Metallurgiya və materialşünaslıq Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrası

Məqalələr
Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri:

 1. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Çoxkomponentli sorbsiyanın təcrübi izoterm əyrilərinin alınması” - Qərbi Kaspi Universiteti, “Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfransı, 2021
 2. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Ətraf mühitin çirkləndirilməsində avtomobil nəqliyyatının təsirinin tədqiqi” - Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlliyi xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyası, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azəbaycanın inkişaf strategiyası” adlı respublika elmi-praktiki konfransı, 2021
 3. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Qarabağ ərazisində qiymətli metalların hasilatı ilə bağlı ekoloji problemlər” - AMEA-nın Qarabağın biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi mövzusunda onlayn konfransın materialları. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2021
 4. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “İnstensification of the adsorption of gas mixtures with variable pressures” - 10 th Rostocker International Conference: “Technical Thermodynamics: Thermophysical Properties and Energy Systems” Institute of Technical Thermodynamics, University of Rostock, Rostock, Germany, 2021
 5. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Исследование и поиск оптимальных условий проведения процесса замедленного коксования” - Журнал Кокс и химия., №10, C.30-34, 2021
 6. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Исследование и компьютерное моделирование процесса разделения газовых смесей” - Журнал теоретические основы химической технологии №5, 2021
 7. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Исследование характер химическое взаимодействия Sb2S3-CrTe3” - Сборник научных трудов по материалам ХХVIII международный научной конференции, Екатеринбург с.58-62
 8. Yusubov Fəxrəddin Vəli oğlu, “Физико- химическое исследование системе Sb2Sе3-Cu2Cr4Te7” - Международный научно-исследовательский журнал «Евразийский Союз Ученых", 2021
 9. Kərimova Gülnarə Xəlil qızı, “Optimization of technological processes of mineral waste processing dashkesenskyh ores” - Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. Вип. 42 - Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», стр.100-105, 2021
 10. Kərimova Gülnarə Xəlil qızı, “Tullantıların texnoloji emal proseslərin optimallaşdırılması və Enerji tutumunun dinamikası” - Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri, cild 13,№4, səh. 104-110, 2021
 11. Kərimova Gülnarə Xəlil qızı, “Daşkəsən dağ-mədən sənayesi tullantılarının riyazi qiymətləndirilməsi” - Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri, 2021
 12. Kərimova Gülnarə Xəlil qızı, “Oптимизирование процессов технологического обрабатывания отходов и динамика энергоёмкости” - Вестник машиностроение, 2021
 13. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Победный 2020 год для Азербайджана – в том числе на энергетическом рынке Европы (интервью)” - http://news.day.az/politics/1303562.html, 2021
 14. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Нахичевань подключат к ТАNAP уже в этом году (интервью)” - https://news.day.az/economy/1305919.html, 2021
 15. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Проект «Достлуг» - с чего всё начиналось? (интервью)” - https://news.day.az/economy/1309305.html, 2021
 16. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Антропогенное воздействие на экологию Каспия” - “Ponto-Caspian and Caucasus Region: Changes in the Connection and Isolation of Ecosystems, Phylogeny, Geology, Ecology and Geography” Multidisciplinary International Conference (online). Baku: Publishing and Polygraph Center of Western Caspian University, 620p, 2021
 17. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Сорок лет в правительстве (к 110-летию Н.К. Байбакова)” - «Нефть и жизнь» (Россия), №1 (141), с. 25-27, 2021
 18. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Микроэлементы в нефти и экология Каспийского моря” - Каспий в цифровую эпоху. Сборник материалов Национальной научно-практической конференции в рамках Международного форума «Каспий 2021: пути устойчивого развития» – Астрахань: Астраханский университет, с.425-427, 2021
 19. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “175 лет назад пробурена первая в мире нефтяная скважина” - https://news.day.az/economy/1353556.html, 2021
 20. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Environmental problems during the operation of the oil and gas fields on the Caspian Sea” - The XVI International Scientific Symposium “World Science: problems and innovations”. – Proceedings Book, East Lansing, Michigan (USA), р.242-244, 2021
 21. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “The Bibi-Heybat oil field (the 175th anniversary of the first oil well in the world” - “AAPG Explorer” (USA), p.16-21, 2021
 22. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Microelemental composition of Azerbaijan oils and their oil components” - The XVII International Scientific Symposium “Karabakh: Way to Victory”. – Proceedings Book, Gothenburg (Sweden), р.274-276, 2021
 23. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Intensification of the adsorption of gas mixtures with variable pressures” - Book of Abstracts Thermam-2021, 10th Rostocker International Conference, University of Rostock, Rostock, Germany, p.138, 2021
 24. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Прокачка газа по ЮГК в Европу превзошла прогнозы” - https://news.day.az/economy/1381726.html, 2021
 25. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Бакинец – легенда советской нефтегазовой промышленности” - «АНХ», №3, с. 56-61, 2021
 26. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Значение ротшильдского общества в азербайджанском нефтяном деле” - «АНХ», №1, с. 55-59, 2021
 27. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Развитие бакинского нефтяного дела к началу ХХ века” - «АНХ», №6-7, с. 70-75, 2021
 28. Mirbabayev Miryusif Fazil oğlu, “Environmental aspects of the use of oil and oil components” - “Noema” (Romania), v. XX, p. 103-108, 2021
 29. Əhmədov Şahim Əliağa oğlu, “Yer iqliminin formalaşmasının əsas amilləri” - Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının(AMA) xəbərləri c.13, №3, 2021
 30. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Синтез -галогенэфиров непредельных с3-спиртов и исследование продуктов на активность сульфатвос-станавливающих бактерии” - Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, February 4-5, 2021. Dnipro, Ukraine, 2021. P. 140-142, 2021
 31. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Synthesis of Compound Esters on the basis of Acid Chloride of Low-Molecular Petroleum Acids of Baku Marine Oil Fields and Chiral Unsaturated Alcohols” - 11th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2020). 2021. P. 342-347, 2021
 32. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Синтез и исследование на антимикробной и антифунгальной активности рацемических и оптически активных сложных эфиров нафтеновых и жирных кислот на основе непредельных оксиэфиров” - Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, February 4-5, 2021. Dnipro, Ukraine, 2021. P.318, 2021
 33. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “β-Halogenefirlərin sintezi və metalların CO2 korroziyasının kinetikasına təsirinin tədqiqi” - Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə həsr olunmuş «Kimyanın müasir problemləri» Respublika Elmi Konfransının materialları. 15-16 aprel 2021-ci il. Sumqayit Dövlət Universiteti.S.130-132, 2021
 34. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Установление строения пропин(ен)оксизамещенных тетрагидрофуранов спиростроения методом спектроскопии ЯМР” - Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə həsr olunmuş «Kimyanın müasir problemləri» Respublika Elmi Konfransi. 15-16 aprel 2021-ci il. Sumqayit Dövlət Universiteti. S.165-166, 2021
 35. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Изомеризация пропаргиловых эфиров 2-гидроксиоксиранов в производные фуранана серебряных катализаторах” - Ж.Общ.хим. 2021, Т. 91, № 6, С.981-984, 2021
 36. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Heterocyclization of allyl -iodoethers in 1,4-dioxane derivatives” - Journal Chemical Problems. 2021, №1(19), P.32-36, 2021
 37. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Гетероциклизация продуктов аллилоксииодирования галогензамещенных стиролов” - Ж.Орг.хим. 2021, Том 57, № 6, C.891-894, 2021
 38. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Алкоксигалогенирование аллил-метаакрилата предельными C7-C10 –алканол-1-ами и исследование продуктов на СО2 коррозию металлов” - Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş Tələbə və Gənc tədqiqatçiların II Beynəlxalq elmi konfransların tezisləri. Bakı, BANM, 13-28 aprel, 2021, C.241-243, 2021
 39. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Chemo- and regioselective alcoxyhalogenation of allylmetaacrylate with saturated C7-C10-alkanol-1 and investigation on CO2 corrosion of metals and biocorrosion” - Processes of Petrochemistry and Oil Refining (PPOR). 2021, Vol. 22, No.1, PP. 159-171, 2021
 40. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Синтез и исследование антимикробной и антифунгальной активности рацемических и оптически активных сложных эфиров нафтеновых и жирных кислот на основе аллиловых оксиэфиров” - “Наука. технология. производство–2021” (с международным участием). Материалы Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 65-летию филиала УГНТУ в г. Салавате и Году науки и технологий. Уфа Издательство УГНТУ. 2021. C.143-144, 2021
 41. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Синтез -галогенэфиров непредель-ных С3-спиртов и исследование продуктов на СО2 коррозию металлов” - “Наука. технология. производство–2021” (с международным участием). Материалы Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 65-летию филиала УГНТУ в г. Салавате и Году науки и технологий. Уфа Издательство УГНТУ. 2021. C.185-188, 2021
 42. Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu, “Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların «Kimyanin aktual problemləri» XIV Beynəlxalq Elmi Konfransının Materialları. 25-26 may, 2021. Bakı. P.35-36, 2021
 43. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Ekoloji kimya” - Qərbi Kaspi Universiteti, 2021
 44. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Onlayn dərslər-üstün və çatişmayan cəhətləri” - Qərbi Kaspi Universitetinin jurnalı. № 1, səh 23, 2021
 45. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Biohumusun torpağın münbitliyinə təsiri” - “Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı-Azərbaycan, səh.37, 2021
 46. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “İşğaldan azad olunmuş Laçın-Qubadli zonasında ekosistemlərin bərpası və bitkiçiliyin inkişaf istiqamətləri” - “Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı-Azərbaycan, səh.886, 2021
 47. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Biohumus vasitəsilə torpağın münbitliyinin artırılması-vermikultura” - “Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı-Azərbaycan, Səh.332, 2021
 48. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Kənd təsərrüfatının inkişafi və ekoloji tarazlığın saxlanılması” - “Aqrar təsərrüfatların inkişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı-Azərbaycan, Səh.472, 2021
 49. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, ““Karbohidratlar” mövzusunda dərsin müasir vasitələrdən istifadə ilə təşkili” - Qərbi Kaspi Universitetində Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransı (çapda), 2021
 50. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Kompostun hazırlanması və biohumus” - Qərbi Kaspi Universitetində Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr edilmiş ali məktəb tələbə və magistrantların XXVI Respublika elmi-praktiki konfransı (çapda), 2021
 51. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “İşğaldan azad olunmuş Laçın - Qubadlı zonasında ekosistemlərin bərpası və tütünçülüyün inkişafı” - Qərbi Kaspi Universitetində Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr edilmiş ali məktəb tələbə və magistrantların XXVI Respublika elmi-praktiki konfransı (çapda), 2021
 52. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Torpağın münbitliyinin artırılmasının ən prespektivli üsulu- vermikultura” - Qərbi Kaspi Universitetində Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr edilmiş ali məktəb tələbə və magistrantların XXVI Respublika elmi-praktiki konfransı (çapda), 2021
 53. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Study of the antimicrobial properties of thietane derivatives” - Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS, Vashinqton, USA, № 66, p.433-436, 2021
 54. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “The new polymer reagent for removing thin oil slicks from water surface” - U55 Universum: химия и биология: научный журнал. – № 6(84). Часть 2. Москва, Изд. «МЦНО»,стр. 64-67, 2021
 55. Şirinova Nəcibə Əhməd qızı, “Synthesis of new surface-active catanionic salt for removing thin petroleum films from water surface” - Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference CHALLENGES IN SCIENCE OF NOWADAYS. TOKYO, JAPAN 6-8.08. № 69.p. 2021
 56. Qasımov Cavanşir Nağı oğlu, “Atom elektrik stansiyalarinda baş vermiş qəza nəticəsində yaranan radioaktiv zəhərlənmə zonasinda təhlükəsiz fəaliyyətin təmin edilməsinə dair” - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü ilə əlaqədar professor-müəllim heyətinin “Fövqəladə hallarla mübarizənin aktual problemləri” mövzusunda VI elmi-texniki konfransı, AzR FHNA. Bakı, 2021
 57. Qasımov Cavanşir Nağı oğlu, “İqtisadiyyat obyektlərinin işinin dayaniqlığının yüksəldilməsi və təmin olunması prinsipləri” - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü ilə əlaqədar professor-müəllim heyətinin “Fövqəladə hallarla mübarizənin aktual problemləri” mövzusunda VI elmi-texniki konfransı, AzR FHNA. Bakı, 2021
 58. Yarıyeva Aynurə Mübariz qızı, “Fövqəladə hallar zamanı əhalinin psixoloji çevrilmələrinin proqnozlaşdırılması” - “Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı”, №4-5, 2021
 59. Yarıyeva Aynurə Mübariz qızı, “Sement istehsalı tullantılarının zərərsizləşdirilməsi üsullarının öyrənilməsi” - “Peşə təhsili və insan kapitalı”. Cild4, №1, 2021
 60. Yarıyeva Aynurə Mübariz qızı, “Əhalidə fövqəladə hallara hazırlıq məqsədli radikallıq prinsiplərinin formalaşdırılması” - “Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı”, №1