Energetika və avtomatika Mühəndis fizikası və elektronika kafedrası

Kafedra müdiri
 

Mühəndis fizikası və elektronika kafedrasının müdiri 

Fiz.e.d, professor Mehrabova Mətanət Əhməd qızı
Tel: (+99412) 538-94-37

E-poçt:
[email protected]

Mətanət Mehrabova Əhməd qızı 1964-cü il aprelin 28-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1981-ci ildə 159 saylı orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirərək Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinə daxil olub.

1986-ci ildən təyinatla Kosmik Tədqiqatlar EİB-də elmi fəaliyyətə başlayıb və akademik B.M.Əsgərovun və professor T.H.İsmayılovun rəhbərliyi altında "Yarımmaqnit yarımkeçiricilər və onların ölçüyə görə kvantlanmış lövhələrində zonalararası Faradey effekti” mövzusunda dissertasiya mövzusu üzərində işləyib. 1992-ci ildə BDU-nun nəzdində ixtisaslaşmış şurada "Bərk cisim fizikası” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elimləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

1994-ci ildən 2023-cü ilə qədər Radiasiya Problemləri İnstitutunda elmi işçi, böyük elmi işçi, şöbə müdiri, aparıcı elmi işçi və “Bərpa olunan enerji növlərinin çevrilmələri” laboratoriyasının rəhbəri vəzifələrində çalışıb.

2011-ci ildə dosent, 2018-ci ildə “АII-IVBVI halkogenidlərinin elektron quruluşu, defektəmələgəlmə enerjisi və ionlaşdirici şüalarin onlarin fiziki xassələrinə təsiri” adlı doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək “Radiasiya materialşünaslığı” və “Yarımkeçiricilər fizikası” ixtisasları üzrə fizika elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

M.Ə.Mehrabovanın elmi tədqiqat istiqaməti əsasən II - IV qrup halkogenidlərdə və onların üçlü birləşmələrində, o cümlədən yarımmaqnit yarımkeçiricilərdə defektlərin əmələgəlmə mexanizminin nəzəri və eksperimental tədqiqini əhatə edir. Radiasiyanın təsiri ilə tədqiq edilən yarımkeçiricilərin elektron struktrunda əmələ gələn lokal səviyyələr, bu səviyyələrin itməsi proseslərini, defekt əmələgəlmə enerjilərini nəzəri olaraq təməl prinsiplərdən hesablayır. İonlaşdırıcı radiasiyanın yarımmaqnit yarımkeçiricilərin epitaksial təbəqələrinin fiziki xassələrinə təsirini tədqiq edir onların xarici təsirlərə, o cümlədən radiasiyaya davamlılığını və həssaslığını araşdırır. Alınmış yarımkeçririci materiallar və onlar əsasında strukturların cihazqayırmada, əsasən radiasiya detektorları və fotovoltaikada istifadəsi imkanlarını öyrənir. Eyni zamanda Radiasiya Problemləri İnstitutunda “Bərpa olunan enerji növlərinin çevrilmələri” laboratoriyasının aparıcı elmin işçisidir.

 M.Ə.Mehrabova 250-yə yaxın elmi əsərin müəllifidir, o cümlədən 30 məqalə SCOPUS və Web of Science bazalarına aiddir. H-index-6. 25-dən çox xarici ölkədə (Fransa, İtaliya, İsveçrə, Finlandiya, İngiltərə, Türkiyə, Almaniya, İspaniya, Çexiya, Portugaliya, Yunanıstan, ABŞ, Rusiya, Ukrayna, Qazaxstan və s.) və Azərbaycanda keçirilən Beynəlxalq konfranslarda elmi məruzələr edib. 10-dan çox xarici və yerli elmi layihənin rəhbəri/iştirakçısı olub. Bir çox yerli və xarici elmi jurnalların və konfransların redaksiya heyətinin üzvüdür.

Kadr hazırlığı:
- fəlsəfə doktorlarının sayı:           2 nəfər müdafiə edib

                                                     5 nəfər hazırlanır

- elmlər doktorlarının sayı:            2 nəfər hazırlanır

 Pedaqoji fəaliyyəti:  

- Bakı Dövlət Universiteti Bərk cisimlər fizikası və  Maddə quruluşu kafedraları,

- Azərbaycan Texniki Universitetinin Mühəndis fizikası və elektronika kafedrası

 2023-cü ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Mühəndis fizikası və elektronika kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

M.Ə.Mehrabovanın rəhbərliyi altında 20-yə yaxın tələbənin layihəsi beynəlxalq və respublika olimpiadalarının qalibi olub.

2003-cü ildə "Azərbaycanın Gənc Alimləri” Beynəlxalq layihəsinin qalibi olub və "XXI Əsrin Gənc Alimi” Beynəlxalq diplomu ilə təltif olunub.   

2011-ci ildə Beynəlxalq Ekologiya və Həyat Təhlükəsizliyi Elmləri Akademiyasının akademiki (Rusiya) diplomunu alıb.

2011-ci ildə Beynəlxalq Ekoenerji Akademiyasının professoru diplomunu alıb.

2008-ci ildən Texnologiyaların Commersalizasiyası üzrə baş mütəxəssisfir, ABŞ, AB, Ukrayna, Azərbaycanda keçdiyi məktəblərin setifikatları var.

Respublika, beynəlxalq jurnalların redaksiya heyətində üzvlüyü:

1. AzTU, “Machine Science” jurnalının icraçı redaktoru

2. “Nuclear sciences and its applications” adlı 8 beynəlxalq konfransın təşkilat komitəsinin üzvü

3. “Journal of Radiation Researches”  juralının redaktor köməkçisi,

https://jradres.az/storage/768/irp_journal_of_radiation_researches,_1,_1,_2014,_1-4.pdf

4. “Physica B: Physics and Condensed Matter” jurnalının eksperti, Web od Science, IF – 1.9

5. “Photonics-2017”, Prague, Czech Republic konfransının təkilat komitəsini üzvü

6. "Security Management and Society" III Beynəlxalq konfransının beynəlxalq elmi komitəsinin üzvü, Brno", Czech Republic, 2012

7. “Material science” USA, Science Publishing Group”, 2014, jurnalının xüsusi buraxılışının baş redaktoru

8. ABŞ-ın “Science Publishing Group”-a daxil olan 3 jurnalının redaksiya heyətinin üzvü:

1) American Journal of Physics and Applications,

2) American Journal of Nanoscience and Nanotechnology,

3) International Journal of Materials Science and Applications

 1996-cı ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) üzvüdür.

Evlidir, 2 övladı var.