Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə Xarici dillər kafedrası

Məqalələr

Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri:

 

2022

f.e.d., dos. Alməmmədova Səbinə. Azərbaycan dilində terminlərin spesifik xüsusiyyətləri// XVIII Beynəlxalq Elmi Simpozium “Türk dünyasının keçmişi və gələcəyi”// 25 September 2022. s. 70-78

f.e.d., dos. Alməmmədova Səbinə. Dilə daxil olan alınmal və onların semantik xüsusiyyətləri// The XXII International Scientific sumposium “ Turkic World Betwwen East and West //Azerbaiyan -Uzbekistan The 29th of January 2022. s.45-51

fil.f.d., b/m. Mehdixanlı Kəmalə. INVARIANT ORDER OF WORDS IN THE LANGUAGES OF THE WORLD\\«Сolloquium-journal» Wydawca «Interdruk» Poland, Warszawa\\ 2022 s.38-41

b/m. Məmmədzadə Pakizə “İngilis Dilində felin Participle 1, Participle 2 formalarının Azərbaycan Dilində Leksik-Semantik Xüsusiyyətlərinin təhlili”, AMEA, Filologiya Məslələri № 1; Bakı-2022 s.67-75

b/m. Bədəlova İradə. “İngilis və Azərbaycan dillərində söz yaradıcılığı prosesində yeni terminlərin yaranma səbəbləri və üsulları” (b.m. G.İsmayılova), Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı-2022,182-185.

b/m. Bədəlova İradə. “Alınma sözlərin tərcüməsində unifikasiya”. The XXII International Scientific Symposium, ‘Turkic world between East and West’ ( b.m. G.İsmayılova), Andijan, Uzbekistan -2022, p.66.

b/m. Rəşidli Vəfa. “Söz birləşməsi çərçivəsində sintaktik sinonimlik”. The XXII International Scientific Symposium “Turkic World Between East and West”, Türkiyə, İstanbul- 2022, s.73-76

m. Quliyeva İlahə. How English literature impacted the world literature// Polish journal of science. № 47. Vol.2./ Warszawa. Poland-2022.-s. 49-50.

 

2021

f.e.d., dos. Alməmmədova Səbinə. Dillərarası əlaqələr və dilə təsir formaları // Terminologiya məsələləri. Bakı, 2021, № 1, s.27-34

f.e.d., dos. Alməmmədova Səbinə. Specific characteristics of the terms in the Modern Azerbaijan language // The XVIII International Scientific Symposium. “The past and the future of the Turkic world”, September 25, 2021, p. 50-55

f.e.d., dos. Alməmmədova Səbinə. Theoretical forms of standartization of terms // B. Editorial authors and associated reseachers. Laplage em Revista (International), n. Extra, May-Aug. 2021, vol.7, p.74-76

f.e.d., dos. Alməmmədova Səbinə. Different and Semantic Features of Terms // The Journal for Educators, Teachers and Trainers (JETT). December, Vol. 12, No. 4 (2021)

f.e.d., dos. Alməmmədova Səbinə. Specific characteristics of the terms in the Modern Azerbaijan language\\ The XVIII International Scientific Symposium. “The past and the future of the Turkic world\\2021. p. 50-55

f.e.d., dos. Alməmmədova Səbinə. Different and Semantic Features of Terms\\ The Journal for Educators, Teac-hers and Trainers (JETT) Web of science Emergining Sources Citation Index Spain\\2021. -55-62

fil.f.d., dos. Rzayeva Nuriyyə. İngilis və azər baycan dillərində məsdər və məsdər tərkibli linqvistik tipoloji xüsusiyytləri İngilis və Azərbaycan Dillərində Antroponomik Sözlərin Formalaşması və Tədqiqi / AMEA, M.Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu, FİLOLOGİYA MƏSƏLƏlƏRİ, № 1. Bakı 2021, s.30-35

fil.f.d., dos. Rzayeva Nuriyyə. Azərbaycan Dillərində Antroponomik Sözlərin Formalaşması və Tədqiqi / Azərbaycanüşünaslığın Aktual Problemləri XII Beynəlxalq Elmi -praktik Konfransın Materialları. Bakı-2021. s.236-240

fil.f.d., b/m. Mehdixanlı Kəmalə. İngilis dilində inkarlıq kateqoriyasının Azərbaycan dilində leksik və semantik xüsusiyyətləri// Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya Məsələri.”№1.Bakı 2021.s.3

fil.f.d., b/m. Mehdixanlı Kəmalə. İngilis xalqının mədəni inkişafında multukulturializm amillərin rolu və əhəmiyyəti haqqında// H.Əliyevin anadan olmasının 98-cı ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda XII Beynəlxalq Elmi-praktiki konfransının Materialları.BSU.Bakı 2021

fil.f.d Aytən Sadıqova. The place of popular science style in the system of functional styles // Colloquium-journal №26 (113), 2021 s.26-29

fil.f.d Aytən Sadıqova Text as an object if translation in the construction industry. // Elmi xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti . 2021 s.354-357

fil.f.d Aytən Sadıqova Types of cinematic translation. // The XVIII İnternational Scientific Symposium “The Past and Future of the Turkic world”// Nur-Sultan/Kazakhstan 2021 s.84-86

fil.f.d. Həsənova Lalə. Kurgusal belgesel düzyazıda çağdaş sosyo-politik olayların tasviri (Azerbaycan edebiyatı örnekleri temelinde) // AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, İstanbul, 2021 s. 111-124

fil.f.d. Həsənova Lalə. Bioqrafik nəsrdə psixologizm // Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2021, s.32 -41

fil.f.d. Həsənova Lalə. Usanmayan eşq yolçuları.. // Azərbaycandan baxarkən modern türk yazıçısı Bəxtiyar Aslan (kollektiv) (azərb. Və türk dilllərində). Elm və təhsil, Bakı- 2021, (s.54-61 (azərb. d.), s.127-135 (türk dil.)

fil.f.d. Həsənova Lalə. Bədii-sənədli əsərlər multidistiplinar tədqiqatların obyekti kimi// Актуальные проблемы тюркологии: Россия и тюрко-мусульманский мир: Х Международная тюркологическая конференция (г.Елабуга, 25 декабря 2020г.). Изд-во Казан. Ун-та, 2021, 493с. (c.313-315)

b/m. Məmmədzadə Pakizə “İngilis Və Azərbaycan Dillərində Antroponimik Universal Sistemində Semantik Təhlil Və İxtisas, Şəxs Adlarının Tutduğu Mövqe”; AMEA, Filologiya Məslələri №1, Bakı- 2021s. 51-55;

b/m. Məmmədzadə Pakizə “İngilis Dili Frazeologizmlərinin Azərbaycan Dilində Optimal Ekvivalentləri Və Tərcümə Prosesində Məqbul Variantların Tapılması”; Slavyan Universiteti, XII Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın Materialları, Bakı -2021s.212-215

b/m. Axundova Ləman. "Об истории азербайджанско-английских литератуных связей." " Elm və Təhsil ", Filologiya məsələləri No 1. Bakı 2021.

b/m. Axundova Ləman. " İngilis dili frazeologizmlərinin azərbaycan dilinə tərcümə üsulları" — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri No 8," Elm və Təhsil ", Bakı 2021

b/m. Əliyeva Şəfiqə. Umumdilcilik sistemində tərcumədə kalka usulu ilə söz yaradıcılığı. Filalogiya məsələləri Bakı. 2021.

b/m. Əliyeva Şəfiqə. İngilis dilinin leksikasında konversiyanın rolu və luğət tərkibinin zənginləşməsindəki əhəmiyyəti. Slavyan Universiteti. Bakı. 2021.

b/m. Əliyeva Şəfiqə. UMUMMİLLİ lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98 ci ildönumunə həsr olunmuş 12 ci BEYNƏLXAL elmi-praktik konfrans. Bakı. 2021.

b/m. İsmayılova Gülnarə. Основные аспекты глобализации английского языка на современном этапе развития международных отношений. Filologiya məsələləri №1, ( həmmüəllif Bədəlova İ.E.) Baki- 2021. s-107-113.

b/m. İsmayılova Gülnarə. İngilis və azərbaycan dillərində söz yaradıcılığı prosesində yeni terminlərin yaranma səbəbləri və üssuları. Baki Slavyan Universiteti. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 98 ci ildönümünə həsr olunmuş “ Azərbaycanşünaslığın actual problemləri” XII beynəlxalq elmi- praktik konfransın materialları ( həmmüəllif Bədəlova İ.E.) Baki- 2021. s- 182-185

b/m. Bədəlova İradə. ”İngilis nitq etiketinin öyrədillməsi”, (b.m.G.İsmayılova) AMEA, Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya Məsələləri №8, Bakı-2021, s.71-75.

b/m. Bədəlova İradə. ”Beynəlxalq münasibətlərin inkişafının indiki mərhələsində ingilis dilinin qloballaşmasıın əsas aspektləri” (b.m. G.İsmayılova), AMEA, Filologiya Məsələləri №1, Bakı-2021, s.107-113.

b/m. Həsənova Aybəniz. Fransiz fənni üzrə program (ali təhsilin bakalavr pilləsi üçun). Baki-2021, səh-16.

b/m. Həsənova Aybəniz. Müasir fransiz dilində mənsubiyyət determinativləri və onlarin azərbaycan dilində ifadə üsullari. Baki-2021, səh-152

b/m. Nəsirova Zibahət. ”İngilis dili mənşəli söz və terminlərin alman dilinin leksikonumda semantik və morfoloji. Filologiya məsələləri xüsusiyyətləri”. Bakı. 2021.

b/m. Muradova Mehriban Qloballaşan dünyada İngilis dilinin Azərbaycanda öyrənilməsi və öyrədilməsi məsələləri.Filologiya məsələləri №1,Elm və Təhsil. Bakı,2021.-s.86 – 90.

b/m. Muradova Mehriban İngilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsi yolları. “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi – Praktik Konfransı.BSU. Bakı, 2021.-s.221 – 225.

b/m. Heydərova Şəfiqə. İngilis dilinin rəsmi işgüzar üslubunun səciyyəvi xüsusiyyətləri və işgüzar dairədə onun işlənmə məqamları // Filologiya məsələləri №1. / Bakı-2021 s. 93-97

b/m. Heydərova Şəfiqə. İngilis dili və başqa Avropa dillərinə məxsus beynəlmiləl söz və term inlərin Azərbaycan dilində ifadə üsulları // ümummilli lider H.Əliyevin 98-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti Bakı-2021, s.155-158

b/m. Heydərova Şəfiqə. İngilis dilində Elmi-Texniki tərcümənin leksik və morfoloji problemlərinin həlli üsulları // Filologiya məsələləri №10. / Bakı-2021 s. 231-236

b/m. Vəliyeva İradə. Muasir Azərbaycan və İngilis dillərində infinitivin nominativ xususiyyətləri; Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olumuş XII Beynəlxalq EPK-ın Material. Bakı, 2021.

b/m. Qurbanova Yeganə. İngilis dili mənşəli söz və terminlərin alman dilinin leksikonunda semantik və morfoloji xüsusiyyətləri // Filologiya məsələləri, №1. Bakı-2021.s.-44-49.

b/m. Qurbanova Yeganə. İngilis dili leksikasında konversiyanın rolu və lüğət tərkibinin zənginləşməsində əhəmiyyəti // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri XII beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları / BSU. Bakı-2021.s.-149-152.

b/m. Qurbanova Yeganə. Sertifikat // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. XII Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı-2021.s.-228-231.

b/m. Həsənova Nigar. Ümumdilçilik sistemində tərcümə prosesində kalka üsulu ilə söz yaradıcılığı. Filologiya məsələləri № 1, Bakı 2021. -s. 23-29.

b/m. Həsənova Nigar. Dilçilik elmində diskursun təhlili prosesində praktik danışıq dilinin əsas xüsusiyyətlərinin mənimsənilməsi. Filologiya məsələləri № 3, Bakı 2021. -s. 24-30.

b/m. Həsənova Nigar. İngilis dili frazeologizmlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə üsulları. Filologiya məsələləri № 8, Bakı 2021. -s. 125-131.

b/m. Hüseynova Kəmalə. İngilis dilində metaforizmlər və onların Azərbaycan dilində transpozitiv ifadə üsulları: Filologiya məsələləri №1.Bakı-2021. s-37-43

b/m. Hüseynova Kəmalə. Müasir Azərbaycan və İngilis dillərində infinitivin nominativ xüsusiyyətləri:Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri” XII Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları Azərbaycam Respublikasının Təhsil Nazirliyi. Slavyan Universiteti.Bakı-2021. s-162-165

b/m. Hacıyeva Sevinc. İngilis dilinin rəsmi-işgüzar üslubunun səciyyəvi xüsusiyyətləri və işgüzar dairədə onun işlənmə məqamları(Filologiya məsələləri №1, Bakı-2021. s-93-99.

b/m. Hacıyeva Sevinc. İngilis dili və başqa Avropa dillərinə məxsus beynəlmiləl söz terminlərinin Azərbaycan dilində ifadə üsulları(Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Bakı Slavyan Universiteti, Bakı-2021. s-155-158.

b/m. Hacıyeva Sevinc. İngilis dilində elmi-texniki tərcümənin leksik və morfoloji problemlərinin həlli üsulları(Filologiya məsələləri №10, Bakı-2021. s-231-236.

b/m. Allahverdiyeva Qənirə. Qloballaşan dünyada İngilis dilinin Azərbaycanda öyrənilməsi və öyrədilməsi məsələləri.Filologiya məsələləri №1,Elm və Təhsil. Bakı-2021.-s.86 – 90.

b/m. Allahverdiyeva Qənirə. İngilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsi yolları. “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi – Praktik Konfransı. BSU. Bakı- 2021.-s.221 – 225.

b/m. Hacıyeva Ellada. “Covid -19 Pandemiyasi Dövründə Ali Təhsil Sistemində Yaranan Dönüş” H. Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr edilmiş “Pandemiya dövründə keyfiyyətli tədrisin təşkili problemləri” mövzusunda beynəlxalq onlayn elmi-praktik konfrans Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti(ATMU) – Bakı- 2021 (6 səh.)

b/m. Hacıyeva Ellada. “Rabindranat Taqor Universalliğinin Və Aktualliğinin Dəyərləndirilməsi” “Rabindranat Taqor və dünya ədəbiyyatı” onlayn Beynəlxalq Elmi Konfrans (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu- Bakı- 2021

b/m. Hacıyeva Ellada. Prospects for innovative development of e-learning in the process of teaching Foreign Languages “TEXNİKİ və TƏBİƏT ELMLƏRİNİN İNNOVATİV İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ” Beynəlxalq Elmi-texniki konfransı Аzərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası, Tətbiqi mexanika” kafedrası Bakı.2021 s- 265-270

b/m. Zamanova Xalidə. İngilis dilində sifət, ona xas olan xarakterik xüsusiyyətlər və Azərbaycan dili ilə müqayisəli təhlili Aspirant və gənc tədqiqatçılarının elmi-texniki konfransı , Bakı, 2021 s 293

b/m. Zamanova Xalidə. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə Elmi-Texniki mətnllərin tərcüməsi prosesində optimal variantın tapılması Professor-müəllim heyətinin və aspirantlarin 54-cü elmi texniki və tədis-metodiki konfransı, Bakı, 2021 s 101

b/m. Hacıyeva Aytən. İngilis dlində sifət, ona xas olan xarakterik xüsusiyyətlər və Azərbayan dili ilə müqayisəli təhlili. Z.Xalidə, H.Aytən “Filologiya məsələləri” №1 2021 s-100-106

b/m. Hacıyeva Aytən. İngilis dilindən Azərbayan dilinə elmi-texniki mətnlərin tərüməsi prosesində optimal variantın tapılması “Azərbayanşünaslığın Aktual problemləri” XII Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransı, BSU, 2021 s-255-259

b/m. Həmidova Dilarə. Pozitiv və neqativ müraciət formaları (Azərbaycan və ingilis dili materialları əsasında) BQU- Elmi əsərlər cild12 №3 2021 s-81.

b/m. Həmidova Dilarə. Ingilis dilində müraciət məqamında nəzakət formalarının ifadəsi və viza prosesində işlədilən yeni söz və terminlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri xülasə. Filologiya məsələləri №9 2021 s-174

m. Məmmədova Surəyya. Dialoq mətn komponentləri arasında eynizamanlılıq münasibəti. Qızlar universitetinin Elmi əsərləri. № 3. Bakı. 2021. Səh 103-109.

 

m. Məmmədova Surəyya. Elliptical repetitions in dialogic texts. İnternational conference on awareness. Language and awareness. Türkiyə. 2021

m. Məmmədova Könül. İngilis və Azərbaycan dillərindəki onomastik frazeologizmlərin koqnitiv təhlili. №1/ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Rəyasət Heyətinin elmi jurnalı olan “Filalogiya və Sənətşunaslıq”. Bakı 2021 s.236-242

m. Məmmədova Könül. Onomastik frazeologizmlərin frazeoloji sistemdə yeri və mövqeyi. №1/ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Naxçıvan bölməsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Naxçıvan 2021 s.93-99

m. Məmmədova Könül. Müxtəlifsistemli dillərdən hidronim komponentli onomastik frazeologizmlər. №2/ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Yanında Terminalogiya Komissiyası. Bakı 2021 s. 113-116

 

2020

f.e.d., dos. Alməmmədova Səbinə. Azərbaycan ziyalısının ən gözəl xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirən alim //Azərbaycan.-2020.- 23 iyun.- s. 7.

fil.f.d., dos. Rzayeva Nuriyyə. Müasir ingilis dilində sabit söz birləşmələrinin struktur -semantik xüsusiyyətləri / “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” XI beynəlxalq Elmi Konfransın materia lları, Slavyan Universiteti, Bakı 2020, s.267-269

fil.f.d., dos. Rzayeva Nuriyyə. İngilis dilinin Kanada variantı ilə Britaniya variantı arasında fərqli fonoloji xüsusiyyətlər / AMEA, M.Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu, FİLOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ, № 1. Bakı 2020, s.152-157

fil.f.d., dos. Rzayeva Nuriyyə. Mətnin kateqoryaları // Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri. Cild 11, № 4,Bakı- 2020 // s. 38-43

fil.f.d., dos. İsgəndərova Nüşabə. Notional Changes In Communicative Registers Within A Text, Условные изменения в коммуникативных регистрах в тексте// European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. III Международная научная конференция «Социальные и культурные трансформации в контексте глобализма» посвященная 80-летию заслуженного деятеля науки Российской Федерации Туркаева Хасана Вахитовича. Чечня, Грозный -2020

fil.f.d., dos. İsgəndərova Nüşabə. Понятие коммуникативного регистра в тексте.// IV международная научно-практическая конференция НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Richland College (Даллас, США), Саратовский государственный технический университет, Институт управления и социально-экономического развития, Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса", Москва -2020 // s. 90-93

fil.f.d., dos. İsgəndərova Nüşabə. Significant elements of text formation\\ 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES IN EUROPE: ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES”, Vienna, Austria -2020 // s. 38-41

fil.f.d., b/m. Mehdixanlı Kəmalə. Müasir İngilis dilində cins kateqoriyasının leksik-semantik və morfoloji xüsusiyyətləri// H.Əliyevin anadan olmasının 97-cı ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda XI Beynəlxalq Elmi konfransının Materialları.BSU.Bakı. 2020.s.177

fil.f.d. Həsənova Lalə. Azərbaycanın rusdilli ədəbiyyatı-2019 // Ədəbi proses- 2019. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Hədəf –Bakı: 2020, s. 391-398 39.

b/m. Məmmədzadə Pakizə. “Xarici Dillərin Tədrisi Prosesində Qarşıya Çıxan Çətinliklər Və Onların Müasir Metod Və Üsullarla Tənzimlənməsi”; Slavyan Universiteti, XI Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Bakı- 2020. s 217-219

b/m. Axundova Ləman. "Основные различия и сходства английского и русского языков " Elm və Təhsil ", Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya Məsələləri. Bakı 2020

b/m. Axundova Ləman. " Актуальные проблемы методики обучения письменной речи студентов, владеющих иностранным языком" — Filologiya məsələləri No 8,Bakı, 2020

b/m. Əliyeva Şəfiqə. İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ İNTERAKTİV METOD VƏ USULLARINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏSİNƏ DAİR. FİLALOGİA MƏSƏLƏLƏRİ. Baki. 2020.

b/m. Əliyeva Şəfiqə. MUSTƏGİLLİK İLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA ingilis dilinin tədrisinin əsas istigamətləri. Filalogiya məsələləri. Baki. 2020.

b/m. İsmayılova Gülnarə. Некоторые нюансы канадского варианта английского языка. Filologiya məsələləri №2, ( həmmüəllif Əliyeva Ş.). Elm və təhsil. Baki-2020. s-162-167.

b/m. İsmayılova Gülnarə. Общение между образованными людьми в англоязычном обществе и обучение английскому речевому этикету. Filologiya məsələləri №8, Baki-2020. s-.75-79.

b/m. Həsənova Aybəniz. Müasir fransiz ədəbi dilində morfologizmlərin işlənmə qaydalari və onlarin leksik-semangik struktur xüsusiyyətləri. Baki-2020, s-42-46.

b/m. Nəsirova Zibahət. ”Müasir alman dilində işlənən türk mənşəli sözlərin Leksik semantik xüsusiyyətləri”. Filologiya məsələləri-№8 Bakı 2020.

b/m. Muradova Mehriban. Müasir ingilis dilində inkarlıq kateqoriyası və onun leksik – semantik xüsusiyyətləri. Filologiya məsələləri №1,Elm və Təhsil. Bakı, 2020.-s.167 – 171.

b/m. Muradova Mehriban İngilis və Azərbaycan dillərində fonetik hadisələrin fərqli və oxşar xüsusiyyətləri. Filologiya məsələləri №8,Elm və Təhsil. Bakı,2020-s.81 – 85.

b/m. Heydərova Şəfiqə. Orta əsrlər İngilis ədəbi dilinin təşəkkülü, inkişafı və İngilis dili yeni dövrünün səciyyəvi xüsusiyyətləri / Filologiya məsələləri №1. / Bakı-2020, s. 177-182

b/m. Vəliyeva İradə. Slavyan Universiteti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadn olmasının 97-ci il dönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” XI Beynəlxalq Elmi konfransının materialları, Bakı, 2020, 7-8may

b/m. Həsənova Nigar. İngilis dilinin tədrisindı iteraktiv metod və üsullardan istifadı edilməsinə dair. AMEA, M. Fizuli adına əlyazmalar institutu. Filologiya məsələləri № 8. Bakı 2020. -s. 86-90.

b/m. Hüseynova Kəmalə. Müasir ingilis dilində ismin hal kateqoriyasının leksik-semantik və struktur xüsusiyyətləri haqqında: Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri XI Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı-2020. 4 səhifə

b/m. Hüseynova Kəmalə. Müasir İngilis dilində ismin hal kateqoriyasının leksik-semantik və struktur xüsusiyyətləri haqqında:Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri. XI Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Slavyan Universiteti. Bakı-2020. 104-107

b/m. Hacıyeva Sevinc. Orta əsrlər ingilis ədəbi dilinin təşəkkülü, inkişafı və ingilis dili yeni dövrünün səciyyəvi xüsusiyyətləri(Filologiya masələləri №1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmaları İnstitutu. Bakı-2020. s-177-181.

b/m. Allahverdiyeva Qənirə. Müasir ingilis dilində inkarlıq kateqoriyası və onun leksik – semantik xüsusiyyətləri. Filologiya məsələləri №1, Elm və Təhsil. Bakı, 2020.-s.167 – 171.

b/m. Allahverdiyeva Qənirə. İngilis və Azərbaycan dillərində fonetik hadisələrin fərqli və oxşar xüsusiyyətləri. Filologiya məsələləri №8, Elm və Təhsil. Bakı-2020-s.81 – 85.

b/m. Hacıyeva Ellada. Onlayn öyrənmə metodu üzbəüz öyrənmə kimi effektivdirmi? Mingəçevir Dövlət Universiteti (MDU) “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar” mövzusunda Respublika elmi konfransı – Bakı-2020 s.595-596

b/m. Zamanova Xalidə. İngilis dilində inversiya hadisəsi stilistik-sintatik hadisə kimi və onun sadə cümlə tərkibində müvafiq nitq hissələi ilə əvəzlənməsi Filalogiya məsələləri Bakı, 2020 s 274

b/m. Zamanova Xalidə. Müasir İngilis dilində leksik, morfoloji, sintaktik yol və kalka üsulu ilə söz yaradıcılığı Filalogiya məsələləri Bakı, 2020 s 291

b/m. Hacıyeva Aytən. İngilis dilində şifahi nitqin inkişaf etdirilməsində texniki vasitələrin rolu və əhəmiyyəti Y.Qurbanova, A.Haıyeva “Filologiya məsələləri” №2 2020 s-157-161

b/m. Hacıyeva Aytən. Müasir ingilis dilində leksik, morfoloji, sintaktik yol və kalka üsulu ilə söz yaradıcılığı “Filologiya məsələləri” №8 2020 s-101-105

b/m. Həmidova Dilarə. Hökmdara müraciət formalarının linqvopoetik xarakteri. Terminologiya məsələləri № 2 Bakı-2020 s-145

m. Quliyeva İlahə. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ// НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Выпуск 4 / Нижний Новгород -2020.-s. 41-44.

m. Quliyeva İlahə. FICTION TRANSLATION AS A MEANS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN AZERBAIJANI SCIENTIFIC SOCIETY.// THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION Abstracts of II International Scientific and Practical Conference /London, United Kingdom-2020.-s. 70-74.

m. Məmmədova Surəyya. Dialoq mətnlərində elliptiklik və məntiqi struktur bağlılıq. Terminologiya məsələləri №2, Bakı 2020. səh.138-144.

m. Məmmədova Surəyya. The role of intonation in dialogue text . İnternational conference on awareness. Language and awareness. Türkiyə. 2020. 02-04 december. səh.68.

m. Məmmədova Könül. Müasir ingilis və azərbaycan dillərində frazioloji vahidlərin funksiya üzrə təsnifatı və onların leksik-semantik xüsusiyyətləri. №3/ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi adına Əlyazmalar İnstitutu. Bakı 2020 s.207-211

m. Bayramova Nigar. İngilis və Azərbaycan dillərində semantik üsulla yaranan hüquq terminləri. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Məsələləri. № 1. Bakı – “Elm” 2020. səh. 128-136

m. Bayramova Nigar. İngilis və Azərbaycan Hüquq Terminologiyasında Metafora. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. TƏDQİQLƏR №1-2\\ Bakı – 2020. səh. 95-100

m. Bayramova Nigar. İngilis və Azərbaycan dillərində hüquq terminlərinin sinonimliyi. Filologiya məsələləri. № 2. “Elm və təhsil” Bakı – 2020. səh. 103-110