Nəqliyyat və logistika Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları kafedrası

Məqalələr
Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri:

 

1. Qocayev Q.M. Dizel yanacaq püskürmə sistemində yeni dozalandırma üsulu”. “H.Əliyevin 90 illiyi münasibəti ilə “2020  Neft-Qaz inkişaf perspektivləri” elmi-praktiki konfransı. Bakı, ADNA, 2013, 2 s.

2. Sultanov H.R., Cəfərli M.K. “Elektron idarəetməli dizel forsunkaları və onların tətbiqi perspektivləri”. AzTU-nun 56-cı tələbə elmi-texniki konfransının materi-alları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2013, s.389-391.

3. Əliyev E.T., Cəfərli M.K. “Dizel mühərriklərinin təzyiq akkumulyatorlu müasir elektron idarəetməli yanacaq püskürmə sistemləri və onların inkişaf perspek-tivləri”. AzTU-nun 56-cı tələbə elmi-texniki konfransının materi-alları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2013, s.319-393.

3. Hüseynov İ., Qocayev Q.M. “Dizel mühərriklərində tənzimləyici və yük xarak-teristikalarının müqayisəli təhlili”. AzTU-nun 56-cı tələbə elmi-texniki konfransının materi-alları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2013, s.393-394.

4. Mövlayev V.Ə., Allahverdiyev R.M. “Alternativ yanacaq və enerji mənbəli ekoloji təmiz avtomobil mühərrikləri”. AzTU-nun 56-cı tələbə elmi-texniki konfransının materi-alları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2013, s.407-410.

5. Məlikov M.E., Babayev A.M. “Sınaq zamanı avtomobilin yanacaq qənaətliliyi və ona təsir göstərən amillərin tədqiqi”. AzTU-nun 56-cı tələbə elmi-texniki konfransının materi-alları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2013, s.410-411.

6. Əkbərov E.G., Babayev A.M. “Avtomobilin dinamiki yüklənməsində bəzi amillərin təsirinin tədqiqi”. AzTU-nun 56-cı tələbə elmi-texniki konfransının materi-alları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2013, s.411-412.

7. Əmiraslanov S.Ü. Babayev A.M. “Avtomobildə banın tərtibinə dair qanuna-uyöunluqlar”. AzTU-nun 56-cı tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2013, s.412-413.

8. Allahverdiyev R.M., Qocayev Q.M., Cəfərli M.K. “Daxili yanma mühərriklərinin sınağı” fənninin laboratoriya praktikumu. 105 s. (çapdadır).

9. Babayev H.M., Ismayilova Y.N., İsmayılov A.Ş. Qaz kondensatı hesabına gəmi dizellərində istifadə olunan yanacaqların resursunun artırılması perspektivləri. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Elmi Əsərləri № 1, 2013-cü il, səh. 106-108.

10. Cəfərli M.K. Elektron idarəetməli dizel yanacaq püskürmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri//H.Əliyev ad. Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin “Elmi Əsərlər Məcmuəsi”, 2013 (çapdadır).

11. Керимов З.Х. Математическая модель гидродинамических процессов в двухфазной топливовоздушной среде в системах впрыска топлива дизелей. Материалы Международной научно-технической конференции «Экологические проблемы транспорта» 24-26 мая, Баку,  2011. c. 181-187.

12. Керимов З.Х., Мамедзаде Х.Ш. Некоторые результаты экспериментального исследования влияния характеристик впрыска на показатели двигателя с расслоенным зарядом и впрыском бензина в цилиндр. Журн. “Механика-Маши¬ностроение”. Министерство Образования Азербайджанской Республики. Баку, 2011, №1. с. 53-58.

13. Керимов З.Х. Математическая модель межфазного тепломассообмена в двухфазной газожидкостной среде в дизельных системах впрыска топлива. «Вестник Московского автомобильно-дорожного Государственного Технического Университета (МАДИ).  Москва, 2011, Сентябрь,  Выпуск 3(26). с. 35-42.

14. Керимов З.Х. Трехмерная математическая модель теплообменных процессов в цилиндре поршневого двигателя на тактах впуска и сжатия. (Принята к печати в «Вестнике Уфимского Государственного Авиационно-Технического Университета»).

15. Керимов З.Х., Фарзалиев М.Н., Джафарли М.К. Математическая  модель  системы  динамического  наддува двигателя  внутреннего  сгорания  и  некоторые результаты  ее  применения (Принята к печати В «Научных трудах» – «Фундаментальные науки» АзТУ).

16. A.Ş.İsmayılov, Ə.M.Talıbov. Qaz kondensatı əsasında hazırlanmış yanacaqların dizel mühərrikinin ekolji və texniki-iqtisadi göstəricilərinə təsirinin tədqiqi. “Nəqliyyatın ekoloji problemləri” Beynəlxalq elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 24-26 may 2011, səh. 130-136. 

17. M.K.Cəfərli, Z.X.Kərimov. 4 silindrli dizel mühərrikinin sorma sistemi və silindrlərindəki termoqazodinamik proseslər kompleksinin riyazi modelləşdiril-məsinin bəzi nəticələri. AzTU-nun 55-ci tələbə elmi-texniki konfransının materi-alları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2012, s.182-184.

18. V.A.Allahyarov, R.M.Allahverdiyev. Küləyin və yolun avtomobilə təsiri. AzTU-nun 55-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2012, s.206-207.

19. S.E. Ömərov, M.N.Fərzəliyev. DYM-də istifadə edilən müasir vurucular və onların səmərəliliyi. AzTU-nun 55-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Baki, AzTU nəşriyyatı, 2012, s.202-205.

20. V.Ə.Mövlayev, M.N.Fərzəliyev. Atkinson və Miller sikllərinin dym-də tətbiqinin səmərəliliyi. AzTU-nun 55-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2011, s.198-202.

21. E.E.Hüseynli, M.N.Fərzəliyev. DYM-nin orta effektiv təzyiqə görə müasir forsirə edilmə üsulları. AzTU-nun 55-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2012, s.193-197.

22. E.M.Fərzəli., M.N.Fərzəliyev. “MultiAir” doldurma sisteminin dym-də tətbiqinin səmərəliliyi. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2012, s.189-192.

23. C.A.Zeynəddinov, A.M.Babayev. Avtomobil formalarının kompozisiyasında əsas qanunauyğunluqlar. AzTU-nun 55-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2012, s.181-182.

24. O.M. Piriyev, A.M.Babayev. Avtomobil nəqliyyatının informasiya təminatı. AzTU-nun 55-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2012, s.180-181.

25. C.Ə.Vəliyev, A.M.Babayev. Avtomobil nəqliyyatında polimer materialların istifadəsi xüsusiyyətləri. Avtomobil nəqliyyatının informasiya təminatı. AzTU-nun 55-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2012, s.178-179.

26. O.M.Piriyev, Q.M.Qocayev. DYM-də mexaniki itkilərin təyini üsullarının müqayisəli təhlili. Avtomobil nəqliyyatının informasiya təminatı. AzTU-nun 55-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU nəşriyyatı, 2012, s.178-179.

27. F.M.Əli-zadə, R.M.Allahverdiyev. Avtomobillərin əsas texniki istismar göstəricilərini nəzərə almaqla xaric qazların zəhərliliyinin təyin olunma metodları. “Nəqliyyatın ekoloji problemləri” Beynəlxalq elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2011, s.130-137.

28. A.M.Бабаев. Тенденции использования экологически новых материалов в автомобилестроении.  Материалы Международной научно-технической конференции «Экологические проблемы транспорта» 24-26 мая, Баку,  2011. c. 150-156.

29. Керимов З.Х. Математическая модель гидродинамических процессов в двухфазной топливовоздушной среде в системах впрыска топлива дизелей. Материалы Международной научно-технической конференции «Экологические проблемы транспорта» 24-26 мая, Баку,  2011. c. 181-187.

30. Керимов З.Х., Мамедзаде Х.Ш. Некоторые результаты экспериментального исследования влияния характеристик впрыска на показатели двигателя с расслоенным зарядом и впрыском бензина в цилиндр. Журн. “Механика-Маши¬ностроение”. Министерство Образования Азербайджанской Республики. Баку, 2011, №1. с. 53-58.

31. Керимов З.Х. Математическая модель межфазного тепломассообмена в двухфазной газожидкостной среде в дизельных системах впрыска топлива. «Вестник Московского автомобильно-дорожного Государственного Технического Университета (МАДИ).  Москва, 2011, Сентябрь,  Выпуск 3(26). с. 35-42.

32. A.Ş.İsmayılov, Ə.M.Talıbov. Qaz kondensatı əsasında hazırlanmış yanacaqların dizel mühərrikinin ekolji və texniki-iqtisadi göstəricilərinə təsirinin tədqiqi. “Nəqliyyatın ekoloji problemləri” Beynəlxalq elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 24-26 may 2011, səh. 130-136. 

33. M.K.Cəfərli, Z.X.Kərimov. 4 silindrli dizel mühərrikində termoqazodinamik proseslər kompleksinin riyazi modelləşdirilməsi. AzTU-nun 54-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Baki, AzTU nəşriyyatı, 2011, s.245-246.

34. S.S.Arıxov, R.M.Allahverdiyev. Nəqliyyat mühərriklərinin alternativ mühərrikləri. AzTU-nun 54-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Baki, AzTU nəşriyyatı, 2011, s.248-249.

35. S.A.Dənziyev, F.M.Əli-zadə. Avtonəqliyyat vasitələrinin xaric qazlarının zəhər-liliyinin riyazi və qrafiki metodla təyini. AzTU-nun 54-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Baki, AzTU nəşriyyatı, 2011, s.241-243.

36. R.S.Cəfərov, F.M.Əli-zadə. Təbəqəli qarışdırmalı mühərriklərdə silindrdaxili yanacaq qarışdırmasının fiziki modelləşdirilməsi. AzTU-nun 54-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Baki, AzTU nəşriyyatı, 2011, s.163-165.

37. H.Ə.Tahirov, A.M.Babayev. Avtomobil formalarında dizayn qanunauyğunluq-larının bəzi xüsusiyyətləri. AzTU-nun 54-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Baki, AzTU nəşriyyatı, 2011, s.240-241.

38. K.Ə.Süleymanov, A.M.Babayev. Avtomobilin tərtibatında yaradıcılıq amillərinin əhəmiyyəti. AzTU-nun 54-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Baki, AzTU nəşriyyatı, 2011, s.243-244.

39. R.A.İbadov, A.M.Babayev. Bədii konstruksiyalaşdırmanın utilitar və estetik əla-qəsinin öyrənilməsi. AzTU-nun 54-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Baki, AzTU nəşriyyatı, 2011, s.246-247.

40. R.E.Aslanzadə, A.M.Babayev. Transmissiyanın riyazi modelləşdirilməsində xətaların nəzərə alınması. AzTU-nun 54-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Baki, AzTU nəşriyyatı, 2011, s.250-251.

41. F.M.Əli-zadə, R.M.Allahverdiyev. Avtomobillərin əsas texniki istismar göstəricilərini nəzərə almaqla xaric qazların zəhərliliyinin təyin olunma metodları. “Nəqliyyatın ekoloji problemləri” Beynəlxalq elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2011, s.130-137.

42. A.M.Бабаев. Тенденции использования экологически новых материалов в автомобилестроении.  Материалы Международной научно-технической конференции «Экологические проблемы транспорта» 24-26 мая, Баку,  2011. c. 150-156.

43. Керимов З.Х., Годжаев К.М. Ускоренный метод математического мо-делирования процесса впрыска топлива в дизельных двигателях. Журн. “Механика-Маши¬ностроение”. Министерство Образования Азербайджанской Республики. Баку, 2009, №2. с. 81-84

44. Керимов З.Х. К вопросу определения пути перемешивания турбулентности при математическом моделировании потока газа в цилиндре ДВС. Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей: Материалы XII Международной научно-практической конференции.  Владимир, Россия, 2010. 5 с.

45. Керимов З.Х. Применение метода распада разрыва к численному решению уравнений трехмерного турбулентного потока газа в цилиндре ДВС. Принята к печати в Журн. “Механика-Маши¬ностроение”. Министерство Образования Азербайджанской Республики. 7 с.

46. İsmayılov A.Ş., Göyüşov R.Q. Dəniz suyunun temperaturunun dəyişməsinin gəmi dizel mühərrikinin energetik və iqtisadi göstəricilərinin təsirinin tədqiqi. ADDA-nın “Elmi əsərləri”, №1, Bakı, 2010, s.49-52.

47. İsmayılov A.Ş., Sambur H.O., Rəcəbov F.R. Riyazi eksperimentlərin köməyi ilə sıxma dərəcəsinin gəmi dizellərinin göstəricilərinə təsirinin tədqiqi. ADDA-nın “Elmi əsərləri”, №2, Bakı, 2010, s.32-36. 

48. İsmayılov A.Ş., Babayev H.M., Göyüşov R.Q. Forsunkanın başlanğıc püskürmə təzyiqinin köməkçi gəmi dizelinin (2Ч 10,5/13) göstəricilərinə təsirinin tədqiqi. ADDA-nın “Elmi əsərləri”, №2, Bakı, 2010, s.36-41.

49. Cəfərli M.K., Kərimov Z.X. Qığılcımla alışdırmalı mühərriklərin mikropro-sessorlu idarə etmə sistemləri.  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s.284-285.

50. Əhmədzadə A.A., Əfəndiyev V.S. Transmissiyada oxlararası differensialın konstruktiv xüsusiyyətləri və burada yaranan dövrani zərərli momentin və gücün tədqiqi.  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s.269-270.

51. Məmmədova S.S., Hüseynov A.S. Yanacaq qənaətliliyinin xarakteristikaları məsələlərinə dair. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s.266-287.

52. Yusifov T.Z., Allahverdiyev R.M. Riyazi modellərin tərtibinin başlanğıc mərhələləri. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s.259-260.

53. Hədiyəyev V.N., Həsənov F.M. İstismar şəraitində avtomobilin yanacaq qənaətliliyinə təsir göstərən faktorlar. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s.268-269.

54. İbrahimov F.T., İsmayılov A.Ş. Yanacaq sərfinin azaldılma xüsusiyyətlərinin tədqiqi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s..264-265.

55. Abdullayev A.E., Fərzəliyev M.N. Dizel mühərriklərində turbokompaund sisteminin tətbiqi haqqında. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s.167-169.

56. Hüseynova G.R., Fərzəliyev M.N. Çoxcərgəli daxili yanma mühərrikləri və onların inkişaf perspektivləri. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010,s.170-172.

57. Dənziyev S.A., Əli-zadə F.M. Nəqliyyatda və məişətdə işlədilən kiçik litrajlı mühərriklərin yanacaq qənaətliliyi və ekoloji göstəricilərinin yaxşılaçdırılması üsulları. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s.263.

58. Tahirov H.Ə., Həmidov M.M. Erqonomikada fizioloji və estetik tələblərin layihələndirilməsinin xüsusiyyətləri. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s.270-272.

59. Süleymanov K.Ə., Babayev A.M. Dizayn qanunauyğunluqlarında təbii forma-ların texnikiyə transformasiyası. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s.272-273.

60. Məmmədova M.A., Babayev A.M. Avtomobil nəqliyyatı və ekologiya. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s.260-262.

61. Cəfərov R.S., Fərzəliyev M.N. Daxili yanma mühərriklərində “NOS” siste-minin tətbiqi perspektivləri haqqında. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 87 illiyinə həsr olunmuş AzTU-nun 53-cü tələbə elmi-texniki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, s.281-284.

62. İsmayılov A.Ş., Babayev H.M. «Yanacağın sıxlığının köməkçi gəmi dizeli-nin əsas göstəricilərinə təsirinin nəzəri tədqiqi». AzTU-nun professor-müəllim heyətinin və aspirantların 55-ci yubiley elmi-texniki və tədris-metodiki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, 5 s.

63. Аллаxвердиев Р.М. «Влияние интенсификации топливоподачи дизеля на изменение параметров впрыска топлива». Материалы 55-ой юбилейной научно-технической и учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов АзТУ. Баку, АзТУ, 2010, 5 с.

64. Fərzəliyev M.N., Məcidov R.Ə. «Elektrik qığılcımı parametrlərinin məcburi alışdırmalı mühərrikin işçi prosesinə təsirinin tədqiqi». AzTU-nun professor-müəllim heyətinin və aspirantların 55-ci yubiley elmi-texniki və tədris-metodiki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, 5 s.

65. Бабаев А.М. «Аэродинамический анализ отдельных элементов кузова автомобиля ». Материалы 55-ой юбилейной научно-технической и учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов АзТУ. Баку, АзТУ, 2010, 5 с.

66. Əli-zadə F.M. «Kiçik litrajlı mühərriklərin yanacaq qənaətliliyi və enerji göstəricilərinin yaxşılaşdırılması». AzTU-nun professor-müəllim heyətinin və aspirantların 55-ci yubiley elmi-texniki və tədris-metodiki konfransının materialları. Bakı, AzTU, 2010, 5 s.

67. Qocayev Q.M. 4 taktli dizel d.y.m-nin istilik hesabının yeni üsulu. Aspirant və gənc tədqiqatçıların XIV Respublika konfransının materialları. Bakı, 2010, 1 səh.

68. Z.X.Kərimov, Q.M.Qocayev. Dizel yanacaq püskürmə sistemlərin¬də tsikllik verilişin dozalandırma üsullarının müqayisəli təhlili. «AzTU-nun professor-müəllim heyətinin və aspirantların 54-cü elmi-texniki və tədris-metodik konfransının mərüzə materialları». I hissə, Bakı, 2009, s. 213-216.

69. З.Х.Керимов, К.М.Годжаев. Численное исследование процесса колебания двухфазной газожидкостной и однофазной жидкой сред в трубопроводе. Известия Высших Технических Учебных Заведений Азербайджана. Баку, 2009,  №1(59), с. 19-22.

70. З.Х.Керимов Особенности трехмерных уравнений турбулентного потока газов в цилиндре ДВС при решении их на деформируемой разностной сетке. Журн.“Механика-Маши¬ностроение”. Министерство Образования Азербай-джанской Республики. Баку, 2009, №1, с. 37-40.

71. M.N.Fərzəliyev, F.M.Həsənov. Yanacaq elementli energetik qurğusu olan avtomobillər və onların inkişaf perspektivləri. “AzTU-nun professor-müəllim heyətinin və aspirantlarının 54-cü elmi-texniki konfransının məruzə materialları”. I hissə. Bakı, AzTU, 2009, s.206-208.

72.  F.M.Həsənov, M.N.Fərzəliyev. DYM-nin texniki vəziyyətinin işlənmiş qazların zəhərliliyinə təsiri. “AzTU-nun professor-müəllim heyətinin və aspirantlarının 54-cü elmi-texniki konfransının məruzə materialları”. I hissə. Bakı, AzTU, 2009, s.208-211. 

73. А.М.Бабаев. Влияние воздушных потоков на аэродинамическую характеристику автомобиля. В кн. «Материалы 54-ой научно-технической и учебно-методической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов АзТУ». I часть. Баку, АзТУ, 2009, с.211-213.

74. Р.М.Аллахвердиев, А.М.Бабаев, Э.А.Гусейнов. Влияние двигателя на режим нагружения трансмисси автомобиля «Волга». В кн. «Материалы 54-ой научно-технической и учебно-методической конференции профессорско-преподава-тельского состава и аспирантов АзТУ». I часть. Баку, АзТУ, 2009, с.204-206.

75. Ə.M.Talıbov, A.Ş.İsmayılov. Qaz kondensatı əsasında hazırlanmış yanacaqlardan istifadə etməklə avtomobilin yol-istismar sınaqlarının nəticələrinin tədqiqi. “AzTU-nun professor-müəllim heyətinin və aspirantlarının 54-cü elmi-texniki konfransının məruzə materialları”. I hissə. Bakı, AzTU, 2009, s.216-220.

76. Ə.M.Talıbov, A.Ş.İsmayılov. Qaz kondensatı əsasında hazırlanmış yanacaqların motor sınaqlarının  nəticələrinin tədqiqi. “AzTU-nun professor-müəllim heyətinin və aspirantlarının 54-cü elmi-texniki konfransının məruzə materialları”. I hissə. Bakı, AzTU, 2009, s.221-223.

77. A.Ş.İsmayılov, Ə.M.Talıbov. Dizel mühərriki qaz kondensatı əsasında hazırlanmış yanacaqlarla işlədikdə onun işçi prosesinin riyazi tədqiqi. AzTU-nun professor-müəllim heyətinin və aspirantların 54-cü elmi-texniki və tədris-metodik konfransının mərüzə materialları. I hissə, Bakı, 2009, s. 224-227.

78. M.M.Həmidov, Q.M.Qocayev. Avtomobil və traktorların qovşaqlarında hissələrin və işçi səthlərin yeyilməsinin səbəbləri. «Azərbaycan Aqrar Elmi» elmi-nəzəri jurnalı. Bakı, 2009, №1-2, s.91-93.

79. А.М.Бабаев. Тенденции сближения дизайнерского и аэродинамического исследований при проектировании перспективных автомобилей. В кн. «Материалы Республиканской конференции «Проблемы транспорта, новые технологии». Баку, АзТУ, 2009, с.136-139.

80. M.K.Cəfərli, Z.X.Kərimov. “Common Rail” tipli yanacaq püskürmə sistemləri və dizellərdə onların tətbiqi perspektivləri. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.202-203.

81. M.E.İbrahimov, A.Ş.İsmayılov. Daxili yanma mühərriklərinin gücünün artırılması yolları. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.187-189.

82. S.X.Sailov, F.M.Əli-zadə. Avtomobil nəqliyyatında ekoloji problemlər və onların aradan qaldırılması yolları.  “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabında. Bakı, AzTU, 2009, s.189-191

83. F.T.İbrahimov, M.N.Fərzəliyev. Avtomobil mühərriklərində ikikütləli nazimçarxların tətbiqi haqqında. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.194-196.

84. V.N.Hədiyəyev, M.N.Fərzəliyev. Avtomobil mühərriklərində qazpaylama fazasının tənzimlənməsinin mütərəqqi üsulları. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.196-198.

85. Е.Р.Байрамов, А.М.Бабаев. Техническое совершенствование в автомобиле-строении. В кн. «Материалы 52-й студенческой научно-технической конференции АзТУ, посвященной 86-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Г.Алиева. Баку, АзТУ, 2009, с.198-199.

 86. S.S.Məmmədova, A.M.Babayev. Şərq ölkələri avtomobillərinin dizaynının təkmilləşdirmələri. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.201-202.

87. E.F.Ağayev, A.M.Babayev. Avtomobilin dinamiki modelləşdirilməsinin tərtibində ziddiyyətli tələbatların nəzərə alınması. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.205-206.

88. Ü.Y.Məmmədov, R.M.Allahverdiyev. Ekoloji təmiz mühərrikli avtomobillər. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.208-209.

89. R.S.Cəbrayılov, F.M.Həsənov. Avtomobilin yaranma mərhələlərinin bəzi xüsusiyyətləri. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.211-212.

90. E.S.İsmayılov, R.M.Allahverdiyev. Avtomobillərin dinamiki proseslərinin təhlilində funksional modellərin qurulması və tərtibi. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.212-213.

91. X.E.Qasımov, A.M.Babayev. Dizayn həllinin konstruktiv optimallaşdırılması. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.212-213.

92. Y.İ.Qocalı, V.S.Əfəndiyev. Sürücü-avtomobil-yol-mühit sistemi fəaliyyətinin optimallaşdırılması üsulları. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.214-215.

93. V.F.Zamanov, V.S.Əfəndiyev. Transmissiyada dövr edən zərərli gücün eksperimental təyininə dair. “AzTU-nun Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş 52-ci tələbə elmi-texniki konfransının materialları” kitabı. Bakı, AzTU, 2009, s.215-216.

94. Q.M.Qocayev. Yanacaq sərfinin dinamiki üsul ilə ölçülməsi. «Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XIII Respublika konfransının materialları» kitabı. Bakı, 2009.