Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
Metallurgiya və materialşünaslıq Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrası

Məqalələr

Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri:

 1. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Çoxkomponentli sorbsiyanın təcrübi izoterm əyrilərinin alınması” - Qərbi Kaspi Universiteti, “Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfransı, 2021
 2. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Ətraf mühitin çirkləndirilməsində avtomobil nəqliyyatının təsirinin tədqiqi” - Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlliyi xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyası, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azəbaycanın inkişaf strategiyası” adlı respublika elmi-praktiki konfransı, 2021
 3. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Qarabağ ərazisində qiymətli metalların hasilatı ilə bağlı ekoloji problemlər” - AMEA-nın Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi mövzusunda onlayn konfransın materialları. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2021
 4. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “İnstensification of the adsorption of gas mixtures with variable pressures” - 10 th Rostocker International Conference: “Technical Thermodynamics: Thermophysical Properties and Energy Systems” Institute of Technical Thermodynamics, University of Rostock, Rostock, Germany, 2021
 5. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Исследование и поиск оптимальных условий проведения процесса замедленного коксования” - Журнал Кокс и химия., №10, C.30-34, 2021
 6. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Исследование и компьютерное моделирование процесса разделения газовых смесей” - Журнал теоретические основы химической технологии №5, 2021
 7. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Исследование характер химическое взаимодействия Sb2S3-CrTe3” - Сборник научных трудов по материалам ХХVIII международный научной конференции, Екатеринбург с.58-62
 8. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Физико- химическое исследование системе Sb2Sе3-Cu2Cr4Te7” - Международный научно-исследовательский журнал «Евразийский Союз Ученых", 2021
 9. Kərimova Gülnarə Xəlil qızı, “Optimization of technological processes of mineral waste processing dashkesenskyh ores” - Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. Вип. 42 - Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», стр.100-105, 2021
 10. Kərimova Gülnarə Xəlil qızı, “Tullantıların texnoloji emal proseslərin optimallaşdırılması və Enerji tutumunun dinamikası” - Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri, cild 13,№4, səh. 104-110, 2021
 11. Kərimova Gülnarə Xəlil qızı, “Daşkəsən dağ-mədən sənayesi tullantılarının riyazi qiymətləndirilməsi” - Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri, 2021
 12. Kərimova Gülnarə Xəlil qızı, “Oптимизирование процессов технологического обрабатывания отходов и динамика энергоёмкости” - Вестник машиностроение, 2021
 13. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Победный 2020 год для Азербайджана – в том числе на энергетическом рынке Европы (интервью)” - http://news.day.az/politics/1303562.html, 2021
 14. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Нахичевань подключат к ТАNAP уже в этом году (интервью)” - https://news.day.az/economy/1305919.html, 2021
 15. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Проект «Достлуг» - с чего всё начиналось? (интервью)” - https://news.day.az/economy/1309305.html, 2021
 16. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Антропогенное воздействие на экологию Каспия” - “Ponto-Caspian and Caucasus Region: Changes in the Connection and Isolation of Ecosystems, Phylogeny, Geology, Ecology and Geography” Multidisciplinary International Conference (online). Baku: Publishing and Polygraph Center of Western Caspian University, 620p, 2021
 17. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Сорок лет в правительстве (к 110-летию Н.К. Байбакова)” - «Нефть и жизнь» (Россия), №1 (141), с. 25-27, 2021
 18. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Микроэлементы в нефти и экология Каспийского моря” - Каспий в цифровую эпоху. Сборник материалов Национальной научно-практической конференции в рамках Международного форума «Каспий 2021: пути устойчивого развития» – Астрахань: Астраханский университет, с.425-427, 2021
 19. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “175 лет назад пробурена первая в мире нефтяная скважина” - https://news.day.az/economy/1353556.html, 2021
 20. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Environmental problems during the operation of the oil and gas fields on the Caspian Sea” - The XVI International Scientific Symposium “World Science: problems and innovations”. – Proceedings Book, East Lansing, Michigan (USA), р.242-244, 2021
 21. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “The Bibi-Heybat oil field (the 175th anniversary of the first oil well in the world” - “AAPG Explorer” (USA), p.16-21, 2021
 22. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Microelemental composition of Azerbaijan oils and their oil components” - The XVII International Scientific Symposium “Karabakh: Way to Victory”. – Proceedings Book, Gothenburg (Sweden), р.274-276, 2021
 23. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Intensification of the adsorption of gas mixtures with variable pressures” - Book of Abstracts Thermam-2021, 10th Rostocker International Conference, University of Rostock, Rostock, Germany, p.138, 2021
 24. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Прокачка газа по ЮГК в Европу превзошла прогнозы” - https://news.day.az/economy/1381726.html, 2021
 25. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Бакинец – легенда советской нефтегазовой промышленности” - «АНХ», №3, с. 56-61, 2021
 26. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Значение ротшильдского общества в азербайджанском нефтяном деле” - «АНХ», №1, с. 55-59, 2021
 27. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Развитие бакинского нефтяного дела к началу ХХ века” - «АНХ», №6-7, с. 70-75, 2021
 28. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Environmental aspects of the use of oil and oil components” - “Noema” (Romania), v. XX, p. 103-108, 2021
 29. Əhmədov Şahim Əliağa oğlu, “Yer iqliminin formalaşmasının əsas amilləri” - Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının(AMA) xəbərləri c.13, №3, 2021
 30. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Синтез -галогенэфиров непредельных с3-спиртов и исследование продуктов на активность сульфатвос-станавливающих бактерии” - Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, February 4-5, 2021. Dnipro, Ukraine, 2021. P. 140-142, 2021
 31. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Synthesis of Compound Esters on the basis of Acid Chloride of Low-Molecular Petroleum Acids of Baku Marine Oil Fields and Chiral Unsaturated Alcohols” - 11th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2020). 2021. P. 342-347, 2021
 32. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Синтез и исследование на антимикробной и антифунгальной активности рацемических и оптически активных сложных эфиров нафтеновых и жирных кислот на основе непредельных оксиэфиров” - Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, February 4-5, 2021. Dnipro, Ukraine, 2021. P.318, 2021
 33. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “β-Halogenefirlərin sintezi və metalların CO2 korroziyasının kinetikasına təsirinin tədqiqi” - Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə həsr olunmuş «Kimyanın müasir problemləri» Respublika Elmi Konfransının materialları. 15-16 aprel 2021-ci il. Sumqayit Dövlət Universiteti.S.130-132, 2021
 34. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Установление строения пропин(ен)оксизамещенных тетрагидрофуранов спиростроения методом спектроскопии ЯМР” - Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə həsr olunmuş «Kimyanın müasir problemləri» Respublika Elmi Konfransi. 15-16 aprel 2021-ci il. Sumqayit Dövlət Universiteti. S.165-166, 2021
 35. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Изомеризация пропаргиловых эфиров 2-гидроксиоксиранов в производные фуранана серебряных катализаторах” - Ж.Общ.хим. 2021, Т. 91, № 6, С.981-984, 2021
 36. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Heterocyclization of allyl -iodoethers in 1,4-dioxane derivatives” - Journal Chemical Problems. 2021, №1(19), P.32-36, 2021
 37. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Гетероциклизация продуктов аллилоксииодирования галогензамещенных стиролов” - Ж.Орг.хим. 2021, Том 57, № 6, C.891-894, 2021
 38. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Алкоксигалогенирование аллил-метаакрилата предельными C7-C10 –алканол-1-ами и исследование продуктов на СО2 коррозию металлов” - Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş Tələbə və Gənc tədqiqatçiların II Beynəlxalq elmi konfransların tezisləri. Bakı, BANM, 13-28 aprel, 2021, C.241-243, 2021
 39. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Chemo- and regioselective alcoxyhalogenation of allylmetaacrylate with saturated C7-C10-alkanol-1 and investigation on CO2 corrosion of metals and biocorrosion” - Processes of Petrochemistry and Oil Refining (PPOR). 2021, Vol. 22, No.1, PP. 159-171, 2021
 40. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Синтез и исследование антимикробной и антифунгальной активности рацемических и оптически активных сложных эфиров нафтеновых и жирных кислот на основе аллиловых оксиэфиров” - “Наука. технология. производство–2021” (с международным участием). Материалы Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 65-летию филиала УГНТУ в г. Салавате и Году науки и технологий. Уфа Издательство УГНТУ. 2021. C.143-144, 2021
 41. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Синтез -галогенэфиров непредель-ных С3-спиртов и исследование продуктов на СО2 коррозию металлов” - “Наука. технология. производство–2021” (с международным участием). Материалы Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 65-летию филиала УГНТУ в г. Салавате и Году науки и технологий. Уфа Издательство УГНТУ. 2021. C.185-188, 2021
 42. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların «Kimyanin aktual problemləri» XIV Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları. 25-26 may, 2021. Bakı. P.35-36, 2021
 43. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Ekoloji kimya” - Qərbi Kaspi Universiteti, 2021
 44. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Onlayn dərslər-üstün və çatişmayan cəhətləri” - Qərbi Kaspi Universitetinin jurnalı. № 1, səh 23, 2021
 45. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Biohumusun torpağın münbitliyinə təsiri” - “Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı-Azərbaycan, səh.37, 2021
 46. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “İşğaldan azad olunmuş Laçın-Qubadli zonasında ekosistemlərin bərpası və bitkiçiliyin inkişaf istiqamətləri” - “Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı-Azərbaycan, səh.886, 2021
 47. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Biohumus vasitəsilə torpağın münbitliyinin artırılması-vermikultura” - “Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı-Azərbaycan, Səh.332, 2021
 48. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Kənd təsərrüfatının inkişafi və ekoloji tarazlığın saxlanılması” - “Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı-Azərbaycan, Səh.472, 2021
 49. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, ““Karbohidratlar” mövzusunda dərsin müasir vasitələrdən istifadə ilə təşkili” - Qərbi Kaspi Universitetində Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransı (çapda), 2021
 50. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Kompostun hazırlanması və biohumus” - Qərbi Kaspi Universitetində Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr edilmiş ali məktəb tələbə və magistrantların XXVI Respublika elmi-praktiki konfransı (çapda), 2021
 51. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “İşğaldan azad olunmuş Laçın - Qubadlı zonasında ekosistemlərin bərpası və tütünçülüyün inkişafı” - Qərbi Kaspi Universitetində Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr edilmiş ali məktəb tələbə və magistrantların XXVI Respublika elmi-praktiki konfransı (çapda), 2021
 52. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Torpağın münbitliyinin artırılmasının ən prespektivli üsulu- vermikultura” - Qərbi Kaspi Universitetində Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr edilmiş ali məktəb tələbə və magistrantların XXVI Respublika elmi-praktiki konfransı (çapda), 2021
 53. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Study of the antimicrobial properties of thietane derivatives” - Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS, Vashinqton, USA, № 66, p.433-436, 2021
 54. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “The new polymer reagent for removing thin oil slicks from water surface” - U55 Universum: химия и биология: научный журнал. – № 6(84). Часть 2. Москва, Изд. «МЦНО»,стр. 64-67, 2021
 55. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Synthesis of new surface-active catanionic salt for removing thin petroleum films from water surface” - Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS. TOKYO, JAPAN 6-8.08. № 69.p. 2021
 56. Qasımov Cavanşir Nağı oğlu, “Atom elektrik stansiyalarinda baş vermiş qəza nəticəsində yaranan radioaktiv zəhərlənmə zonasinda təhlükəsiz fəaliyyətin təmin edilməsinə dair” - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü ilə əlaqədar professor-müəllim heyətinin “Fövqəladə hallarla mübarizənin aktual problemləri” mövzusunda VI elmi-texniki konfransı, AzR FHNA. Bakı, 2021
 57. Qasımov Cavanşir Nağı oğlu, “İqtisadiyyat obyektlərinin işinin dayaniqlığının yüksəldilməsi və təmin olunması prinsipləri” - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü ilə əlaqədar professor-müəllim heyətinin “Fövqəladə hallarla mübarizənin aktual problemləri” mövzusunda VI elmi-texniki konfransı, AzR FHNA. Bakı, 2021
 58. Yarıyeva Aynurə Mübariz qızı, “Fövqəladə hallar zamanı əhalinin psixoloji çevrilmələrinin proqnozlaşdırılması” - “Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı”, №4-5, 2021
 59. Yarıyeva Aynurə Mübariz qızı, “Sement istehsalı tullantılarının zərərsizləşdirilməsi üsullarının öyrənilməsi” - “Peşə təhsili və insan kapitalı”. Cild4, №1, 2021
 60. Yarıyeva Aynurə Mübariz qızı, “Əhalidə fövqəladə hallara hazırlıq məqsədli radikallıq prinsiplərinin formalaşdırılması” - “Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı”, №1