Menu
Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.
İqtisadiyyat və idarəetmə İqtisadiyyat və statistika kafedrası

Məqalələr

Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri:

 

2022

İsgəndərov Ramiz Kamal oğlu

 1. “Dayanıqlı inkişaf və rəqəsallaşdırma” - Tikinti iqtisadiyyatı və menecment. Elmi-praktik jurnal. Bakı, 2022, №1

 

Yadigarov Həzrət Adil oğlu

 1. “Rəqəmsal iqtisadiyyatin onlayn təhsil sisteminin inkişafına təsiri” - The XXII International Scientific Symposium “Turkic World between East and West”. Məqalenin linki: https://www.academia.edu/70297046/The_XXII_International_Scientific_Symposium_Turkic_World_between_East_and_West_

Azət Lətif qızı Bağırova

 1. “Пути повышение эффективности деятельности телекоммуникационных предприятий” - Международный исследовательский центр «Endless Light in Science». «SCIENCE and TECHNOLOGIES» ІV International Scientific and Practical conference materials. https://cyberleninka.ru/article/n/puti-povyshenie-effektivnosti-deyatelnosti-telekommunikatsionnyh-predpriyatiy
 2. “Telekomünikasyon işlerinin verimli işlemlerini artirmanin temel yollari” - “TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ”
 3. “Повышение эффективности деятельности телекоммуникационной компании ООО «ТрансЕвроКом»” – AzTU. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı. 4-5 may 2022-ci il.

 

Quliyev Ramil Hacırza oğlu

 1. “İnsan resurslarının idarə edilməsi” - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 13.01.2022-ci il tarixli F-12 saylı əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir
 2. “Küresel ekonomide kurumsal sosyal sorumluluk” - TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2022; Ay: Mart; Cilt: 14/KIŞ, Sayı: 53
 3. “Kurumsal sosyal sorumluluk gelişmekte ortaya çıkan Ülkelerde yeni bir araştırma alanı olarak” - İstanbul Gelişim Universitesi: Uluslararası Uyğulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, 10-11 mart İstanbul

 

Havaxanım Bala-Ağa Qızı:

 1. “MÜASIR BAZAR IQTISADIYYATININ KEYFIYYƏTLI MƏHSULLARIN STRATEGIYASININ TƏTBIQI”. 4-5 may 2022-ci il tarixlərində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı.

 

Baxışova Nərgizxanım Namiq qızı

 1. “Пути повышение эффективности деятельности телекоммуникационных предприятий” - Международный исследовательский центр «Endless Light in Science». «SCIENCE and TECHNOLOGIES» ІV International Scientific and Practical conference materials. https://cyberleninka.ru/article/n/puti-povyshenie-effektivnosti-deyatelnosti-telekommunikatsionnyh-predpriyatiy
 2. “Telekomünikasyon işlerinin verimli işlemlerini artirmanin temel yollari” - “TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ”
 3. “Повышение эффективности деятельности телекоммуникационной компании ООО «ТрансЕвроКом»” – AzTU. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı. 4-5 may 2022-ci il.

 

2021

İsgəndərov Ramiz Kamal oğlu

 1. “Azərbaycanda müstəqillik illərində elmi-teхniki tərəqqinin inkişafı” - Mingəçevir Dövlət Universitetində keçiriliş Beynəlxal elmi konfransın materialları, XII. 2021
 2. “Elmi-teхniki tərəqqinin həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri” - Sumqayıt Dövlət Un.-teti və Yıldız Texniki Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın davam¬lı inkişaf problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt, 2021
 3. “Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində transaksiya xərclərinin rolu” - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti Həştərxan Dövlət Texniki Universiteti “Təhlükəsiz infotelekom¬munikasiya sistemləri: nəzəriyyədən tətbiqə” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı,2021

 

Yadigarov Həzrət Adil oğlu

  “Dünya ölkələrində rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafının öyrənilməsi və ölkəmizdə tətbiqi problemləri” - Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc təqdiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı.06-07 may.Bakı 2021.

 

Quliyev Ramil Hacırza oğlu

 1. “Korporativ sosial məsuliyyətin Azərbaycan spesifikliyi” - Sumqayıt Dövlət Universiteti “İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın davamlı inkişaf problemləri”, Beynəlxalq-elmi konfrans (16-17 dekabr 2021)
 2. “Təşkilatda korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının formalaşması” - Mingəçevir Dövlət Universiteti “Davamlı inkişaf strtegiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər”, Beynəlxalq elmi konfrans (10-11dekabr 2021)
 3. “İslam ölkələrinin timsalında biznesin sosial məsuliyyəti və korporativ sosial məsuliyyət modellərinin müqayisəli təhlili” - AzMİU, “Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” jurnalı № 4-2021

 

Orucova Mehparə Səttar qizi

 1. Granger causality analysis of foreign trade impact on ekonomic growth and sokioekonomic indicators:caze of Azerbaijan (Azərbaycanın xarici ticarət fəaliyyətinin iqtisadi artımı və bəzi sosial-iqtisadi göstəricilərə təsirinin GRANGER testi ilə azalizi) - WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS DOI: 10.37394/23207.2021.18.28 Məqalenin linki: https:// Scopus-Journal Ekonomies bit.ly/3tTGhVc
 2. “ANALYSIS OF REGIONAL MARKETS FOR HEAVY INDUSTRY AND MACHINE BUILDING PRODUCTS (IN THE EXAMPLE OF AZERBAIJAN ECONOMY)” - НАУКА ТЕХНОЛОIİ İHHOBAЦIİ. Məqalenin linki: http://nti.ukrintei.ua/
 3. “Sənaye sektorunun qlobal iqtisadi inkişafda rolunun qiymətləndirilməsi” - VІІІ-ci Uluşlararası Türk dünyası araşdırmalar sempozyumu. http://www.utudas.org
 4. “Azərbaycanda sənaye müəssisələrinin ixrac potensialının artırılması yollarına baxış”- MDU-« Davamlı inkişaf strategiyası-Qlobal meydillər, milli təcrübə və yeni məqsədlər» mövzusun¬da elmi konfransının materialları. https://www.mdu.edu.az/az/
 5. “Sənaye meəssisələrinin ixrac potensialı və iqtisadi inkişafda rolu” - SDU«İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın davamlı inkişaf problemləri.» Respublika Elmi konfransın materialları. https://sdu.edu.az/az/
 6. “Azərbaycanda sənaye müəssisələrinin ixrac potensialının qiymətləndirilməsi” - AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İTTİFAQLARI KONFEDERASİYASI AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI «Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş »Beynəlxalq elmi-praktik konfransın material. https://aesma.edu.az

 

Məmmədova Pərvanə Vaqif qızı

 1. “Azərbaycanda maliyyə və investisiya resurslarının formalaşması imkanları” - İqtisadi islahat. http://www.ier.az/uploads/toplu_2021_1.pdf
 2. “Azərbaycanda sənaye müəssisələrinin innovasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi” - Əmək və sosial
 3. “NORTHERN SEA ROUTE - RUSSIA AND CHINA: COMPETITION OR PARTNERSHIP” - Journal of World economy: Transformations & transitions. https://www.eruditus-publishing.com//jowett3110102
 4. Major Risks and Consequences of Corporate Sector Digitalization” - Iranian Economic Review. https://ier.ut.ac.ir/article_83910.html

 

Əliyeva Gunay Oktay qızı

 1. Rəqəmsal iqtisadiyyatın Azərbaycan üçün açıdığı inkişaf yolu (http://aztu.edu.az/azp/resources/down/Tehlukesiz.pdf)

 

Əliyeva Xəyalla Həsən qızı

 1. “Sənaye müəssisələrində kadr potensialından istifadənin əsas problemləri” - UNEC Elmi Xəbərləri, İl 9, Cild 9, 2021. http://unec.edu.az/application/uploads/2015/03/UNEC-2021-1.pdf
 2. “Analysis and assessment of the current state of human resources in industrial enterprises” - Научный электронный журнал «Инновации. Наука. Образование \ Отв. ред. Сафронов А.И. – Тольятти: − 2021, № 38 (июль). Номер 38 (Июль 2021 года) — Научный журнал "Инновации. Наука. Образование" (innovjourn.ru). Номер 38 (июль 2021 г).pdf - Google Диск
 3. “Biznesdə rəqəmsallaşmanın rolu və riskləri” - “Təhlükəsiz infotelekommunikasiya sistemləri: nəzəriyyədən tətbiqə” mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları, AzTU, Bakı, 8-10 dekabr.

 

Amanova Səyyarə Aman qızı

 1. “Current State And Development Problems Of The Export Potential Of The Metallurgical Industry” - Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Universiti Malaysia Perlis və T.C. Karabük Universiteti 5-ci “Beynəlxalq Dəmir-Polad simpoziumu” EasyChair Preprint, № 5007
 2. “Biznesdə rəqəmsallaşmanın rolu və riskləri” - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti Həştərxan Dövlət Texniki Universiteti “Təhlükəsiz infotelekommunikasiya sistemləri: nəzəriyyədən tətbiqə” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans 2021

 

Pərvin Soltanlı Sidqi qızı

 1. ““Elektron Ticarətin inkişafının əsasları” - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti “Təhlükəsiz infotelekommunikasiya sistemləri: nəzəriyyədən tətbiqə”mövzusunda Beynəlxalq konfransin materialları, AzTU, Bakı, 8-10 dekabr 2021-ci il https://aztuconference.aztu.edu.az/assets/uploads/d6c63a2a5b05f448b1f47b06a336a448.docx
 2. “Davamlı və da yanıqlı iqtisadi inkişafın qlobal trendləri” - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Mingəçevir Dövlət Universiteti https://www.mdu.edu.az/images/pdf/KONFRANS_2021_2.pdf

 

Baxışova Nərgizxanım Namiq qızı

 1. “Определение нынешнего состояния и тенденций развития электротехнической промышленности в Азербайджане” - “Евразийское Научное Объединение”, 71 ая Международная Научная Конференция”, Москва. https://elibrary.ru/item.asp?id=44789535
 2. “Azərbaycanda elektrotexnika sənayesinin mövcud vəziyyətinin və inkişaf müəyyənləşdirilməsi” - XCIII Международная научна-практическая конференция «Инновационные подходы к современной науке». www.elibrary.ruhttps://www.internauka.org/archive2/inno/9(93).pdf
 3. “Determination of current state and development trends of electrotechnical industry in Azerbaijan” - XX İnternational Multidisciplinary Conference “Resent Scientific İnvestigation”, издательство «Интернаука»,. www.elibrary.ru, https://internauka.org/archive2/Multidis/5(20).pdf
 4. “Azərbaycanda elektrotexnika sənayə müəssisələrinin inkişafin müəyyənləşdirilməsi” - Azərbaycan Texniki Universiteti tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı. http://aztu.edu.az/azp/konf_aliyev/az/down/konf_mat.pdf

 

Rüxsarə Seyfullalı İlqar qızı

 1. “Azərbaycanın emal sənayesinin dövlət tənzimlənməsi zərurətinin nəzəri əsaslandırması” - İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Magistr və Doktorantların Beynəlxalq Elmi Konfransı. Nizami Gəncəvi və Davamlı İnkişaf. GƏNCƏ. https://conferences.az/uploads/file/7154f-tam-m-tn-m-ruz-.pdf
 2. “Dövlət institutu və iqtisadi inkişaf: nəzəri yanaşmalar” - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri. İl: 9, Cild 9.. https://unec.edu.az/application/uploads/2015/03/UNEC-2-2021-10_merged.pdf

 

2020

 

Azət Bağırova Lətif qızı

 1. “Вопросы формирования альтернативных механизмов финансирования инновационного развития экономики.” Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti "İqtisadi təhlükəsizlik : uçot təhlil və analit inkişafı problemləriBeynəlxalq elmi konfransın materialları"
 2. “Turizm və qida sənayesinin inkişafında informasiyanın rolu.” - Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Turizm və menecment institutu "Azərbaycanın Turizmi bu günü və gələcək " Respublika konfransı
 3. “Sənaye müəssisələrin idarə edilməsinin əsas metodları” - Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti "Magistrantların və tədqiqatçıların " Respublika konfransı materialları
 4. “."Sənaye müəssisələrinin atmosferə təsiri" Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti "Magistrantların və tədqiqatçıların " Respublika konfransı materialları

 

İsgəndərov Ramiz Kamal oğlu

 1. “Aqrar-sənaye innovasiyaları üzrədövlət-özəl bölmə tərəfdaşlığılayihələrinin tənzimlənməsi sisteminin xarakteristikası” - Aqratr Tədqiqatlar Mərkəzi. Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı, № 3(33), 2020.

 

Talıbov Axilles Həsən oğlu

 1. “Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında rolu” - Sumqayıt Dövlət Universtetində keçirilən “İqtisadi təhlükəsizlik: mövcud vəziyyət və perspektivlər ” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans,
 2. “İqlim dəyişmələri şəraitində davamlı inkişafın təmin olunması məsələləri” - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində (ADAU) “Qlobal iqlim dəyişmələri şəraitində aqrar elmin qarşısında duran vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans

 

Quliyev Ramil Hacırza oğlu

 1. “Korporativ sosial məsuliyətin müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinə təsiri” - AZMİU, “Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” elmi-praktiki jurnalı, №2-2020
 2. “İdmanda korporativ sosial məsuliyyət” - Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri, 2020 vol2 №1
 3. “Yaşil marketinq və korporativ sosial məsuliyyət” - Bakı Biznes Universiteti (AUDİT jurnalı №3), Bakı-2020
 4. “Azərbaycanda sənaye şirkətlərinin korporativ sosial məsuliyyəti” - AzMİU, “Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” jurnalı № 3-2020

 

Məmmədova Pərvanə Vaqif qızı

 1. “İnvestisiya potensialından istifadənin perspektiv istiqamətləri” - Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri
 2. “Azərbaycanda sənaye müəssisələrinin investisiya potensialının formalaşması və qiymətləndirilməsi” - Kooperasiya

 

Əliyeva Gunay Oktay qızı

 1. Azərbaycan Respublikasının infrastruktur sferasına investisiya qoyuluşlarının səmərəliliyinn yüksəldilməsi yolları (https://www.azmiu.edu.az)
 2. Interaction of innovation economy with venture business (http://aztu.edu.az/azp/resources/down/konfrans_mat_2019.pdf)
 3. Innovasiyaların smart (ağıllı) gələcək modelinə tətbiqi (http://www.etsim.az/)
 4. Macro level analysis of innovations in industrial enterprises of Azerbaijan Republic (https://kpi.ua/)

 

Əliyeva Xəyalla Həsən qızı

 1. “Оценка эффективности использования кадрового потенциала на промышленных предприятиях” - АЗИМУТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. Том 9 № 4(33), 2020. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44313586
 2. “Kadr potensialının inkişafi sahəsində beynəlxalq təcürbələr” - AMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, №6, 2020. http://economics.com.az/index.php/kitabxana/bizim-s-rl-r/jurnalla/xeberler/item/2224-amea-n-n-khaebaerlaeri-izhtisadiyyat-seriyas-zhurnal-n-n-2020-6-say.html
 3. “Sənaye müəssisələrində kadr potensialının inkişaf istiqamətləri” - Sumqayıt Dövlət Universiteti “İqtisadi təhlükəsizlik: mövcud vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransı. 8-9 iyul 2020-ci il. https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az/pdf/iqtisadiyyat.pdf

 

Əliyeva Gunay Oktay qızı

 1. Müəssisədə innovasiya və investisiya fəallığının qiymətləndirilməsi (http://etsim.az/az/publication)
 2. Synergetic approach to the national innovation system (E-library (РИНЦ) https://euroasia-science.ru/ )
 3. The Role of Higher Education in Innovation: The Case of Azerbaijan (https://www.iclel.com/iclel-20-publications)

 

Baxışova Nərgizxanım Namiq qızı

 1. “Azərbaycanda elektrotexnika məhsulunun xarici ticarət dövriyyəsinin dinamikası” - “Sosial və Humanitar elmlərin inteqrasiyası dövrün tələbidir” gənc tədqiqatçiların Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı
 2. “AZƏRBAYCANDA ELEKTROTEXNİKA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ KADR SİYASƏTİ VƏ İXTİSASLI KADRLARA TƏLƏBAT” “Statistika xəbərləri” elmi-praktik jurnal. http://etsim.az/upload/File/publication/04-2022/publication-24-file_az.pdf
 3. “РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РАЗВИТИИ НЕНЕФТЯНОГО СЕКТОРА” - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi xəbərləri. ISSN 2306-8426. https://unec.edu.az/application/uploads/2015/03/UNEC-EX-1-2020.pdf
 4. «Правовые основы создания и функционирования свободных экономических зон». Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri, №56, 2020 https://oyu.edu.az/uploads/journals/oyu.edu.az_1654116775.pdf
 5. “Развитие альтернативной энергетики как залог экономической безопасности в условиях глобализации” - Sumqayıt Dövlət Universiteti “İqtisadi təhlükəsizlik: mövcud vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransı. 8-9 iyul 2020-ci il. https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az/pdf/iqtisadiyyat.pdf

 

Rüxsarə Seyfullalı İlqar qızı

 1. “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və iqtisadi artım: nəzəri baxşlar” - Mingəçevir Dövlət Universiteti. “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar” mövzusunda respublika səviyyəli elmi konfransın materialları, Mingəçevir. https://www.mdu.edu.az/images/pdf/Konfrans_2020.pdf

 

2019

 

İsgəndərov Ramiz Kamal oğlu

 1. “Роль инвестиционных процессов в развитии промышленного сектора Азербайджана” - Экономический журнал - Экономика: вчера, сегодня, завтра. http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2019-8/42-mamedova-iskenderov.pdf

 

Talıbov Axilles Həsən oğlu

 1. “Müasir iqtisadi şəraitdə bazar infrastrukturunun əhəmiyyəti” - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində 23-24 may tarixlərində keçirilmiş elmi konfransın materialları
 2. “Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun təhlükəsizliyi məsələləri” - 25 oktyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Dillər Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi konfransının materialları,
 3. “Azərbaycan Respublikasında Turizm sahəsinin müasir inkişaf perspektivkəri” - Mingəçevir Dövlət Universiteti, “Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar”. Respublika elmi konfransının materialları,

 

Quliyev Ramil Hacırza oğlu

 1. “Maliyyənin əsasları və mühasibat uçotu” - Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Metodiki Şurasının 15 fevral 2019-cu il Tarixli (Protokol № 1) qərar ilə təsdiq edilib. Bakı, 2019
 2. “Kompaniyanın sosial məsuliyyəti və biznesin sosial məsuliyyətinin həyata keçirilməsi” - AzMİU, “Sənayenin müasir vəziyyəti və inkişaf problemləri: texnoparkların və sənaye məhəllərinin ölkənin iqtisadi inkişafa təsiri” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransı, 30 aprel, 2019
 3. “Tikinti sektorunda korporativ sosial məsuliyyət: Böyük Britaniya və Türkiyə arasında müqayisəli bir araşdırma” - AzMİU, “Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” jurnalı № 2-2019
 4. “Korporativ sosial məsuliyyət baxımından sənaye müəssisələrinin rəqabət strategiyalarının formalaşdırılması” - BAAU, VI Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu, 13-15 iyun 2019/Bakı, Cild 2
 5. “Korporativ sosial məsuliyyət və biznes etikası” - AzMİU, “Şaxələndirilmiş iqtisadiyyatın infrastruktur təminatı: əsas meyllər və inkişaf istiqamətləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, 23-24 may 2019
 6. “Korporativ sosial məsuliyyət vasitəsilə sosial rifaha nail olma” - Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, “Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: Mövcud vəziyyət və Perspektivlər Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, 26 aprel 2019”
 7. “Biznesin sosial məsuliyyətinin inkişafında beynəlxalq təcrübə və korporativ sosial məsuliyyətin inkişafı istiqamətləri” - Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda Sosial Müdafiə Sisteminin İnkişafı: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2019
 8. “Şirkətin davamlı inkişaf konsepsiyası və onun korporativ sosial məsuliyyət konsepsiyaları və davamlı inkişafla əlaqəsi” - Bakı Biznes Universiteti, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanda ali təhsilin beynəlmiləlləşdirilməsi və rəqabətliliyin yüksəldilməsi” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın Materialları, Bakı-2019

 

Orucova Mehparə Səttar qizi

 1. “İxrac potensialı və Azərbaycanda sənaye malları istehsalının konsentrasiyası” - Azərbaycan Kooperasiya Universiteti. Elmi praktik jurnal. Məqalenin linki: https://aku.edu.az
 2. “Azərbaycan iqtisadiyyatında ağır maşınqayırma və kimya sənayesi məhsulları üzrə rəqabətqabiliyyətliyin qiymətləndirilməsi” - Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri. ELMİ ƏSƏRLƏR TOPLUSU XIX BURAXILIŞ. Məqalenin linki: https://bit.ly/3rmmM5O
 3. “İxrac potensialına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi” - ‘Azərbaycanın nəqliyyatı nailiyyətı problemlər və perspektivlər ‘ mövzusunda Respublika Elmi konfransın materialları. https://bit.ly/3w6egeL
 4. “Senaye müəssisələrinin ixrac potensialının artırılmasının elmi və metodoloji əsasları” - Sumqayıt Dövlət Universiteti Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişaf perespektivləri Respublika Elmi konfransın materialları. https://bit.ly/3fizOPt
 5. “Факторы роста экспортного потенциала Азербайджана” - Евразийское научное объединение. Эффективные исследования современности - https://bit.ly/2QzGiiw
 6. “İxrac potensialı və onun kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi” - “Telekommunikasiyada innovativ texnologiyalar” mövzusunda beynəlxalq elmi-texniki konfransın materialları. https://bit.ly/3vXdvEZ

 

Azət Bağırova Lətif qızı

 1. “Совершенствование инвестиционного рынка его субъектов и коньюктуры в экономика Азербайджана.”- AR Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti "Azərbaycanda yüksək texnologiyaların texniki iqtisadi problemləri " mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları
 2. “Перспективы развития не нефтяного сектора в Азербайджане.” - AR Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96- ci ildönümünə həsr olunur "Azərbaycan qeyri neft sektorunun unkişaf perspektivləri" Respublika elmi konfransının materialları
 3. “İnnovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi əsasında sənayesinin rəqabətliyinin yüksəldilməsinin təşkili.” - Dövlət büdcəli iş.AzTU-2019
 4. “Тенденции совершенствования логистики транспорта в современных условиях.” - AR Təhsil Nazirliyi AzTU Nəqliyyat , Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti 2019- cu il "Azərbaycanın nəqliyyatı, nəqliyyatlar , problemlər və perspektivlər " mövzusunda elmi konfransının materialları
 5. “Пути повышения эффективности инвестиционных вложений в сфере инфраструктур” - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 23-24 may tarixində "Sazələndirilmiş iqtisadiyyatın infrastrukturun təminatı" Beynəlxalq elmi konfransı AZMİU-2019
 6. “Основные тенденции развития электронного правительства в современных условиях” - AR Təhsil Nazirliyi Nəqliyyat ,Rabitə və Yüksək Texnologiyalar NazirliyiAzTU və Belarus Dövlət Akademiyası"Telekommunikasiya innovativ texnologiyalar" mövzusunda elmi texniki konfransın materialları

 

Məmmədova Pərvanə Vaqif qızı

 1. “Vençur fondları Azərbaycanın sənaye sektorun innovasiya inkişafının əsası kimi” - AMEA İqtisadiyyat İnstitutu ELMİ ƏSƏRLƏR jurnalı. http://economics.com.az/images/fotos/elmi_eserler_pdf/2019_6/15MAMMADOVA_P.V..pdf
 2. “Innovative and traditional industries in the Azerbaijan economy: dualism or contradictions” - VI Международный форум Финансового университета «Рост или рецессия: к чему готовиться? ». https://www.atlantis-press.com/proceedings/icefb-19/125925176
 3. “Модернизация промышленности Азербайджана в контексте развития рыночной экономики” - Евразийский юридический журнал.
 4. “Роль инвестиционных процессов в развитии промышленного сектора Азербайджана” - Экономический журнал - Экономика: вчера, сегодня, завтра. http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2019-8/42-mamedova-iskenderov.pdf

 

Amanova Səyyarə Aman qızı

 1. “İqtisadi əlaqələrin formalaşması və inkişafında nəqliyyatın yeri və rolu” - Azərbaycan Texniki Universiteti Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil nəqliyyatı Xidməti
 2. “Emal sənayesinin ixrac problemləri” - Azərbaycan Texniki Universiteti, “Azərbaycan-Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya” I Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları.

 

Xəyalla Həsən qızı Əliyeva

 1. “Sənaye müəssisələrində kadr potensialının formalaşmasının nəzəri əsasları” – AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu, ELMİ ƏSƏRLƏR juranlı, №5, 2019. http://economics.com.az/index.php/kitabxana/bizim-s-rl-r/jurnalla/elmieserler/item/1797-elmi-aesaerlaer-toplusu-5-2019.html
 2. “Sənaye müəssisələrində kadr potensialının inkişaf prinsipləri və meyarları” - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment, elmi-praktiki jurnal. №3(8), 2019. https://azmiu.edu.az/upload/ckeditor/324803050.pdf
 3. “Sənaye müəssisələrində kadr siyasətinin bəzi məsələləri” - AR Təhsil Nazirliyi, AzTU “Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: Təhsil, elm, texnologiya" I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 18-20 dekabr 2019 http://aztu.edu.az/azp/resources/down/konfrans_mat_2019.pdf
 4. “Эффективная организация инновационной деятельности в развитии кадрового потенциала на промышленных предприятиях” - Белкоопсоюз Учреждение Образования «Белорусский Торгово-Экономический Университет Потребительской Кооперации» ЭФФЕКТИВНОСТЬ СФЕРЫ ТОВАРНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ТРУДА Сборник Научных Статей V Писаренковских Чтений, Посвященных 55-Летию Университета. 26–27 сентября 2019 г. http://i-bteu.by/Portals/0/Файлы/Подразделения/Библиотека/Научные%20издания/Писаренковские%20чтения%20_2019.pdf?ver=2019-09-25-154656-377

 

Baxışova Nərgizxanım Namiq qızı

 1. “Elektrotexnika sәnayesinin texnoloji xarakteristikasi vә onlarin investisiya tәminatinin qiymәtlәndirilmәsi” - AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu, Elmi əsərlər, Bakı . http://economics.com.az/index.php/kitabxana/bizim-s-rl-r/jurnalla/elmieserler/item/1407-elmi-aesaerlaer-toplusu-2-2018.html

 

Rüxsarə Seyfullalı İlqar qızı

 1. “Institutional approach to human economic behavior” - Dövlət İqtisad Universiteti, İbrahim Çeçen Universitesi İCLEL 5th İnternational Conference on Lifelong Education and Leadership for all. Bakı. https://faf348ef-5904-4b29-9cf9-98b675786628.filesusr.com/ugd/d546b1_f41890cc64204060b07dc34405e47250.pdf
 2. “Labor Efficiency and Economic Growth: Evidence from Azerbaijan” - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4th İnternational Entrepreneurship, Employment and Career Congress, Türkiyə. http://gik.mu.edu.tr/Belgeler/31/31/4_G%C4%B0K%20C%C4%B0LT%201%2013_12_2019(1).pdf
 3. “Azərbaycanın emal sənayesində iqtisadi artım mənbələrinin tədqiqi” - AMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, Region və sahə iqtisadiyyatı. http://economics.com.az/images/fotos/xeberler_pdf/2019_4/12.Ruxsara.pdf

 

2018

 

İsgəndərov Ramiz Kamal oğlu

 1. “İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində elmi-texniki tərəqqinin rolu” - Memarlıq və İnşaat Universiteti “Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi aktual problemləri”. https://bit.ly/39jYBPd

 

Talıbov Axilles Həsən oğlu

 1. “Makroiqtisadi sabitliyin pul-kredit amilləri” - Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, “Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinin aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Praktik Konfransın Materialları

 

Orucova Mehparə Səttar qizi

 1. “Azərbaycanda makroiqtisadi vəziyyət və xarici ticarətin dinamikası” - Azerbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti “Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” Elmi-praktik jurnal.
 2. “İxrac əməliyyatlarinin genişlənməsinin iqtisadi inkişafda rolu” - Gəncə Dövlət Universiteti. “Müasir Təbiət və İqtisadi Elmlərinin Aktual Problemləri ‘’Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2018. https://bit.ly/39jn3QS
 3. “İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində elmi-texniki tərəqqinin rolu” - Memarlıq və İnşaat Universiteti “Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi aktual problemləri”. https://bit.ly/39jYBPd

 

Azət Bağırova Lətif qızı

 1. “Аудиторские доказательства.” - Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95- ci ildönümünə həsr olunmuş "Gənclər və elmi innovasiyalar " mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı AzTU-2018
 2. “Методология аудита – договорная работа. Методы организации проведения аудиторских проверок» - Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95- ci ildönümünə həsr olunmuş "Gənclər və elmi innovasiyalar " mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı AzTU-2018
 3. “Инновации и инвестиции как фактор деловой активности предприятия.” - Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95- ci ildönümünə həsr olunmuş "Gənclər və elmi innovasiyalar " mövzusunda Respublika elmi-texniki konfransı AzTU-2018
 4. “Экономическая безопасность и ее роль в экономике страны.” - AR Təhsil Nazirliyi .Sumqayıt Dövlət Universiteti .Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubleyinə həsr olunmuş"İqtisadi təhlükəsizlik " mövzusunda konfrans
 5. “Məhsul və xidmət , keyfiyyət göstəriciləri” - AR Təhsil Nazirliyi AzTU RF Metroloji Xidmət Elmi-Tədqiqat inbstitutu "Ölçmə və keyfiyyət : problemlər , perspektivlər"mövzusunda Beynəlxalq elmi - texniki konfransı
 6. “Направления подготовки и эффективного использования научных работников промышленности в современных условиях” - AR Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti "Azərbaycanda yüksək texnologiyaların texniki iqtisadi problemləri " mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları.

 

Quliyev Ramil Hacırza oğlu

 1. “Menecmentin informasiya sistemləri” - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 08.12.2015-ci il tarixli 11.08 saylı əmrinin tələblərinə uyğun olaraq Bakı Biznes Universitetinin rektorunun 21.11.2017-ci il tarixli 270 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. “Bakı Füyuzat nəşriyyatı”, Bakı-2018
 2. “Rusiyada korporativ sosial məsuliyyət modelinin təşəkkül tapması” - Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Kooperasiya elmi-praktiki jurnal Bakı-2018, №3(50)
 3. “Məhsulun keyfiyyətinin idarə olunması sahəsində namizədlərin axtarışının etika və texnologiyası” - Azərbaycan Respiblikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti Rusiya Federasiyası Metroloji Xidmət Elmi-Tədqiqat İnstitututu “Ölçmə və keyfiyyət: problemlər, perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-texniki konfrans, 21-23 noyabr, 2018
 4. “Cəmiyyətin insan kapitalı və sosial siyasət sisteminin korporativ sosial məsuliyyəti” - Bakı Biznes Universiteti, Beynəlxalq konfrans, 2018
 5. “Risklərin idarə edilməsi” - Bakı Avrasiya Universitetinin Metodiki Şurasının № 05, 18.09.2017 tarixli protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir
 6. “İqtisadiyyat” - Azərbaycan Respublikasıının Təhsil Nazirliyinin 21.12.2018-ci il tarixli 817 saylı əmri ilə təsdiq olunmuşdur
 7. “Təşkilatın imicinin formalaşmasında korporativ sosial məsuliyyətdən istifadə (Starbucks qəhvə evləri timsalında” - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, “Azərbaycan respublikasında turizm-rekreasiya zonalarının yaradılması pers¬pektivləri” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 22 dekabr, 2018

 

Məmmədova Pərvanə Vaqif qızı

 1. “Концептуальные подходы к исследованию инвестиционного потенциала промышленных предприятий” - Финансовая Экономика. Всероссийский научно-аналитический журнал ISSN 2075-7786. https://eurasialaw.ru/2019g/8-135-2019g
 2. “Məhsul keyfiyyətinin idarə olunması və nəzarətin təşkili” - “Ölçmə və keyfiyyət:problemlər,perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-texniki konfrans. AzTU
 3. “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın investisiya siyasəti” - Əmək və Sosial problemlər üzrə elmi-tədqiqat və tədris mərkəzi Elmi əsərlər toplusu.

 

Xəyalla Əliyeva Həsən qızı

 1. “Keyfiyyətə çəkilən xərclər” - “Ölçmə və keyfiyyət:problemlər,perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-texniki konfrans. AzTU-2018

 

Baxışova Nərgizxanım Namiq qızı

 1. “Rəqabət qabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsinin metodları” - Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Aqrar Elmi, elmi-praktiki jurnal, Bakı. https://www.agro.gov.az/
 2. “Перспективы развития электротехнической промышленности в Азербайджанской Республике” - MOO «Фонд развития науки и культуры» ,публикация в №3(63) научного Журнал «Глобальный Научный потенциал » за март 2018. Москва, Россия.. http://globaljournals.ru/assets/files/journals/global-scientific-potential/83/g-n-p-2(83)-main.pdf
 3. “Azərbaycanda müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi” - Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı, Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Əsərləri jurnalı, Bakı.

 

Amanova Səyyarə Aman qızı

 1. “Azərbaycanda sənaye məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi” - Azərbaycan Texniki Universiteti Rusiya Federasiyası Metroloji Xidmət Elmi Tədqiqat İnstitutu “Ölçmə və keyfiyyət: problemlər,perspektivlər” mövzusunda Beynəlxalq Elmi texniki konfransın materialları

 

Pərvin Soltanlı Sidqi qızı

 1. “Ölkə modelləri əsasında işsizliyin vəziyyəti və məşğulluğu artırmaqda istifadə edilən strategiyalar” - Azərbaycan Respublikası Bakı Bizes Universiteti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyetinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Maliyyə resurslarının təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətləri” mövzusunda respublika elmi- praktiki konfrans
 2. “Məşğulluq nəzəriyyələri və müasir yanaşmalar” Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi Əmək və Sosial Problemlər Elmi əsərlər toplusu N;2(22)

 

Rüxsarə Seyfullalı İlqar qızı

 1. “İdxalın dövlət tənzimlənməsi sahəsində beynəlxalq təcrübə” - Sumqayıt Dövlət Universiteti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunur. “İqtisadi təhlükəsizlik, mövcud vəziyyət və perspektivlər” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Sumqayıt.. https://sdu.edu.az/userfiles/file/conferences/IIQ_KONFRANS_MATER%C4%B0ALLARI.pdf
 2. “Azərbaycanda idxalın dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” - Azərbaycan Texniki Universiteti, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti. “Azərbaycanın nəqliyyatı: nailiyyətlər, problemlər və perspektivlər” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı. http://aztu.edu.az/azp/resources/down/neq_materiallar.pdf

 

2017

 

Talıbov Axilles Həsən oğlu

 1. “Azərbaycan Respublikasında sosial siyasətin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” - Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” – 2017, No 6(87)

 

Yadigarov Həzrət Adil oğlu

 1. “Ağırsənaye və maşınqayırmada innovativ inkişafın strateji yol xəritəsinin istiqaməti kimi” - Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri mövzusunda 2-ci Beynəlxalq elmi-texniki konfrans. Məqalenin linki: https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGpFqVHcvjqcnzVQcVFQLXPPplX?projector=1

 

Orucova Mehparə Səttar qizi

 1. “Экспертный потенциал экономики Азербайджана и перспективы его разития” - Конкурентоспособность в глобальном м謬ре: экономика, наука, технологии. Науч¬ный журнал., Məqalenin linki: https://bit.ly/2PqyXBl
 2. “Azərbaycan iqtisadiyyatının ixrac potensialının qiymətləndirilməsi üçün kompozit indeks” - AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun “Elmi əsərlər” toplusu. Məqalenin linki: https://bit.ly/3tSCPtR
 3. “Azərbaycan iqtisadiyyatının ixrac potensialı və onun inkişaf perspektivləri” - AMEA. “Strateji iqtisadi islahatlar, qabaq¬layıcı vergi siyasəti” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. https://bit.ly/39icZI2
 4. “Azərbaycanda davamlı inkişafın və makroiqtisadi tarazlığın əlaqəsi” - “Metallurgiya və materialşünaslığın problemləri’mövzusunda 2-ci Beynəlxalq Elmi-texniki konfransın materialları. https://bit.ly/3rrak4S

 

Quliyev Ramil Hacırza oğlu

 1. “Sosial-demokratik modelli ölkələrdə korporativ sosial məsuliyyət” – Bakı Biznes Universiteti (AUDİT jurnalı №1), Bakı-2017
 2. “Sosial (qeyri-maliyyə) hesabatliliq” - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İq-tisadiyyat institutu, Elmi əsərlər toplusu № 4, Bakı 2017
 3. “Korporativ sosial məsuliyyət” - Bakı Biznes Universitetinin 14.04.2017-ci il tarixli 56 saylı əmrinə əsasən təsdiq edilmişdir.
 4. “İqtisadi informatika” - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirli¬yinin 03 iyul 2017-ci il ta-rix¬li 168 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2017
 5. “İnvestisiya layihələrinin idarə olunması” - Bakı Avrasiya Universitetinin Metodiki Şurasının № 05, 18.09.2017 tarixli protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir, Bakı, 2017
 6. “İnnovasiya menecmenti” - Bakı Avrasiya Universitetinin Metodiki Şurasının № 05, 18.09.2017 tarixli protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir, Bakı, 2017
 7. “İqtisadi informatika və iqtisadiyyatda informasiya texnologiyaları” - Azərbaycan Texniki Universitetinin 10-müx saylı 23 yanvar 2017-ci il tarixli əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Memarlıq İnşaat Universitetinin “Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi”, Bakı-2017
 8. “Korporativ sosial məsuliyyət” - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 08.12.2015-ci il tarixli 11.08 saylı əmrinin tələblərinə uyğun olaraq Bakı Biznes Universitetinin rektorunun 03.05.2017-ci il tarixli 71 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. “Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı”, Bakı-2017
 9. “Məsuliyyət və menecmentdə onun rolu.” - Bakı Biznes Universiteti, Beynəlxalq konfrans, 2017
 10. “Korporativ idarəetmə sistemində maraqli tərəflər və korporativ vətəndaşliq.” - Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azər¬baycan Respublikası Auditorlar Palatası. “Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: hesabatlıq və şəffaflıq problem¬ləri” (Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans), Bakı-2017

 

Amanova Səyyarə Aman qızı

 1. “Kadrla təminat marketinqinin idarə edilməsi sisteminin formalaşması xüsusiyyətləri” - Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, “Əmək, məşğulluq və sosial müdafiənin aktual məsələləri” mövzusunda beynəlxalq elmi praktiki konfransının materialları.
 2. “Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafın mövcud vəziyyəti və 2020-ci il hədəfləri” - Azərbaycan Texniki Universiteti Baku Steel company 2nd international Scientific and Technical Conference problems of Metallurgy and materials science

 

Xəyalla Əliyeva Həsən qızı

 1. “Sənaye müəssisələrində kadr potensialının təkmilləşdirilməsi” - Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris-Mərkəzinin Respublika Beynəlxalq elmi-praktiki konfransı, oktyabr 2017.

 

Baxışova Nərgizxanım Namiq qızı

 1. “Müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin inkişafı nəzəriyyəsinin təkamülü” - Əmək və sosial problemlər üzrə elmi-tədqiqat və tədris mərkəzi. Əmək və sosial problemlər, Elmi əsərlər toplusu, Bakı. https://www.sosial.gov.az/
 2. “Rəqabət qabiliyyətinin yüksədilməsi üzrə iqtisadi strategiyanın işlənilməsinin metodoloji aspektləri” - «Kooperasiya» Elmi praktiki jurnal, «АKU», Bakı. https://aku.edu.az