Universiteti, H.Cavidin anadan olmasının 135 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı, 2018. Səh. 256-262.
 28. Rəfiq Cəfərov. Fransız dilinin tədrisi prosesində interaktiv metodların tətbiqi. AMEA, M.Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu “Filologiya məsələləri” toplusu, “Elm və Təhsil“ nəşriyyatı, 2018. AMEA, M.Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu “Filologiya məsələləri” toplusu, “Elm və Təhsil“ nəşriyyatı, 2018.
 29. Şəfiqə Məhərrəmova. H.Əliyevin nitqində dil və ünsiyyətin mühüm rolu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. IV Beynəlxalq elmi konfransının materialları 3-4 may 2018-ci il.Bakı. səh.391-393.
 30. Aynur Fərəcova. Oğuz eposunda qəhrəman cəmiyyətin xilaskari və qoruyucusu kim. Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər, 2018/1(52), Bakı-2018. Səh.105-113.
 31. Aynur Fərəcova. Nitqin düzgünlüyü və onun əsas keyfiyyətləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnistitutu, Tədqiqlər 1.Bakı-2018. Səh.51-56.
 32. Aynur Fərəcova. Nitqin zənginliyi və onun əsas keyfiyyətləri . “Dil və Ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, BDU, 1(105), Bakı-2018. Səh. 380-383.
 33. Aynur Fərəcova. “Oğuznamə” arxaik-mifoloji epos kimi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmalar institute,“Azərbaycan əlyazmaları dünya kitabxanalarında” mövzusunda III beynəlxalq elmi konfransinin materiallari.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunur.13 iyun 2018-ci il. Səh.123-126.
 34. Aynur Fərəcova. “Kitabi-Dədə Qorqud”da qəhrəman obrazının təsviri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş «AZƏRBAYCANŞÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ» IX BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI , 3-4 may 2018-ci il. Səh.202-203.
 35. Aynur Fərəcova. Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafinda görkəmli yaziçilarin və milli mətbuatin rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri №4, Bakı-2018. Səh.47-51.
 36. Pərvin Abdullabəyova. Sarı rəngin üslub imkanları (Nizami Gəncəvinin poetik dil materialları əsasında). BSU.Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri” IX Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, 3-4 may, səh. 11-14.
 37. Pərvin Abdullabəyova. Bədii dildə qırmızı rəngin semantikası. BDU. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 2 (106), Bakı-2018, səh.110-112.
 38. Pərvin Abdullabəyova. Bədii dildə yaşıl rəngin semantikası. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası. №1 (90) I cild. Qeyrət nəşriyyatı.Naxçıvan-2018, səh.136-139.
 39. Pərvin Abdullabəyova. Poeziyada rənglərin dil-üslub xüsusiyyətləri. Terminologiya məsələləri. №2, Bakı-2018, səh.235-239.
 40. Pərvin Abdullabəyova. Bədii dilimizdə Azərbaycan bayrağının tərənnümündə rənglərin üslub imkanları. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi jurnalı. №4 (258) oktyabr-dekabr, Bakı-2018, səh.3-9.
 41. Pərvin Abdullabəyova. Bədii dilin rənglər dünyası. “Naxçıvan” Universiteti. Elmi əsərlər.№ 2 (9), Naxçıvan, Nuh-2018 s. 69- 73.
 42. Pərvin Abdullabəyova. Nağılların dilində rənglərin üslub imkanları. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası. № . (94) I cild. Qeyrət nəşriyyatı.Naxçıvan-2018, s.165-167.
 43. Pərvin Abdullabəyova. Sarı Aşığın dilində rənglərin üslub xüsusiyyətləri. AMEA. Folklor İnstitutu, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, 2018 ̸ 2 (53), Bakı-2018, səh148-155.