İxtisaslar
1 1203.01 – Kompüter elmləri
2 1206.01 – Ədədi analiz
3 1211.01 – Diferinsial tənliklər
4 1212.01 – Riyazi fizika tənlikləri
5 1214.01 – Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə
6 2002.01 – Deformasiya olunan bərk cism mexanikası
7 2003.01 – Maye, qaz və plazma mexanikası
8 2004.01 – Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi
9 2203.01 – Elektronika
10 2303.01 – Qeyri-üzvi kimya
11 3303.01 – Kimya texnologiyası və mühəndisliyi
12 3304.01 – Kompüter qurğuları və texnologiyası
13 3306.01 – Elektrotexnika və elektrotexnika mühəndisliyi
14 3309.01 – Qida məhsullarının texnologiyası
15 3310.01 – Sənaye texnologiyası
16 3311.01 – Cihazqayırma texbnologiyası
17 3312.01 – Materiallar texnologiyası
18 3313.01 – Maşınqayırma texnologiyası
19 3313.02 – Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər
20 3315.01 – Metallurgiya texnologiyası
21 3322.01 – Enerji texnologiyası
22 3324.01 – Kosmik texnika
23 3324.03 – Uçan aparatların layihələndirilməsi, konstruksiyası və istehsalı
24 3324.05 – Uçan aparatların və onların sistemlərinin sınağı, onlara nəzarət
25 3324.06 - Uçan aparatların hərəkətinin dinamikası, ballistikası və onların idarə olunması
26 3325.01 – Telekommunikasiya texnologiyası
27 3325.02 – Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya, televiziya sistemləri və qurğuları
28 3327.01 – Nəqliyyat sistemləri texnologiyası
29 3328.01 – Xüsusi əməliyyatlar texnologiyası
30 3331.01 – Robotlar, mexatronika və robot texnikası sistemləri
31 3336.01 – Metrologiya və metroloji təminat
32 3337.01 – İnformasiya - ölçmə və idarəetmə sistemləri
33 3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi
34 3339.01 – İnformasiyanın mühafizəsi üsulları və sistemləri, informasiya təhlükəsizliyi
35 3341.01 – Elektrik stansiyaları (elektrik hissəsi) elektroenergetik
36 3342.02 – İstilik elektrik stansiyaları (istilik hissəsi)
37 3343.01 – İstilik texnikasının nəzəri əsasları
38 3347.01 – Nanotexnologiya və nanomateriallar (sahələr üzrə)
39 3350.01 – Daşınma proseslərinin idarə edilməsi
40 3357.01 – İnformasiya sistemləri və prosessləri, informatikanın hüquqi aspektləri
41 5302.01 – Ekonometriya, iqtisadi statistika
42 5306.01 – Texnoloji innovasiyalar iqtisadiyyatı
43 5309.01 – Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti
44 5312.01 – Sahə iqtisadiyyatı