Metallurgiya və materialşünaslıq Metallurgiya və materiallar texnologiyası kafedrası

E-kitabxana
 

 Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan dərslikləri, dərs vəsaitləri, laboratoriya işləri, metodiki göstərişləri:

 1. Namazov S.N., Məmmədov A.T., Şərifov Z.Z., Babayev A.İ., “Ovuntu metallurgiyasının əsasları”, 238 səh, Bakı-Çaşıoğlu-1999
 2. Namazov S.N., Mehdiyev R.K., Hüseynov M.Ç., Cabbarov T.Q., “Preslənmə nəzəriyyəsi”,100 səh, Bakı-2009
 3. Намазов С.Н., «Усталостная прочность спеченных сталей», 172 ст, Баку-Элм-2005
 4. R.İ.Şükürov, “Metalşünaslıq”, 484 səh. Bakı, Çaşıoğlu-2002
 5. M.B.Babanlı, N.R.Mir-Babayeva, “Materialşünaslıq” (labortatoriya işləri),71 səh, Bakı-2003
 6. F.C.Həmidov, N.R.Mir-Babayeva, B.H.Hüseynov, “Metalların təzyiqlə emal texnologiyası”, 134 səh, Bakı-2010
 7. R.V.İslamov, F.C.Həmidov, A.İ.İsmayılov, “Filizlərin zənginləşdirilməsi”, 99 səh, Bakı-Sabah-2008,
 8. F.C.Həmidov, “Metalların təzyiqlə emal texnologiyası”, (dərs vəsaiti), 111 səh, Bakı-2009
 9. F.C.Həmidov, “Metalların təzyiqlə emalı”, 79 səh, Bakı-2012
 10. М.Б.Бабанлы, С.Н.Намазов, Э.Э.Салимов, «Механические свойства металлов», (Лабораторных работ для технических вузов), 112 ст, Баку-2012
 11. Şükürov R.İ, Həmidov F.C, “Plastiklik nəzəriyyəsi”, 146 səh, Bakı-2010
 12. F.C.Həmidov, “Metalların təzyiqlə emal texnologiyası”, 266 səh, Bakı-2010
 13. Z.Q.Məmmədov, M.B.Babanlı, S.N.Namazov, “Termiki emal texnologiyası”, 325 səh, Bakı-Elm-2012
 14. İsrafilov T.D., “Alüminin alınmasının nəzəri əsasları və texnologiyası”, 456 səh, Bakı-2011
 15. Z.Q.Məmmədov, “Keyfiyyətli poladlar və ərintilər”, 474 səh, Bakı-Elm nəşriyyatı-2006
 16. R.C.Rüstəmov, “Qaynağın texnologiyası və avadanlığı”, 624 səh, Bakı, 2019
 17. A.T.Məmmədov, S.A Cəfərova, R.C. Rüstəmov, F.T. Quliyev “Qaynaq prosesləri nəzəriyyəsi”, 660 səh, Bakı, AzTU, 2012.
 18. Mühazirə materialları - Materialların təkrar emalı
 19. Mühazirə materialları – Qaynaq texnologiyası
 20. Mühazirə materialları – Tökmə sexlərinin avadanlıqları
 21. Dərslik Tökmə prosesləri nəzəriyyəsi
 22. R.C.Rüstəmov “Əritmə ilə qaynağın texnologiyası və avadanlığı“, Bakı, Təhsil NPM, 428 səh. 2012
 23. Mühazirə materialları – Keyfiyyətə nəzarət