Metallurgiya və materialşünaslıq

Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrası

Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrası 2021-ci ildə Kimya və Sənaye ekologiyası və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedralarının bazasında yaradılıb.

Kafedra Almaniyanın Köln Tətbiqi Elmlər Universiteti və Rostok Universiteti ilə əməkdaşlıq edib.

Kafedrada son illərdə 6 dərslik, 21 dərs vəsaiti, 11 metodik göstəriş çap edilib.

2023 ildə kafedrada WOS və SCOPUS jurnallarında 22 elmi məqalə çap olunub. 

                                      AzTU EKO-Texnologiya klubu

 Eko-texnologiya klubunun yaradılmasının məqsədi

Azərbaycan Texniki Universetinin tələbələrinin ekologiya, kimya texnolgiya, həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi ixtisasları üzrə nəzəri və praktiki bilik vərdişləri və bacarıqlarının artırılması, universitetin ölkədaxili və beynəlxalq Enerji Layihə yarışlarında, festivallarda iştirakına və uğur qazanmasına dəstək olmaq klubun yaradılmasının əsas məqsədini təşkil edir. 

Klubun özəlliyi

Tələbələr nəzəri materialı mənimsədikdən sonra təhsil layihələrini yerinə yetirməklə biliklərinin praktik olaraq reallaşdırılmasına başlayırlar, bu müddət ərzində praktik işlər yerinə yetirilir. Layihələrin mövzuları müstəqil olur və tələbələrin təşəbbüsündən irəli gəlir ki, bu da onların koqnitiv (dərketmə və yaradıcı) maraqları dəyişdikcə, bir istiqamətdən digərinə keçməyə imkan verir.

Ekologiya, kimya texnolgiya, həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üzrə dərslərin mövzuları tələbələrin maraqları, onların özünüifadə imkanları nəzərə alınmaqla qurulur. Həmçinin müəyyən bacarıq və vərdişləri inkişaf etdirmək üçün əlavə təlimlər keçirilir, layihələr sistemindən istifadə olunur ki, bu da şəxsiyyətin kompetensiyasının inkişafına və təkmilləşməsinə kömək edir.

  Tələbələr üçün

- Bilikləri dərinləşdirmək istəyini inkişaf etdirmək;

- Elmi-texniki yaradıcılığa marağı formalaşdırmaq;

- Tələbələrin fərdi qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək;

- İxtisaslar üzrə əlavə ümumi elmi və xüsusi biliklərə yiyələnmək;

- İstedadlı tələbələrlə fərdi iş, onların şəxsiyyətlərinin özünü dərk etməsinə köməklik.

Tələbələr mənimsəyirlər: 

- Ekoloji sistemləri; Su və havanın qorunması

- Ekoloji sistemlər və onların qarşılıqlı təsirləri,

- Optimal layihələndirilməsi,

- Ekoloji cəhətdən təmiz yeni texnoloji proseslərin yaradılması,

- İstehsalının ekoloji aspektləri.

Tələbələr bacarırlar:

- Ekoloji sistemlərin qanunauyğunluqlarını;

- Populyasiyaların inkişaf dinamikasını;

- Texnoloji proseslərin və aparatların hesablanması və idarə olunmasını;

- Ekoloji sistemlərin statistik riyazi modelləşdirilməsini;

- Texnoloji proseslərin və aparatların riyazi modelləşdirilməsini;

- Proqnoz vermək.

Gözlənilən nəticələr

- Mütəşəkkil asudə vaxtla əhatə olunan tələbələrin sayının artması;

- Öz təhsil müəssisəsinə, rayonuna, şəhərə hörmətli münasibət, qürur hissi yaratmaq;

- Tələbələrdə tolerantlığın formalaşdırılması;

- Sağlam həyat tərzi vərdişləri;

- Vətəndaşlıq və vətənpərvərlik hissinin, hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması;

- Kampusda plastik tullantıların və istifadə edilmiş batareyaların toplanmasının təşkili;

- Özünüidarəetmə sistemi vasitəsilə tələbələrin sosial mədəniyyətinin inkişafı.

Maddi-texniki bazaya olan tələblər

Klubun fəaliyyətində Eko-texnologiya tipik tədris və laboratoriya avadanlıqlarının standart dəsti ilə təchiz edilmiş tədris auditoriyası tələb olunacaq. Laboratoriya işlərinin və praktik tapşırıqların yerinə yetirilməsi prosesində aşağıdakı avadanlıqlardan istifadə olunacaq:

-        Mufel sobası;

-        Soyuducular;

-        Sentrifuqalar

-        Refraktometr;

-        pH-metrlər;

-        Distillə aparatı;

-        Səs-küy ölcən;

-        Kompüterlər

-        Sıxlıq ölçən

-        Atom-açsorbsiya cihazı

-        Kalorimetr

-        Qaz analizatorlar

-        Radiasiya ölcən cihazlar

-        Tələbata uyğun digər avadanlıqlar.