Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi ixtisası ən müasir ixtisaslardan biri olub, sənayedə və digər sahələrdə istehsalın avtomatlaşdırılmasına olan yüksək tələbatla əlaqədar olaraq meydana gəlib. Müasir maşın, qurğu və avadanlıqlar mexaniki baza strukturuna malik olsalar da, onların idarəedilməsini asanlaşdırmaq, istehsalatın keyfiyyətini, əmək məhsuldarlığını və təhlükəsizliyi yüksəltmək üçün elektronika, kompüter, proqramlaşdırma texnologiyalarnın tətbiq olunmasına böyük zərurət yaranmışdır. Ona görə də müasir istehsalat sahələrində çalışan hər bir mühəndis adları çəkilən elm sahələri və texnologiyalarla bağlı hərtərəfli biliklərə malik olmalıdır.

Sənaye mühəndisliyi

Bu ixtisas nəinki respublikamızda, eləcə də bütün dünya ölkələrində sürətlə inkişafda olan yeni bir ixtisasdır və bu ixtisas üzrə təhsil alan hər bir şəxs istənilən sənaye müəssisəsində asanlıqla iş tapa bilər.

Qida mühəndisliyi

Bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbə müasir qida texnologiyalarının yaradılmasında nəzəri və praktiki istiqamətləri, qida məhsullarının istehsalında müasir tədqiqat üsulların texnoloji metodları, qida qatqıları, təhlükəsiz məhsul istehsalını, biokimyəvi əsaslarını, qida istehsalı sahəsində mövcud olan beynəlxalq qanunvericilik, qida məhsullarına və müəssələrinə olan təhlükəsizlik tələbləri, təhlükəsiz məhsul istehsalı, mövcud risklər və təhlükələrin qarşısının alınması, minimuma endirilməsi və idarə olunmasını öyrənir.

Maşın mühəndisliyi

Bu ixtisas maşın istehsalı texnoloji proseslərinin xarici və daxili əlaqələrinin və qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsi və öyrənilməsi ilə məşğul olan texniki elm sahəsidir. İstehsal olunan məmulun keyfiyyətinin texnoloji təminatı və yüksəldilməsi nəzəriyyəsinin işlənməsi bu elmin əsas məqsədini təşkil edir.

Mexanika mühəndisliyi

Bu ixtisas geniş profilli ixtisas olub müasir sənayenin və texnikanın bütün sahələrində tətbiq olunan mexaniki qurğuların (maşınlar, avadanlıqlar, cihazlar, aparatlar və s.) layihələndirilməsi, yaradılması, istismarı, idarə olunması, həmçinin menecmenti sahələrini özündə birləşdirir. Mühəndis-mexaniklər eyni zamanda mexaniki sistemlərin və qurğuların elmi əsasının yaradılmasında və elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında yaradıcı mütəxəssislər kimi fəaliyyət göstərirlər.

Cihaz mühəndisliyi

Bu ixtisas geniş profilli ixtisas olub müasir sənaye və tibb müəssisələrində, idxal - ixrac, həmçinin mexaniki sistemlərdə ölçmə-informasiya texnilogiyaları onların hazırlanması texnologiyası, sınağı və istismarı haqqında peşə-ixtisas biliklərini öyrədir. Bu ixtisas üzrə təhsil alanlar cihazların layihələndirilməsi, onların sazlanması, istisismarı ilə bağlı praktiki biliklər əldə edirlər.