Energetika və avtomatika fakültəsinin dekanı
t.e.d., professor Quliyev Hüseynqulu Bayram oğlu
Tel: (012) 539 12 47
E-poçt: 
[email protected] 

Quliyev Hüseynqulu Bayram oğlu 1963-cü ildə Füzuli rayonunun Kərimbəyli kəndində anadan olub. 1985-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) Energetika, avtomatika, mexanika fakültəsinin elektrik sistemləri və şəbəkələri ixtisası üzrə bitirib.

1985-88-ci illərdə Sumqayıt elektrik şəbəkəsində növbətçi mühəndis, rele mühafizəsi mühəndisi və dispetçer vəzifələrində işləyib. 1988-ci ildə indiki Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elektrik sistemləri və şəbəkələri kafedrasında laborant, sonradan isə həmin kafedrada assistent, baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışıb.

1990-1992-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun aspiranturasında təhsil alıb.

2004-cü ildə “Sənaye yük düyünlərində qeyri-sinusoidal rejimlərin analizi üsullarının işlənməsi” mövzusu üzrə dissertasiya müdafiə edib və texnika elmləri namizədi, 2022-ci ildə isə “Elektroenergetika sistemlərində elektrik enerjisinin keyfiyyət göstəricilərinin intellektual texnologiyalar bazasında idarə olunmasının nəzəri-metodik əsaslarının işlənməsi” mövzusunda elmlər doktorluğu dissertasiya işini müdafiə edərək texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsini alıb. 

Onun əsas elmi istiqamətləri Soft Computing texnologiyalarının, xüsusilə qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin elektrik şəbəkələrində reaktiv gücün kompensasiyası, rasional güc paylanması, rejim parametrlərinin idarəolunması, yaşıl enerji texnologiyalarının enerjisistemə inteqrasiyası, enerjisistemin dayanıqlığı və s. kimi məsələlərin həllinə tətbiqi problemlərini əhatə edir. H.B.Quliyevin aldığı elmi nəticələr Azərbaycan enerjisistemində müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir.

2009-cu ildə TEMPUS proqramı çərçivəsində “Azərbaycan Ali Məktəblərində müasir mühəndis təhsili” layihəsi üzrə Köln Ali məktəbində ezamiyyətdə olub.

2010-2013-cü illərdə “Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu” MMC-nin Tədris və İnnovasiya məsələləri üzrə direktor müavini işləyib. Eyni zamanda, “Enerjisistemin optimal idarəedilməsi” elmi-tədqiqat laboratoriyasına rəhbərlik edib. Bundan sonra əvvəl aparıcı elmi işçi, elmi istiqamət rəhbəri olub.

2015-ci ildən 2020-ci ilədək “Enerjisistemin rejimləri” şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

2010-cu ildən AzTU-nun Avtomatika və idarəetmə kafedrasında çalışır və hazırda həmin kafedranın 0,5 ştat professoru vəzifəsində işləyir.

2021-ci ildən AzTU-nun Energetika və avtomatika fakültəsinin dekanı təyin olunub.

270-dan yuxarı elmi-metodik işin, dərsliklərin, monoqrafiyanın və patentlərin müəllifidir. Elmi məqalələri ölkə və Scopus, Web of Sience beynəlxalq istinad bazalarına daxil olan xarici ölkələrin nüfuzlu elmi nəşrlərində dərc edilib.

Mütəmadi olaraq respublikada və xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda məruzələrlə çıxışlar edir.

2012-ci ildən Rusiyada fəaliyyət göstərən Y.N.Rudenko adına "Böyük energetik sistemlərin etibarlılığının tədqiqinin metodik məsələləri" beynəlxalq elmi seminarının, 2017-ci ildən onun təşkilat bürosunun və 2020-ci ildən isə Beynəlxalq Proqram komitəsinin, Gnedenko e-Forum etibarlılıq üzrə beynəlxalq forumunun (ABŞ), eyni zamanda “ELECTRO-energetics-technics-mechanics+control” Beynəlxalq Elmi-İstehsalat jurnalının, AzTU-nun “Elmi əsərlər” jurnalının, 2023-cü ildən isə Rusiyada (Moskva şəhəri) nəşr olunan “Электрические станции” jurnalının redaksiya heyətlərinin üzvüdür.

AzTU-da fəaliyyət göstərən E2.04 Dissertasiya şurasının sədr müavinidir.

AzTU Elmi şurasının üzvüdür.

 

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.