Energetika və avtomatika Mühəndis fizikası və elektronika kafedrası ?>

Kafedra müdiri
   Mühəndis fizikası və elektronika kafedrasının müdiri
   f.e.d, professor Mehrabova Mətanət Əhməd qızı
   Tel: (+99412) 538-94-37
   E-poçt: metanet.mehrabova@aztu.edu.az

 

Mətanət Mehrabova Əhməd qızı 1964-cü il aprelin 28-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 1981-ci ildə 159 saylı orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirərək Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinə daxil olub.

1986-ci ildən təyinatla Kosmik Tədqiqatlar EİB-də elmi fəaliyyətə başlayıb və akademik B.M.Əsgərovun və professor T.H.İsmayılovun rəhbərliyi altında "Yarımmaqnit yarımkeçiricilər və onların ölçüyə görə kvantlanmış lövhələrində zonalararası Faradey effekti” mövzusunda dissertasiya mövzusu üzərində işləyib. 1992-ci ildə BDU-nun nəzdində ixtisaslaşmış şurada "Bərk cisim fizikası” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elimləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

1994-ci ildən 2023-cü ilə qədər Radiasiya Problemləri İnstitutunda elmi işçi, böyük elmi işçi, şöbə müdiri, aparıcı elmi işçi və “Bərpa olunan enerji növlərinin çevrilmələri” laboratoriyasının rəhbəri vəzifələrində çalışıb.

2011-ci ildə dosent, 2018-ci ildə “АII-IVBVI halkogenidlərinin elektron quruluşu, defektəmələgəlmə enerjisi və ionlaşdirici şüalarin onlarin fiziki xassələrinə təsiri” adlı doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək “Radiasiya materialşünaslığı” və “Yarımkeçiricilər fizikası” ixtisasları üzrə fizika elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

M.Ə.Mehrabovanın elmi tədqiqat istiqaməti əsasən II - IV qrup halkogenidlərdə və onların üçlü birləşmələrində, o cümlədən yarımmaqnit yarımkeçiricilərdə defektlərin əmələgəlmə mexanizminin nəzəri və eksperimental tədqiqini əhatə edir. Radiasiyanın təsiri ilə tədqiq edilən yarımkeçiricilərin elektron struktrunda əmələ gələn lokal səviyyələr, bu səviyyələrin itməsi proseslərini, defekt əmələgəlmə enerjilərini nəzəri olaraq təməl prinsiplərdən hesablayır. İonlaşdırıcı radiasiyanın yarımmaqnit yarımkeçiricilərin epitaksial təbəqələrinin fiziki xassələrinə təsirini tədqiq edir onların xarici təsirlərə, o cümlədən radiasiyaya davamlılığını və həssaslığını araşdırır. Alınmış yarımkeçririci materiallar və onlar əsasında strukturların cihazqayırmada, əsasən radiasiya detektorları və fotovoltaikada istifadəsi imkanlarını öyrənir. Eyni zamanda Radiasiya Problemləri İnstitutunda “Bərpa olunan enerji növlərinin çevrilmələri” laboratoriyasının aparıcı elmin işçisidir.

 M.Ə.Mehrabova 250-yə yaxın elmi əsərin müəllifidir. 25-dən çox xarici ölkədə (Fransa, İtaliya, İsveçrə, Finlandiya, İngiltərə, Türkiyə, Almaniya, İspaniya, Çexiya, Portugaliya, Yunanıstan, ABŞ, Rusiya, Ukrayna, Qazaxstan və s.) və Azərbaycanda keçirilən Beynəlxalq konfranslarda elmi məruzələr edib. 10-dan çox elmi layihənin rəhbəri  və ya iştirakçısı olub. Bir çox yerli və xarici elmi jurnalların və konfransların redaksiya heyətinin üzvü olub.

 Pedaqoji fəaliyyətini Bakı Dövlət Universiteti Bərk cisimlər fizikası və  Maddə quruluşu kafedraları,  Azərbaycan Texniki Universitetinin Mühəndis fizikası və elektronika kafedrasında davam edib.

2023-cü ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Mühəndis fizikası və elektronika kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

M.Ə.Mehrabovanın rəhbərliyi altında 20-yə yaxın tələbənin layihəsi beynəlxalq və respublika olimpiadalarının qalibi olub.

2003-cü ildə "Azərbaycanın Gənc Alimləri” Beynəlxalq layihəsinin qalibi olub və "XXI Əsrin Gənc Alimi” Beynəlxalq diplomu ilə təltif olunub.   

2011-ci ildə Beynəlxalq Ekologiya və Həyat Təhlükəsizliyi Elmləri Akademiyasının akademiki (Rusiya) diplomunu alıb.

2011-ci ildə Beynəlxalq Ekoenerji Akademiyasının professoru diplomunu alıb.

1996-cı ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) üzvüdür.

Evlidir, 2 övladı var.