Metallurgiya və materialşünaslıq Metallurgiya və materiallar texnologiyası kafedrası

Məqalələr
Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri:

 1. Namazov S.N., I.S.Mussa. Die Verbindung porös sinter Materialien in verschiedenen Weisen des Schweißens. Mechanik, Maschinenbau, Baku, 2010, Nr.2., pp. 61-63. (auf Russisch).
 2. Namazov S.N. Die Mikrostruktur des Sinter Stahls, der aus der Mischung der Pulvere Distaloy АЕ und des carbonil Eisens pulvere bekommen ist.Mechanik, Maschinenbau, Baku, 2010, Nr.2., pp. 85-89. (auf Russisch).
 3. Namazov S.N., Mamaedov A.T., I.S.Mussa. Die Reaktionen, die der Schweisszone bei dem Schweißen der porösen Materialien aufgrund des Eisens verlaufen. Wissenschaftlich Arbeiten der Aserbaidshanischen Staatlichen Meerakademie, 2011, № 1, pp.15-19. (auf Russisch).
 4. Namazov S.N. Den Einfluss der technologischen Parameter des Sinterns auf die Struktur und die Eigenschaften der Komposition das "Eisen-Gusseisen". Die Berichte der wissenschaftlichen Arbeiten. Donetck, Ukraine, 2012, pp. 223-226 (auf Russisch).
 5. Namazov S.N., I.S.Mussa. Die Verbindung porös sinter Materialien in verschiedenen Weisen des Schweißens. Mechanik, Maschinenbau, Baku, 2010, Nr.2., pp. 61-63.; (auf Russisch).
 6. Namazov S.N. Die Mikrostruktur des Sinter Stahls, der aus der Mischung der Pulvere Distaloy АЕ und des carbonil Eisens pulvere bekommen ist.Mechanik, Maschinenbau, Baku, 2010, Nr.2., pp. 85-89. (auf Russisch).
 7. Namazov S.N., Mamaedov A.T., I.S.Mussa. Die Reaktionen, die der Schweisszone bei dem Schweißen der porösen Materialien aufgrund des Eisens verlaufen. Wissenschaftlich Arbeiten der Aserbaidshanischen Staatlichen Meerakademie, 2011, № 1, pp.15-19. (auf Russisch).
 8. Namazov S.N. Den Einfluss der technologischen Parameter des Sinterns auf die Struktur und die Eigenschaften der Komposition das "Eisen-Gusseisen". Die Berichte der wissenschaftlichen Arbeiten. Donetck, Ukraine, 2012, pp. 223-226 (auf Russisch).
 9. V.Gahramanov,S.Namazov, Z.Namazova. “Features of thermo-chemical treatment of unsin-tered and previously sintered materials” Journal of Qafqaz University.Mechanicaland industrial engineering. An İnternational Journal. Azərbaycan
 10. Моделирование процессов структурообразования на конечной стадии производства ар-матуры с периодическим профилем из стали 20ГС в условиях завода «Baku Steel Compa-ny» Металловедение и термическая обработка металлов, 2015, № 1 (715). Москва, Россия
 11. Технололгия получения наноструктурных порошков, применяемых в технике. Оборудования и технологии (для нефтегазового комплекса) 2015, № 2. Москва, Россия
 12. S.N.Namazov “Azlegirli ovuntu poladlarında struktur və xassələrin formalaşmasına legirləyi-ci elementlərin təsiri”. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olması-nın 92-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Texniki kon-frans materialları. Bakı 2015. Azərbaycan.
 13. Мамедов А.Н., Салимов З.Э., Кулиева С.А., Бабанлы М.Б. «3D Моделирование поверх-ности кристаллизации меди в тройной системе Сu-Pb-Tl». Успехи современного естество-знания, № 1, 2015. Часть 5 научно-теоретический журнал. Москва.
 14. L.Azimova, R.Haciyev, M.Babanlı. “Crystallization in the Amorphous Structured Ti50Ni25Cu25 Alloy”. Thermam 2015. İnternational conference: “Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials” and 4th Rostocker İnternational Symposium: “Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics”. Azerbaijan, Baku
 15. R.V.İslamov “Filizçay filizinin emalı”. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əli-yevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların Respubli-ka Elmi Texniki konfrans materialları. Bakı 2015. Azərbaycan
 16. R.V.İslamov “Sulfidqovma üsulu ilə Filizçay filizi yanığının emalı”. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Texniki konfrans materialları. Bakı 2015. Azərbaycan.
 17. R.V.İslamov “Cu filizinin zənginləşdirilməsi”. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Texniki konfrans materialları. Bakı 2015. Azərbaycan
 18. R.K.Həsənli “Birfazalı dəyişən cərəyan kontakt qaynaq maşınlarının qaynaq cərəyanın hesabatının xüsusiyyətləri”. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Texniki konfrans materialları. Bakı 2015. Azərbaycan.
 19. P.K.Гасанли, С.Н.Намазов «Особенности микрораспределения кремния в экономноле-гированном высокопрочном чугуне». Вестник машиностроения, 2015, № 4, с.67-68. Москва
 20. R.K.Həsənli “Standartların və normativ sənədlərin işlənməsi”(fənn proqramı). Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, əmr № 625, 29.05.2015. Azərbaycan, Bakı.
 21. Гусейнов Б.Г., Бабанлы М.Б., Исмаилов Ф.С. Износостойкий биметалл из синтетическо-го чугуна. Журнал. НАН Укр. №4 2011.
 22. Гаджиев Р.Д., Алиев И.И., Бабанлы М.Б. Структурные состояния в сплавах системы (Тi-Hf)50(NiCu)50 при закалке из расплава. Журнал. Изв. ВУЗ-ов «Химии и химич. Техноло-гия». Т-54 вып. 4,с. 58-62. Россия 2011.
 23. 23. Б.Г.Гусейнов, М.Б.Бабанлы, С.Н.Намазов. Разработка режима ТМО штамповкой аусте-нитно-жаропрочной стала с непоразмерной структурой для оправок трубопрокатного аг-регата. Azərbaycan. AzTU. 3 səh. 2012