Energetika və avtomatika Mühəndis fizikası və elektronika kafedrası

Məqalələr
 

Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri:

 1. M.А.Mehrabova, N.T.Panahov, N H.Hasanov. Ab initio calculations of electronic band structure of ideal and defective CdMnS. Journal  Materials Physics and Mechanics, v.48, 3, p.419-427.
 1. M.A.Mehrabova, A.A.Abdullayeva, N.H.Hasanov, N.I. Huseynov. Effect of gamma irradiation on electrical and photoelectrical properties of CdFeTe thin films. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Özel Sayısı 2022,. 20, 1, 115-119.
 1. M.A.Mehrabova,  S.N.Mammadli, N.H. Hasanov, A.M. Nazarov. Optical properties of γ – irradiated Cd1-xFexS  thin films. Molecular sciences and applications,  WSEAS, 2022, v.2, p.72-75. 
 1. M A Mehrabova, N H Hasanov V G Guluzade R.S.Sadigov. Electrical properties of CdFeSe, CdMnTe epitaxial films. WSEAS Transactions on Electronics, 2022, v. 13, 4, p.23-26.
 1. Mehrabova M.A.,  Kazimova A.I., Nazarov A.M,, Hasanov N.H., Sadigov R.M. Growth properties of Cd1-xMnxSe thin films. XXIX Российской конференции по электронной микроскопии, RCEM-2022, 29-31 august 2022, c.260-261.
 1. M.A.Mehrabova, A.A.Abdullayeva, N.H.Hasanov, N.I. Huseynov. Effect of gamma irradiation on electrical and photoelectrical properties of CdFeTe thin films. International Social and Technical Sciences Symposium USTEK’22, Selçuk Üniversitesi, Konya-Türkiye 12-13 september 2022, p.45-47.
 1. M.Ə.Mehrabova, A.İ.Kazımova, A.M.Nəzərov, N.H.Həsənov. Cd1-xMnxSe nazik təbəqələrinin kristal quruluşu və səth morfologiyasi. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri beynəlxalq elmi konfrans, Gəncə, 6-7 may 2022, s.32-34, GDU.
 1. Mehrabova, M.A.,  Nurıyev, H.R., Mammadli S.N., Hasanov N.H., Nazarov A.M. The crystal structure and surface morphology of Cd1-xFexS solid solutions. XXVI Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, ОРИОН, г. Москва 25-27 мая 2022, 436-438.
 1. R.М. Sadigov, H.R. Nuriyev, A.M. Nazarov, M.A. Mehrabova. Growth and characterization of epitaxial films based on semimagnetic Pb1–xEuxTe solid solutions on various substrates. 4th International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering (ICINSE 2022), october, 26-30, 2022, p.24 , Baku, Azerbaijan.
 1. Mammadli S.N., Mehrabova M.A.,  Hasanov N.H. First-principle calculations of electron band structure of Cd1-xFexS. 2nd International Workshop on Reliability Engineering and Computational Intelligence (RECI), 14-15 november 2022, Delft, Norwey, p.40.
 1. Mammadli S.N. , Mehrabova M.A.,  Hasanov N.H. Ab-initio calculations of electron band structure of Cd1-xFexS. Central European Researchers Journal CERES, University of Zilina, Slovakia, Volume 8, Issue 1, 2022.
 1. Sona Mammadli,  Matanat Mehrabova, Niyazi Hasanov. Crystal Structure and Surface Morphology of Cd1-xFexS Solid Solutions. 3rd International Scientific-Practical Conference on «Modern Information, Measurement and Control Systems: Problems, Applications and Perspectives 2022 (MİMCS 2022), Turkey, Antalya, Dergi park. International journal of 3d printing technologies and digital industry, Dergi Park, 2023, v.7, i.2.

 13.  A.O. Mekhrabov, M.A.Mehrabova Use of renewable solar-wind hybrid energy sources to meet local  electricity demand: current status and prospects. 3-rd Eurasian Energy and Sustainability Conference,  Azerbaijan Technical University (Baku, Azerbaijan), november 24-26, 2022.

 1. M.A.Meхрабова, Н.И.Гусейнов A.A.Aбдуллаева, Р.M.Садыгов. Рекомбинационные процессы в тонкопленочных гетереструктурах CdTe/CdFeTe. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Dördüncü sənaye inqilabi və innovativ texnologiyalar” Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransı, 3-4 may, 2023-cü il, Gəncə, (çapdadır).
 1. A.N.Həsənli, M.Ə.Mehrabova. Şəki-Zaqatala zonasinda istirahət və turizm komplekslərinin ağilli turizm  prinsipləri əsasinda formalaşdirilmasi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Dördüncü sənaye inqilabi və innovativ texnologiyalar” Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransı, 3-4 may, 2023-cü il, Gəncə.
 1. M.A.Meхрабова, Н.И.Гусейнов A.A.Aбдуллаева, A.M.Назаров. Механизмы токопереноса в гетереструктурах на основе  тонких пленок CdTe:CdFeTe. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Radiasiya texnologiyaları və onun tətbiqləri” adlı Respublika Elmi-Texniki konfrans, RPİ , 2023, 5 may.
 1. R.R.Məmmədov, A.N.Həsənli, M.A.Mehrabova. Bərpa olunan enerji və yaşil texnologiyalarinin müasir memarlida rolu. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan memаrliğinda Heydər Əliyev fenomeni” Elmi-Praktiki Konfrans,  05 may 2023, AzMIU.
 1. Mehrabova M.A., Huseynov N.I., Abdullayeva A.A., Sadigov R.M. Electrical properties of thin-film CdTe:CdFeTe heterojunctions. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş "Nəzəri və tətbiqi fizikanrn inkişafi" mövzusunda Beynəlxalq Konfrans, Fizika Institutu, 8-9-June 2023 AJP Fizka C" jurnalı 2023.

19.  M.A. Mehrabova. R.М. Sadigov, H.R. Nuriyev, A.M. Nazarov. Growth and characterization of epitaxial films based on semimagnetic Pb1–xEuxTe solid solutions on various substrates. Journal of Modern physics, 2023.

20.  Сафарова С.И., Мамедова С.И., Касумова Э. К.  Некоторые оптические функции соединения Tlinse2

The XXXVII International Scientific Symposium "Haydar Aliyev and Development Strategy of Azerbaijan: New Trends in Modernization"
The 29th of April 2023 ISBN: 978-605-72212-9-2 Eskishehir / Türkiye – Sheki / Azerbaijan. Participating Countries: Sweden, Austria, Türkiye, Azerbaijan, Ukraine, Russia, Kazakhstan.

21. S.H.Sadıqova. (Ni3Sn2)1-xBix bərk məhlul ərintilərinin alınması və termoelektrik xassələri. AzTU, “Elmi əsərlər” jurnalı. 2023 (çapdadır). 

22. Əbilov Ç.İ., Sadıqova S.H., Həsənova M.Ş., Qasımova E.K., Hüseynova N.T. (Ni3Sn2)0,99Bi0,01 bərk məhlul polikristalının  termoelektrik xassələri. 5-6 may 2023-cü il tarixlərində Gəncə Dövlət Universitetində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 İlliyinə həsr olunmuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans. (çapdadır)

23. Е.М.Годжаев, Ш.А.Зейналов, Ф.Ш.Керимов, С.И.Мамедова, С.Г.Садыгова Исследование влияние фенолоформальдегидной смолы на электрическую прочность полиэтилена низкой плотности. АзТУ, Ученые записки, 2023 (в печати).

24. Rəhimov R.M., Hüseynov F.H.  “ELEKTRİK DƏMİR YOLLARININ GÜC        ELEKTRONİKASI VƏ ÇEVİRİCİLƏR TEXNİKASI” fənnindən laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik  göstərişlər Bakı, MАА, Poliqrafiya Mərkəzi, 2023, 88 səh. 

25. Rəhimov R. M.,Orucov A. C. BİOMETRİK AUTENTİFİKASİYA SİSTEMİNİN PERSPEKTİV XÜSUSİYYƏTLƏRİ. Peşə təhsili jurnalı 2023,№2, səh.37-40.

26. Rəhimov R.M. İsgəndərov Ə.İ. Eşitmə funksiyasının zəifləmə səbəblərinin və onun diaqnostikası üsullarının təhlili ―Fevral məruzələri 2023: Aviakosmik məsələlərin həllində gənclərin yaradıcı potensialı‖ VIII Beynəlxalq elmi-praktiki gənclər konfransının MATERİALLARI Bakı, Milli Aviasiya Akademiyası, 1-3 fevral 2023-cü il,səh.95-97.

27.  Rahim Rahimov, Durdana Rustamova , Elnare Firdus, EFFECTIVE CHANGES IN POLYMER NANOCOMPOSITE MATERIALS WHEN THEY ARE MODIFIED WITH γ-RAYS. Journal of Pharmaceutical Negative Results¦Volume14¦Special Issue2,2023,p.531-535 (Scopus).

28.  Rahimov R.M. , Rustamova D.F., Gafarov G.A., Huseynov F.H.  DETERMINATION OF THE BIOIMPEDANCE OF THE HUMAN BODY BASED ON THE MULTIFREQUENCY MEASUREMENT METHOD p.352-361 European Chemical Bulletin,15.03.2023 (skopus).

29. Elnare Firdus, Rahim Rahimov, Hajar Aliyeva Speed, quality, ecological cleanliness -or "violation of privacy","Economic crisis" and "illegal arms printing. Journal of Survey in Fisheries Sciences,p.849-855 (scopus), 2023.

30. Rahimov R. M., Qafarov Q. AN INTEGRATED MULTI-FREQUENCY METHOD FOR ESTIMATING BODY COMPOSITION. ARZU. VІ Международная научно-практическая конференция «НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ» /сост.: Б.Куспанова и.т.д – г.Алматы, Казахстан, 2023,c.312-315.

31. Gojayev E.M., Gulmammadov K.J., Safarova S.I., Aliyeva Sh.V. MECHANICAL STRENGTH OF LOW DENSITY POLYETHYLENE COMPOSITES MODIFIED MONTMORILLONITE NA+ MMT. 4th ınternatıanol conference on ınnovatıons ın natural scıence and engıneerıng  (ıcınse 2022) 26-29 october  2022, Baku, AZERBAIJAN, s.40.

32. Səfərova S.İ., Ü.T.Cəlilova. “Bıokompozitlərin dıelektrik nüfuzluqlarının eksreimental qiymətlərinə əsasən optik  funksiyalarının hesablanması” Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-ci ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatcıların “Gənclər və  elmi innovasiyalar” mövzusunda respublika, Bakı-2022.

33. Рагимов Р.М., Джавадова С.М., Баширова Р.Р. Влияние ионизирующих лучей на бтологтческие объекты For attending the International Scientific-Practical Journal «NATIONAL SCIENCE» 25 may 2023 Almaty Kazaxhstan. 454.