Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları kafedrası

E-kitabxana
 1. AVTOMOBİL MÜHƏRRİKLƏRİNİN DİNAMİKASI-muhazirə
 2. Avtomobil nəqliyyatı müəssisələrinin layihələndirilməsi-muhazirə
 3. AVTOMOBİL NӘZӘRİYYӘSİ-muhazirə
 4. AVTOMOBİLLƏRİN NƏZƏRİYYƏSİ VƏ HESABININ ƏSASLARI-muhazirə
 5. AVTOMOBİLLƏRİN NƏZƏRİYYƏSİ, KONSTRUKSİYA EDİLMƏSİ VƏ HESABI – 2-muhazirə
 6. AVTOMOBİLLƏRİN TEXNİKİ İSTİSMARI-muhazirə
 7. AVTOMOB-İN NƏZƏRİY-Sİ, KONSTRUKS ED-Sİ VƏ HESABI-muhazirə
 8. AVTOSERVİSİN TEXNOLOJİ AVADANLIĞI-muhazirə
 9. Avtoservis müəssisəsinin texnoloji hesababatı
 10. AVTOSERVİSDƏ XİDMƏTİN TEXNOLOGİYASI VƏ TƏŞKİLİ
 11. AVTOSERVISIN ISTISMAR MATERIALLARI-muhazirə
 12. D Y M-nin TEXNİKİ İSTİSMARI və DİAQNOSTİKASI-muhazirə
 13. DAXİLİ YANMA MÜHƏRRİKLƏRİNİN DİNAMİKASI VƏ KONSTRUKSİYA EDİLMƏSİNİN ƏSASLARI-muhazirə
 14. DAXİLİ YANMA MÜHƏRRIKLƏRININ QURULUSU-muhazirə
 15. DƏMİRYOL STANSİYALARI VƏ QOVŞAQLARI-muhazirə
 16. DYM-nin isçi proseslərinin nəzəriyyəsi və qidalanma sistemləri – I-muhazirə
 17. DYM-nin qidalanma sistemləri – II-muhazirə
 18. ISTILIK MÜHƏR-NIN EKOLOJI TƏHLÜKƏSIZLIYI-muhazirə
 19. Lokomotivlərin istismarınin təşkili-muhazirə
 20. NƏQLİYYAT MÜHƏRRİKLƏRİ-muhazirə
 21. Nəqliyyat vasit-nin təhlükəsizliyi və ekspertizası-muhazirə
 22. NƏQLİYYATIN GÜC QURĞULARI-muhazirə
 23. Nəqliyyatın iqtisadi coğrafiyası-muhazirə
 24. NӘQLİYYAT VASİTӘLӘRİNİN KONSTRUKSİYASI-muhazirə
 25. YOL HƏRƏKƏTİ QAYDALARI VƏ HƏRƏKƏTİN TƏHLUKƏSİZLİYİ-muhazirə
 26. Железные дороги-muhazirə