Xüsusi texnika və texnologiya Radioelektron və aerokosmik sistemlər kafedrası

Kafedra müdiri
 Radioelektron və aerokosmik sistemlər kafedrasının müdiri, professor
  Bayram Qənimət oğlu İbrahimov

  E-poçt: [email protected]


 Bayram Qənimət oğlu İbrahimov 10 noyabr 1957-ci ildə anadan olmuş, 1975-ci ildə orta məktəbi bitirərək, həmin ilidə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (AzPİ, indiki Azərbaycan Texniki Universiteti - AzTU) Elektrotexnika fakültəsinə daxil olmuşdur. B.Q.İbrahimov 1980-cı ildə Ç.İldırım adına AzPİ «Avtomatik elektrik rabitəsi» ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. İnstitutu bitirdikdən sonra təyinatla Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin texniki bölmələrində müxtəlif vəzifələrdə üç il işləmişdir. 1983-cü ildən Azərbaycan Politexnik İnstitutunun «Elektrik rabitəsi» kafedrasında elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamış, 1985-cı ildən assisent, baş müəllim, 1993-cü ildən 2009-cu ilədək həmin kafedranın dosenti, 2009-cu ildən hal-hazıradək «Radiotexnika və Telekommunikasiya» kafedrasının professoru vəzifəsində işləmiş, 2023-cü ildən isə “Radioelektronika və Aerokosmik sistemlər” kafedrasında işləyir. 2023-cü ilin sentyabr ayından isə “Radioelektronika və Aerokosmik sistemlər” kafedrasına Universitetin rektorunun əmri ilə kafedra müdiri təyin edilmişdir.

1986-cı ildə aspiranturaya daxil olmuş və 1990-cı ildə 05.13.05 - «Hesablama texnikası və idarəetmə sistemlərinin element və qurğuları» üzrə namizədlik dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 2003-ci ildə D 219.005.01 şifrəli Dissertasiya Şurasında 05.13.05 - «Hesablama texnikası və idarəetmə sistemlərinin element və qurğuları», 05.12.13 - «Telekommunikasiya sistemləri, şəbəkələri və qurğuları» ixtisasları üzrə doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etmişdi.

O,1998-ci ildə «TACIS» proqramı üzrə Böyük Britaniyada (75-gün) və 2009-cu ildə isə «ZTE» telekommunikasiya kompaniyasının dəvəti ilə Çin  Xalq Respublikasında (30- gün) və 2014-cü ildə isə ABŞ - da San-Fransisko – Berkley  universitetində (24-gün) elmi ezamiyyətlərdə olmuşdur. B.Q. İbrahimov 1996 - 2001-ci illərdə AzTU-nun “Elektrotexnika və rabitə” fakültəsində dekan müavini vəzifəsində calışmışdır. B.Q.İbrahimov altı monoqrafiyanın, beş dərsliyin, səkkiz dərs vəsaitinin SSRİ, Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikasının 12 ədəd müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifi olmaqla, ümumilikdə 610 - dən çox elmi əsəri dərc olunmuşdur. Onun əsərləri AAK-siyahısına daxil olan, Scopus indeksli MDB ölkələrinin elmi-tutumlu, ixtisaslaşmış jurnallarında, həmçinin xarici “Elsever” və “Springer” nəşrlərin impak-faktorlu jurnallarında çoxlu sayda elmi məqalələri cap olunmuşdur.

B.Q.İbrahimov Moskva Rabitə və İnformatika Texniki Universitetində çap olunan “T-Comm, Телекоммуникации и транспорт” (2017-18 ci illər üçün impakt faktoru 1,22) və Penza Dövlət Texniki Universitetinin “Надежность и качество сложных систем” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür. Bir çox xarici – telekommunikasiya və radiotexnika istiqaməti üzrə ixtisaslaşmış jurnalların rəyçilər heyətinin üzvüdir, o cümlədən “Вестник компьютерных и информационных технологии”, “T-Comm: Телекоммуникации и транспорт”, “International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control” və .s. O, müntəzəm olaraq hər il elmi konfranslarda, seminarlarda və simpoziumlarda elmi məruzələrlə çıxış edir. B.Q.İbrahimov Minskdə hər il keçirilən “Cовременые средства связи” Beynəlxalq ETK, Moskvada hər il keçirilən “Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем” Beynəlxalq ETK, Penzada hər il keçirilən Beynəlxalq “Надежность и Качество” Simpoziumun Proqram Komitələrinin üzvüdür, O cümlədən AR-da keçirilən Beynəlxalq ETK-da Proqram Komitələrinin üzvüdür. O, iki dəfə AR Prezidenti yanında Elmin inkişaf fondunun “Qrant layihələrinin” rəhbəri olmuşdur. B.Q. İbrahimov 1996 - 2001-ci illərdə AzTU-nun “Elektrotexnika və rabitə” fakültəsində dekan müavini vəzifəsində calışmışdır. O, 2011-ci ildə ”Radiotexnika və rabitə” fakültəsinin dekan vəzifəsinə seçilmiş və 2017-ci il noyabr ayına kimi orada işləmişdir. 0, 2015 və 2016-cı ilə illərdə isə “Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri” kafedrasının müdiri olmuşdur. O, 39 namizədlik və 3 elmlər doktoru dissertasiya işinə opponent olmuşdur və həmçinin onun rəhbərliyi ilə 6 dissertant texnika üzrə fəlsəfə doktorluğu işini müdafiə etmişdir. Hal-hazırda 5 doktorantın (ikisi AzTU, biri AMEA İES İnstitutu, ikisi isə AR MMU, biri isə ilkin seminardan keçmişdir) elmi rəhbəridir. 

B.Q.İbrahimov Beynəlxalq İnformatizasiya Akademiyasının (2008, “İnformatika və rabitə” bölməsi), Beynəlxalq Rabitə Akademiyasının (2010, “Telekommunikasiya” bölməsi) və L.Zadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının (2014) həqiqi üzvüdür.

B.Q.İbrahimov 1993-1996-ci illərdə Az.TU – da H.054.04.01, və 2004-2012-cu illərdə isə Azərbaycan MEA–ın Kibernetika İnstitutunda (indiki İdarəetmə Sistemləri İnstitutu) fəaliyyət göstərən D 01.121 ixtisaslaşdırılmış Elmi Şuraların və seminarların üzvü olmuşdur. Hal-hazırda AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri və İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun, və AR Hərbi Akademiyasının İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuralarının seminarlarının üzvüdür. 2013 - cu ildən isə Az.TU-da fəaliyyət göstərən D 02.031 İxtisaslaşdırılmış Elmi Şuranın və seminarın üzvüdür. 

Elmi istiqaməti 

telekommunikasiyanın nəzəri əsasları,

kütləvi xidmət nəzəriyyəsi,

çoxxidmətli rabitə şəbəkələri,

etibarlılıq nəzəriyyəsi,

optik telekommunikasiya texnologiyaları, 

informasiya təhlükəsizliyi-steqanoqrafiya və

radioelektron mübarizə sistemləri və vasitələri.