Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə İqtisadiyyat və statistika kafedrası

E-kitabxana

İsgəndərov R.K. Elmi-texniki tərəqqi: social-iqtisadi aspektlər. Dərslik. Elm və təhsil. 2010

İsgəndərov R.K., Vəliyev İ.Ə. Elmi-texniki tərəqqinin iqtisadi məsələləri Dərs vəsaiti. Bakı. Elm və təhsil. 2006

 

Səmədzadə Ş.Ə., Səmədzadə E.Ş., BədəlovC.Ə., ƏliyevaX.H., QocayevaZ.B. Iqtisadisubyektlərin (müəssisələrin) iqtisaditəhlükəsizliyi. Dərsvəsaiti. Bakı, TəhsilNPM. 2008

Səmədzadə Ş.Ə.. İstehsal menecmenti. Dərs vəsaiti. Bakı. Təhsil 2006

Səmədzadə Ş.Ə., Əliyeva E.A., Əliyev N.S. İnvestisiya layihələndirilməsi. Dərs vəsaiti. Bakı. “Çaşıoqlu” 2003

Səmədzadə Ş., Yahudov X.və b.İqtisadi-riyazi metodlar və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri. Dərs vəsaiti: Bakı, Maarif, 1981

Yahudov X.M. “Menecmentin əsasları”. Dərslik. Bakı- 2007.

Yahudov X.M. Müəssisənin iqtisadiyyatı. – Dərslik. Bakı. Elm. 2002

Yahudov X.M. Sənaye istehsalının təşkili, planlaşdırılması və idarə edilməsi fənnindən praktikum. Dərs vəsaiti, Bakı, “ELM”, 1997

Yahudov X.M. Maşınqayırma müəssisələrinin idarə edilməsinin təşkili. Dərs vəsaiti. Bakı, AzTU-nun nəşri, 1996

 

Aslanzadə I.A. İnvestisiya layihələndirilməsinin təşkili və idarə olunması. Dərs vəsaiti. Bakı. 2000

Aslanzadə İ.A., Bağırova A.L. İstehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin təhlili. Metodiki göstəriş. 2011

Məmmədov Ə., Seyfullayev İ. Verqi və investisiya mühiti. Bakı. Bestpack. 2013

Seyfullayev İ.Z. Marketinq. Dərslik. Bakı. Təhsil TMP. 2011

Seyfullayev İ. Məmmədov Ə. Vergi ve İnvestisiya. Dərs vəsaiti. Bakı. 2013

Seyfullayev İ. Məmmədov Ə. Yusifov C. Vergi ve Tərəqqi. Dərs vəsaiti. Bakı. 2015

Seyfullayev İ.Z., Musayev V.R.. Sahibkarlığın əsasları. Dərs vəsaiti, Bakı: Çaşıoğlu, 2000

İskəndərov R. Ə. Qiymətli kağızlar, banklar. Baki. Dərs vəsaiti, Bakı: BBUn. 2016

İskəndərov R. Ə. “Heyətin idarə edilməsi” Baki. Dərslik. Elm və təhsil. 2003

Kərimov X.Z.. Strateji menecment. Dərs vəsaiti. Bakı.”Təhsil”, NPM, 2008

Şıxıyeva. A.Ə-P.Ətraf mühitin mühafizəsinin hüquqi əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı. AzTU, 2006

Əhmədov N.Ə. Elektroenergetikanın iqtisadiyyatının əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı. AzTU, 2007

Bağırova A.L. Стратегия бизнеса.DərslikBakı. 2012

ZeynalovaL.M.. Müəssisəniniqtisadiyyatı" fənnindənməşğələ dərsləri üçünvəsait. Bakı. 2009