İqtisadiyyat və idarəetmə

İqtisadiyyat və statistika kafedrası

İqtisadiyyat və statistika kafedrası 1951-ci ildə yaradılıb.Bu günə kimi kafedra müxtəlif adlar altında fəaliyyət gösrərib.Kafedranın ilk adı Sənaye iqtisadiyyatı olub.

Sonralar kafedra İstehsalın iqtisadiyyatı, təşkili və planlaşdırılması adlandırılıb. 1980-ci ildə kafedra bölünərək iki kafedra-Sənayenin iqtisadiyyatı və menecmentkafedrası və Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment kafedrası yaradılıb.

Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi şurasının 15 iyul 2020-ci il tarixli qərarı ilə Sənaye iqtisadiyyatı və menecment və İqtisadi nəzəriyyə və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı kafedraları yenidən təşkil olunmaqla İqtisadiyyat kafedrası yaradılıb.Elmi şuranın 03 fevral 2021-ci il tarixli qərarı ilə İqtisadiyyat kafedrasının adı dəyişdirilərək İqtisadiyyat və statistika kafedrası adlandırılıb.

Kafedranın başlıca elmi istiqaməti texnoloji inovasiyaların regional, sosial və sahəvi təsirləri üçün analitik alətlərin işlənməsi, istər mikro istərsə də makro səviyyədə məlumatların (data) işlənməsi, dəyişən iqtisadi göstəricilərin məlumatları əsasında riyazi və statistik üsullarla modellərin qurulması, onların qurulma metodologiyası, bu modellərin qurulması üçün tələb olunan ilkin şərtlər və onlardan bəzilərinin ödənilməməsi halında tətbiq olunacaq fərqli üsullar və s. kimi məsələlər təşkil edir.

Kafedra yüksək ixtisaslaşmış professor-müəllim heyətinə malikdir.