Xüsusi texnika və texnologiya Xüsusi təyinatlı material və vasitələr kafedrası

Məqalələr
Kafedra əməkdaşlarının nəşr olunan elmi məqalələri:

 1. Расулов Ф.Р. Влияние порошка бора на кристаллизацию и свойства серого чугуна // Материалы III Mеждународной научно-практической конференции «Машиностроение: инновационные аспекты развития», – Санкт -Петербург: СПбФ НИЦ МС, –13марта, –2020, №3, –с. 28-31.
 2. Расулов Ф.Р. Влияние технологических факторов на пропитываемость порошковой намазки в отливку при заливке жидкого металла в литейную форму // Материалы III Международной научно-практической конференции «Машиностроение: инно-вационные аспекты развития», – Санкт- Петербург: СПбФ НИЦ МС, –13марта, –2020, №3, – с. 15-23.
 3. Расулов, Ф. Р. Особенности формирования композиционного покрытия в отливке // VIII Международной научно- практической конференции «Современные проблемы теории машин», – Новокузнецк: НИЦ МС,– 05июня, – 2020, №9, – с. 5-12.
 4. Расулов, Ф. Р. Улучшение свойств поверхностного слоя чугунных отливок // – Москва: Вестник машиностроения, – 2020. №12, – c. 52-55.
 5. Расулов Ф.Р. Влияние порошка бора на кристаллизацию и свойства серого чугуна // Материалы III Mеждународной научно-практической конференции «Машиностроение: инновационные аспекты развития», – Санкт -Петербург: СПбФ НИЦ МС, –13 марта, –2020, №3, –с. 28-31.
 6. Расулов, Ф. Р. Особенности формирования композиционного покрытия в отливке // VIII Международной научно- практической конференции «Современные проблемы теории машин», – Новокузнецк: НИЦ МС,– 05июня, – 2020, №9, – с. 5-12.
 7. Расулов, Ф. Р. Улучшение свойств поверхностного слоя чугунных отливок // – Москва: Вестник машиностроения, – 2020. №12, – c. 52-55.
 8. İ.H., G.Q. Hüseynəliyeva Yay-ressor poladlarının xassə¬lərinin artırılması üsullarının tədqiqi. Azərbaycan xal¬qının Ümumilli lideri Heydər Əliye-vin anadan ol¬ma¬sının 97-cı il dönü¬münə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqat¬çıların Respublika Elmi-texniki konfransı. 2020-сı il AzTU
 9. S.A. Muxtarova., Г.Ш.Дурускари А.Р.Аскерова Х.Н.Алыева. Продукты конденсации альдегидов и фенилтиазолидина, полученного на основе дибромэтилбензола. Журнал Органической химии, 2020, Том 56, №4, с. 636-640
 10. S.A. Muxtarova., С.Ф.Османова, С.А.Сардарова, К.Р.Кахраманова, Н.Р.Мамедова. Некоторые сложные эфиры 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-фенилэтана в качестве антиржавейных присадок к смазочным маслам. “Müasir kimyanın problemləri və inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Respublika Elmi-praktik konfransın materialları, 12 dekabr 2020, səh.247-248.
 11. Qəhrəmanov V.F. Горячее прессование плавленого кварцa. Equıpment, Technologıes, Materıals. ADNSU VOLUME 06 ISSUE 02 2021.
 12. Qəhrəmanov V.F. Диффузионное хромирование и карбохромирование штамповых сталей. Нефтегазовое дело. Научно-технический журнал.Учредитель: ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 3,№19,2021 Cтр.121-127
 13. Qəhrəmanov V.F. Termiki emal prosesi ilə Austenit sinifli poladlarda struktur dəyişmələrinin araşdırılması Termiki emal prosesi iləAustenit sinifli poladlarda struktur dəyişmələrinin araşdırılması. Elmi xəbərlər. №01/34, Gəncə. 2021
 14. Qəhrəmanov V.F. Ovutu poladlarının azotlaşdı-rılması prosesı ılə fızıkı-me-xanıkı xassələrının artırılması üsulları. Ümum¬illi lider H. Əliye¬vin anadan olmasının 98-cı il dönümünə həsr olun¬muş olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənc Tədqiqatçıların V Beynəlxalq Elmi Konfransı”-nin məruzə materialları, BMU, Xırdalan, 2021,
 15. Qəhrəmanov V.F. Азотирование инструмен-тальных сталей. The scientific heritage. (Budapest, Hungary. ISSN 9215 — 0365VOL 1, No 62 (62) (2021). P. 36-41
 16. Qəhrəmanov V.F.Ressor poladlarının xassələri-nin termomexaniki emalla yaxşılaşdırılmasının tədqiqi. AzMİU Elmi-texniki jurnal. Mühəndis mexanikası. II, №1-2 (2) Bakı 2021, 106 səh) 33-38
 17. Rəsulov, F.R. Örtüklü töküklərin alınmasında kristallaşma prosesi// Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanın inkişaf strategiyası” adlı respublika elmi-praktiki konfransının tezisləri, – Bakı: Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyası, –7 may, –2021, –s. 481- 484.
 18. Расулов, Ф. Р. ,Мамедов А.Т. Легированный материал для получения износостойких и коррозионностойких деталей, Патент 037998, Евразийский патент. 2021.
 19. Rasulov, F.R. Surface alloyıng of the castıng ın the castıng mold. //“Machine-building and Energy: New Concepts and Technologies” International Scientific-practical Conference materials, –Baku: –2-3 December, – 2021, p. 151-152.
 20. Rasulov, F.R., Rasuzade, A.F. Mathematical assessment of casting formation in contact within liquid metaldispersed metallic surface of mold. //“Machine-building and Energy: New Concepts and Technologies” International Scientific-practical Conference materials, –Baku: –2-3 December, – 2021, p. 148-150.
 21. S.A. Muxtarova., Талыбов Г.М., Талыбова Э.Т. Установление строения пропин(ен)оксизамещенных тетрагидрофуранов спиростроения методом спектроскопии. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə həsr olunmuş “Kimyanın müasir problemləri” Respublika Elmi Konfransı, 15-16 aprel 2021-ci il, səh. 181-182.
 22. S.A. Muxtarova., Babayeva X.C. Ağayev İ.E. Zirehli texnika və piyada əleyhinə qumbaraatan atəşlər. The XIX International Scientific Symposium “Europe and Asia: A Millennial Neighbourhood” dedicated to the 100th Anniversary of the Kars Treaty. Kars / Turkey, 30 October 2021, p. 195-197.